Skip to main content

Aquesta taula conté la llista de les diputacions provincials de Catalunya. Es pot consultar el codi oficial de la província, el nom oficial i el codi oficial de la diputació provincial.

La diputació provincial és l'organisme que governa, regeix, gestiona i administra la província com a entitat local.

Actualment els codis de les diputacions provincials els estableix l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

La codificació és a deu dígits. Els dos primers dígits del codi sempre són un 80 (identificador de diputació provincial), els tres següents són l'identificador de la província; per tant, amb un zero al davant (dígit de la tercera posició) tindrem els mateixos codis que les províncies de les quals són corporació local (posicions quarta i cinquena); el sisè dígit és un dígit de control, els tres següents són tres zeros i l'últim és un segon dígit de control. Els tres zeros de les posicions setena, vuitena i novena canvien per altres dígits quan es codifiquen els ens de gestió dependents, adscrits o vinculats a les diputacions provincials (organismes autònoms, entitats publiques empresarials i societats mercantils participades íntegrament).

Les denominacions són exactament iguals a les pròpies províncies.