Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 123,81 Km2
Altitud 669 m
Població (a 01-01-2019) 260 h
Litoral No
Capital Noves de Segre
Distància -
Codi ajuntament 2590620002

Divisió territorial postal

  • 25714
  • 25795

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259062 00 00 0 00 Valls d'Aguilar, les
Entitat singular 259062 00 01 7 00 Argestues - 10 9 19
Disseminat 259062 00 01 7 99 Argestues -Disseminat- - 10 9 19
Entitat singular 259062 00 02 2 00 Bellpui - 8 4 12
Disseminat 259062 00 02 2 99 Bellpui -Disseminat- - 8 4 12
Entitat singular 259062 00 03 8 00 Berén - 5 1 6
Disseminat 259062 00 03 8 99 Berén -Disseminat- - 5 1 6
Entitat singular 259062 00 04 3 00 Biscarbó - 0 0 0
Disseminat 259062 00 04 3 99 Biscarbó -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 259062 00 05 6 00 Castellàs - 4 3 7
Nucli 259062 00 05 6 01 Castellàs - 4 3 7
Disseminat 259062 00 05 6 99 Disseminat de Castellàs - 0 0 0
Entitat singular 259062 00 06 9 00 Castells, els - 3 4 7
Nucli 259062 00 06 9 01 Castells, els - 3 4 7
Entitat singular 259062 00 07 5 00 Espaén - 7 4 11
Nucli 259062 00 07 5 01 Espaén - 5 3 8
Disseminat 259062 00 07 5 99 Disseminat d'Espaén - 2 1 3
Entitat singular 259062 00 08 1 00 Guàrdia d'Ares, la - 10 10 20
Nucli 259062 00 08 1 01 Guàrdia d'Ares, la - 4 4 8
Disseminat 259062 00 08 1 99 Disseminat de la Guàrdia d'Ares - 6 6 12
Entitat singular 259062 00 09 4 00 Junyent - 3 3 6
Disseminat 259062 00 09 4 99 Junyent -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 259062 00 10 8 00 Miravall - 6 1 7
Disseminat 259062 00 10 8 99 Miravall -Disseminat- - 6 1 7
Entitat singular 259062 00 11 5 00 Noves de Segre - 73 65 138
Nucli 259062 00 11 5 01 Noves de Segre - 67 58 125
Disseminat 259062 00 11 5 99 Disseminat de Noves de Segre - 6 7 13
Entitat singular 259062 00 12 0 00 Taús - 15 11 26
Nucli 259062 00 12 0 01 Taús - 15 11 26
Disseminat 259062 00 12 0 99 Disseminat de Taús - 0 0 0
Entitat singular 259062 00 13 6 00 Trejuvell - 1 0 1
Disseminat 259062 00 13 6 99 Trejuvell -Disseminat- - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259062 01 Argestues Llogarret
Unitat població 259062 02 Bellpui Població
Unitat població 259062 03 Biscarbó Població
Unitat població 259062 04 Castellàs Població
Unitat població 259062 05 Castells, els Població
Unitat població 259062 06 Espaén Població
Unitat població 259062 07 Guàrdia d'Ares, la Població
Unitat població 259062 08 Junyent Població
Unitat població 259062 09 Miravall Llogarret
Unitat població 259062 10 Noves de Segre Població
Unitat població 259062 11 Nyus Llogarret
Unitat població 259062 12 Taús Població
Unitat població 259062 13 Trejuvell Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7002820002 Guàrdia d'Ares, la
7004400000 Taús
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 259062 Valls d'Aguilar
  • Després: 259062 Valls d'Aguilar, les
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 124,50 Km2 669 m
  • Després: 123,81 Km2 669 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran