Skip to main content

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DG

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DG Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 9.301.858 8.490.260 6.529.375 5.921.105 7.725.175 13.925.294 15.847.224
tractament de les aigües residuals 22.217.964 15.902.176 14.578.613 11.664.123 9.430.255 15.625.431 22.147.496
tractament de residus 3.879.883 2.682.585 3.458.260 5.911.754 1.479.447 21.540.916 10.409.721
protecció de sòls i aigües subterrànies 2.067.794 3.556.572 1.950.816 2.367.112 3.542.106 2.081.841 6.864.601
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 325.982 469.019 384.041 421.468 984.408 504.525 670.668
protecció natura 51.576 582.203 21.043 24.805 152.174 696.788 120.870
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 2.197.934 1.461.198 818.037 1.712.983 2.695.939 1.450.540 513.192
total 40.042.991 33.144.013 27.740.184 28.023.350 26.009.504 55.825.336 56.573.772
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 22.417.918 21.743.259 21.986.410 26.596.542 7.375.002 4.745.710 5.834.472
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 6.037.906 3.706.339 2.828.974 2.042.631 7.599.813 6.309.113 2.554.995
instal·lacions que generen menys residus 2.895.687 3.691.257 1.836.133 2.245.241 1.932.203 2.208.296 7.852.721
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 783.615 534.189 1.173.026 233.193 1.191.754 1.128.330 2.143.539
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 1.678.419 1.052.761 3.003.135 1.201.866 1.006.503 430.025 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 483.900 1.185.139 640.844 658.431 508.643 6.579.284 631.062
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 2.969.153 1.138.399 3.832.283 1.373.850 142.684 3.100.385 1.061.950
altres instal·lacions 317.625 2.691.945 1.184.058 728.334 499.757 5.076.023 7.553.061
total 37.584.223 35.743.288 36.484.864 35.080.088 20.256.360 29.577.166 27.631.800
Total despeses d'inversió 77.627.214 68.887.301 64.225.048 63.103.440 46.265.864 85.402.504 84.205.568
Despeses corrents 136.729.199 132.529.874 129.250.170 117.960.780 99.094.304 83.599.960 73.485.720
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
Notes:
- A partir del 2003 les dades de la subsecció DF (Refinació de petroli i tractament combustibles nuclears) es presenten agregades amb les de la subsecció DG (Indústries químiques) per tal de preservar-ne el secret estadístic.
- A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.