Skip to main content
Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Província
Catalunya. 4t trimestre del 2019
 Barcelona   Girona   Lleida Tarragona    Total
Agricultura8,09,920,714,553,2
Indústria470,768,528,268,2635,6
Construcció160,829,215,021,7226,7
Serveis2.068,3270,5155,7264,82.759,3
No classificables162,315,38,223,4209,3
Total2.870,1393,4227,7392,73.883,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.

Darrer període: 4t trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 1.2.05
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
 (+) Població de 16 anys i més T
 Població activa T
 (+) Sexe T
 (+) Grups d'edat T
 (+) Sector d'activitat (CCAE-93) T
 Sector d'activitat (CCAE-2009) T
 Província T
 (+) Província T
 (+) Taxa d'activitat T
 (+) Població ocupada T
 (+) Taxa d'ocupació T
 (+) Població ocupada assalariada T
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 (+) Població inactiva T
 (+) Població comptada a part T (fins al 4t trimestre del 2001)
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.