Skip to main content

212 — Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics

  Extracció i preparació (trituració, mòlta, concentració, calcinació, etc.) de minerals metàl·lics no fèrrics com ara mercuri, plom, zinc, coure, estany, tungstè, titani, magnès, or, argent, platí, alumini, atimoni, bismut, cadmi, cobalt, crom, molibdè, niquel, tàntal, vanadi, etc.

  No s'hi inclou l'extracció i preparació de minerals radioactius, urani i tori (140).

  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  230 Extracció de minerals metàl·lics

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  05 Minerals i 1a. transformació del metall