Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Sexe i grups d'edat
Catalunya. 2018
  Població de
 16 anys i més
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 desocup.
  Pobl. des.
 1a. feina
  Població
 inactiva
Homes 3.004,0 2.001,0 1.781,9 219,0 23,0 1.003,0
Dones 3.195,2 1.797,7 1.580,3 217,4 23,9 1.397,6
             
De 16 a 24 anys 665,2 292,5 211,6 80,9 30,2 372,7
De 25 a 54 anys 3.236,9 2.888,7 2.598,7 290,0 15,6 348,2
De 55 anys i més 2.297,1 617,4 551,9 65,5 1,0 1.679,7
Total 6.199,2 3.798,6 3.362,2 436,4 46,8 2.400,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.