Skip to main content

8790 — Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament

  Aquesta classe inclou la prestació d'atenció residencial i personal a altres persones, excepte persones grans i persones amb discapacitat física, impossibilitades per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana o que no desitgen viure soles. Aquestes activitats poden ser realitzades per organismes oficials o organitzacions privades.

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats realitzades per torns i amb el fi de prestar serveis socials a infants i altres categories especials de persones impossibilitades per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i on el tractament mèdic o l'educació no constitueixen un element important:
   • Els centres residencials d'acció educativa.
   • Els centres d'acolliment.
   • Les residències d'estada limitada.
   • Els centres d'atenció a mares solteres i als seus fills.
   • Les cases d'acolliment i pisos amb suport per a dones.

  Aquesta classe comprèn també:

  • Els centres residencials de reinserció per a persones amb problemes socials i personals.
  • Els centres residencials de reinserció per a delinqüents.
  • Els reformatoris residencials per a joves.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El finançament i administració dels programes de Seguretat Social obligatòria (vegeu 8430).
  • Els centres amb cures d'infermeria (vegeu 8710).
  • Les activitats dels centres residencials que presten assistència a persones grans o persones amb discapacitat física (vegeu 8731 i 8732).
  • Les activitats relacionades amb l'adopció (vegeu 8899).
  • L'acolliment temporal a les víctimes de catàstrofes (vegeu 8899).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres activ. de serv. socials amb allotjament

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  8790 Other residential care activities