Skip to main content

Enquesta de població activa

Població desocupada que ha treballat abans
Temps des que va deixar darrera ocupació
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
11 mesos i menys 189,9
De 12 a 35 mesos 95,4
36 mesos i més 71,7
Total 357,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.