Skip to main content
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
    Valor
Analfabets 77,8
Estudis primaris incomplets 316,3
Estudis primaris complets 880,7
Educació secundària 1a. etapa 1.428,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 569,2
Formació professional de grau mitjà 406,6
Formació professional de grau superior 541,5
Educació superior universitària 1.151,9
Total 5.372,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.