Economia > Conjuntura > Indicadors > Empreses > Resultats

Principals indicadors de clima empresarialM RSS 

Indicadors de conjuntura econòmica | Sèries | Calendari | En Excel
Catalunya. II trimestre 2014
        Evolució respecte del        Expectatives per al
        trimestre anterior        proper trimestre
Marxa del negoci (1)   -2,8-2,0
Indústria   2,6-1,3
Construcció   -26,9-29,3
Comerç   -5,8-0,8
Hostaleria   7,720,7
Resta de serveis   -1,5-2,0
   
Nivell de preus   -9,5-5,0
Indústria   -5,2-3,4
Construcció   -24,7-16,2
Comerç   -8,1-9,3
Hostaleria   16,028,4
Resta de serveis   -14,1-8,0
   
Nombre d'ocupats   3,81,3
Indústria   5,50,8
Construcció   -12,8-18,4
Comerç   1,2-2,5
Hostaleria   32,419,7
Resta de serveis   1,93,5
Unitats: Saldo de respostes (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa").
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) En el cas de la Marxa del negoci, la primera columna de saldos de resposta es refereix a la situació en el trimestre actual.

Comentari

L'Enquesta de clima empresarial de Catalunya mostra un saldo de respostes negatiu de 2,8 punts pel que fa a la marxa del negoci al segon trimestre del 2014. Mentre que l'hostaleria i la indústria mostren saldos positius (7,7 i 2,6 punts, respectivament), la resta dels sectors registren saldos de respostes negatius a la marxa del negoci durant aquest període. En aquest sentit, cal destacar que la construcció presenta el saldo de respostes negatius més intens (-26,9 punts).

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses catalanes per al proper trimestre se situen en -2,0 punts. Per sectors, l'únic que presenta un saldo de resposta positiu és l'hostaleria (20,7 punts). La resta de sectors mostren saldos de respostes negatius.

Pel que fa al nivell de preus i a l'evolució respecte del trimestre anterior, Catalunya se situa en -9,5 punts. L'hostaleria mostra el millor resultat (16 punts) i la construcció el més negatiu (-24,7 punts). Les expectatives de les empreses catalanes quant al nivell de preus se situen en un saldo de respostes de -5 punts, fet que suposa una millora respecte a l'evolució anterior. La millora més intensa la mostra l'hostaleria, amb un saldo de respostes de les expectatives de 28,4 punts.

Finalment, pel que fa al nombre d'ocupats, les empreses catalanes situen l'evolució respecte al trimestre anterior en 3,8 punts i, menys en la construcció (-12,8 punts), els saldos de respostes són positius en la resta els sectors. Les expectatives per al proper trimestre, però, assoleixen un saldo de respostes de 1,3 punts.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2014): 15 de juliol del 2014. Proper període (III trimestre 2014): 15 d'octubre.

Més informació a:

 Enquesta de clima empresarial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Principals indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

15.07.2014