Skip to main content

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE D: Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE D: Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Catalunya.
2009 2008
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
emissions a l'aire 5.620.437 30.865
aigües residuals 962.574 120.500
residus 79.432 192.488
sòls, aigües subterrànies i aigües superficials 0 16.344
sorolls i vibracions 0 0
naturalesa i paisatge 251.458 1.392.449
altres equips i instal·lacions 307.038 157.692
total 7.220.939 1.910.338
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions integrats
emissions a l'aire 429.799 393.658
aigües residuals 265.880 217.980
residus 851.831 315.923
sòls, aigües subterrànies i aigües superficials 395.209 113.091
sorolls i vibracions 49.267 120.000
altres equips i instal·lacions 1.050.596 778.818
total 3.042.582 1.939.470
Total despeses d'inversió 10.263.521 3.849.808
Despeses corrents 16.834.036 9.322.475
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.