Skip to main content

Disponibilitat total d'aigua no potabilitzada i potabilitzada

Disponibilitat total d'aigua no potabilitzada i potabilitzada Catalunya.
Disponibilitat d'aigua no potabilitzada Disponibilitat d'aigua potabilitzada
2016 462.818 752.556
2014 454.294 709.444
2013 473.753 737.442
2012 400.324 683.885
2011 398.859 676.860
2010 416.452 696.780
2009 381.959 687.763
2008 427.979 730.184
Unitats: Milers de metres cúbics.
Font: INE. Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües.
A partir del 2014, les dades s'actualitzen biennalment i són referides als anys parells.