Skip to main content
Característiques generals
Valor
Denominació oficial La Rioja
Capital 260892 Logroño
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
26 Rioja, La La Rioja
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES23 La Rioja