Skip to main content

22 — Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

    Short tag proposal

    Edició, arts gràfiques i suports enregistrats

    Heading of aggregated item Nivells tecnològics OCDE 2001 to which it belongs

    18 Fusta, paper i productes de paper