Skip to main content

Subministrament d'aigua a les indústries per act. econòmica i tipus indicador

Subministrament d'aigua a les indústries per act. econòmica i tipus indicador Catalunya.
1999
CCAE C i D: Ind. extract. i manufact.
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 131.508
aigües subterrànies 83.803
altres recursos 94.350
total 309.661
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 67.086
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 1.515.265
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 7.796.032
CCAE C: Indústries extractives
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 888
aigües subterrànies 280
altres recursos 3.745
total 4.913
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 70
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 10.913
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 14.199
CCAE D: Indústries manufactureres
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 130.621
aigües subterrànies 83.523
altres recursos 90.604
total 304.748
% 100
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 67.016
% 100
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 1.504.352
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 7.781.833
CCAE DA: Ind. alimentació, beg. i tabac
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 2.808
aigües subterrànies 16.620
altres recursos 311
total 19.739
% 6,48
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 12.135
% 18,11
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 174.105
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 981.488
CCAE DB i DC: Ind. tèxtil, conf., calçat
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 95.834
aigües subterrànies 13.785
altres recursos 2.987
total 112.606
% 36,95
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 3.076
% 4,59
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 126.474
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 365.016
CCAE DD: Ind. fusta i suro
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 0
aigües subterrànies 58
altres recursos 0
total 58
% 0,02
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 123
% 0,18
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 1.110
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 20.218
CCAE DE: Ind. paper, edició, arts gràf.
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 4.320
aigües subterrànies 10.112
altres recursos 18
total 14.450
% 4,74
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 4.648
% 6,94
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 71.972
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 178.139
CCAE DF: Refinació petroli
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 4.372
aigües subterrànies 0
altres recursos 0
total 4.372
% 1,44
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 2.628
% 3,92
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 0
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 319.134
CCAE DG i DH: Ind. químiques, cautx.
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 23.017
aigües subterrànies 34.990
altres recursos 87.110
total 145.117
% 47,62
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 31.175
% 46,52
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 986.386
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 4.175.803
CCAE DI i DJ: Siderúrgia i prod. metàl.
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 146
aigües subterrànies 6.425
altres recursos 150
total 6.721
% 2,21
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 7.164
% 10,69
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 84.061
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 839.221
CCAE DK, DL i DM: Maq., elect., vehicles
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 124
aigües subterrànies 1.213
altres recursos 13
total 1.350
% 0,44
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 5.146
% 7,68
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 51.191
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 800.389
CCAE DN: Fabr. mobles i manuf. div.
Milers de m3
Volum aigua captada per les empreses
aigües superficials 0
aigües subterrànies 319
altres recursos 15
total 334
% 0,11
Volum d'aigua subministrada a través de xarxa pública 920
% 1,37
Import cànon pagat per la captació d'aigua (milers pessetes) 9.052
Import total pagat pel subministrament (milers pessetes) 102.425
Font: INE. Enquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector industrial.
Actualment, aquesta operació estadística es porta a terme incloent dins l'Enquesta sobre la generació de residus en la indústria un mòdul de preguntes específiques sobre l'ús i tractament de l'aigua. Les úniques dades disponibles són les de l'enquesta que va fer l'INE per al 1999.

Taules disponibles