Economia > Conjuntura > Indicadors > Empreses > Resultats

Principals indicadors de clima empresarialM RSS 

Indicadors de conjuntura econòmica | Sèries | Calendari | En Excel
Catalunya. I trimestre 2014
        Evolució respecte del        Expectatives per al
        trimestre anterior        proper trimestre
Marxa del negoci (1)   -14,8-0,5
Indústria   -3,24,3
Construcció   -39,4-31,5
Comerç   -25,9-7,6
Hostaleria   -22,415,8
Resta de serveis   -9,43,0
   
Nivell de preus   -15,8-5,9
Indústria   -10,2-3,1
Construcció   -27,3-14,7
Comerç   -13,8-5,5
Hostaleria   -23,014,8
Resta de serveis   -15,8-10,0
   
Nombre d'ocupats   -12,90,8
Indústria   -4,11,2
Construcció   -26,5-18,7
Comerç   -12,8-3,1
Hostaleria   -20,324,1
Resta de serveis   -13,21,5
Unitats: Saldo de respostes (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa").
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) En el cas de la Marxa del negoci, la primera columna de saldos de resposta es refereix a la situació en el trimestre actual.

Comentari

L'Enquesta de clima empresarial de Catalunya mostra un saldo de respostes negatiu de 14,8 punts pel que fa a la marxa del negoci al primer trimestre del 2014. Tots els sectors han registrat un saldo de respostes negatiu a la marxa del negoci durant aquest període. El sector de la indústria, però, és el que presenta un saldo menys negatiu (-3,2 punts). En canvi, la construcció (-39,4 punts), el comerç (-25,9 punts) i l'hostaleria (-22,4 punts) mostren saldos negatius més intensos.

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses catalanes per al proper trimestre se situen en -0,5 punts. Per sectors, presenten saldos de respostes positius l'hostaleria (15,8 punts), la indústria (4,3 punts) i la resta de serveis (3 punts). En sentit contrari, registren saldos de respostes negatius la construcció (-31,5 punts) i el comerç (-7,6 punts). En tots els sectors, però, les expectatives milloren la situació actual.

Pel que fa al nivell de preus i a l'evolució respecte del trimestre anterior, Catalunya se situa en -15,8 punts. La indústria mostra el millor resultat (-10,2 punts) i la construcció el més negatiu (-27,3 punts). Les expectatives de les empreses catalanes quant al nivell de preus se situen en un saldo de respostes de -5,9 punts, fet que suposa una millora significativa respecte a l'evolució anterior. Això mateix succeeix en tots els sectors. La millora més intensa la mostra l'hostaleria, amb un saldo de respostes de les expectatives de 14,8 punts.

Finalment, pel que fa al nombre d'ocupats, les empreses catalanes situen l'evolució respecte al trimestre anterior en -12,9 punts i els saldos de respostes són negatius en tots els sectors. Les expectatives per al proper trimestre, però, assoleixen un saldo de respostes de 0,8 punts, i milloren els resultats de l'evolució anterior tant en el conjunt de Catalunya, com en tots els sectors.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2014): 15 d'abril del 2014. Proper període (II trimestre 2014): 15 de juliol.

Més informació a:

 Enquesta de clima empresarial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Principals indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

15.04.2014