Skip to main content

30 — Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics

    Short tag proposal

    Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics

    Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

    11 Màquines d'oficina i instruments