Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Desocupats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2018
 Cap desocupat  Un desocupat  Dos desocupats i més     Total
Una persona 760,3 40,1 0,0 800,4
Dues persones 869,6 78,3 8,4 956,4
Tres persones 496,2 102,9 15,2 614,3
Quatre persones 402,9 84,9 13,0 500,8
Cinc persones i més 118,5 38,5 12,7 169,8
Total 2.647,6 344,8 49,3 3.041,7
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.