Skip to main content

3243 — Construcció de màquines per a les indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques

    Construcció de màquines i aparells per a la indústria de transformació del plàstic (maquinària d'extrusió, injecció, emmotllament, etc.) i per a la indústria de transformació del cautxú (maquinària d'elaboració, recautxutat , etc.); també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.