Skip to main content
Apartats

1.Formació
2. Condicions de treball


1. Formació
1.1.01Població de 16 anys i més
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) i sexe
1.1.02Població de 16 anys i més que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior (CNED-2014)
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) i sexe
1.1.03Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) i sexe
1.1.04Població de 16 anys i més que cursa estudis no reglats
Per objectiu de la formació cursada i sexe
1.2.01Població activa
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) i sexe
1.2.02Població activa que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior (CNED-2014)
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) i sexe
1.2.03Població activa que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) i sexe
1.2.04Població activa que cursa estudis no reglats
Per objectiu de la formació cursada
1.2.05Població activa que cursa estudis no reglats
Per objectiu de la formació cursada i sexe
1.3.01Població ocupada
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) i sexe
1.3.02Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior (CNED-2014)
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) i sexe
1.3.03Població ocupada que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) i sexe
1.3.04Població ocupada que cursa estudis no reglats
Per objectiu de la formació cursada
1.3.05Població ocupada que cursa estudis no reglats
Per objectiu de la formació cursada i sexe
1.3.06Població ocupada que cursa estudis no reglats relacionats amb el mercat de treball
Per participació de l'empresa en la seva formació i sexe
amunt
2. Condicions de treball
2.1.01Població ocupada
Segons treball en el domicili particular i sexe
2.1.02Població ocupada
Segons treball en el domicili particular i grups d'edat
2.1.03Població ocupada
Segons treball els dissabtes i sexe
2.1.04Població ocupada
Segons treball els dissabtes i grups d'edat
2.1.05Població ocupada
Segons treball els diumenges i sexe
2.1.06Població ocupada
Segons treball els diumenges i grups d'edat
2.1.07Població ocupada
Segons treball a última hora de la tarda i sexe
2.1.08Població ocupada
Segons treball a última hora de la tarda i grups d'edat
2.1.09Població ocupada
Segons treball per les nits i sexe
2.1.10Població ocupada
Segons treball per les nits i grups d'edat
2.1.11Població ocupada
Segons tipus d'horari i sexe
2.1.12Població ocupada
Segons tipus d'horari i grups d'edat
2.1.13Població ocupada
Segons tipus de lloc de treball i sexe
2.1.14Població ocupada
Segons tipus de lloc de treball i grups d'edat
2.1.15Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment i sexe
2.1.16Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment i grups d'edat
2.2.01Població ocupada assalariada
Segons treball els dissabtes i sexe
2.2.02Població ocupada assalariada
Segons treball els dissabtes i grups d'edat
2.2.03Població ocupada assalariada
Segons treball els diumenges i sexe
2.2.04Població ocupada assalariada
Segons treball els diumenges i grups d'edat
2.2.05Població ocupada assalariada
Segons treball a última hora de la tarda i sexe
2.2.06Població ocupada assalariada
Segons treball a última hora de la tarda i grups d'edat
2.2.07Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari i sexe
2.2.08Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari i grups d'edat
2.2.09Població ocupada assalariada
Segons treball a torns i sexe
2.2.10Població ocupada assalariada
Segons treball a torns i grups d'edat
2.2.11Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball i sexe
2.2.12Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball i grups d'edat
2.2.13Població ocupada assalariada
Segons nombre de treballadors de l'establiment i sexe
2.2.14Població ocupada assalariada
Segons nombre de treballadors de l'establiment i grups d'edat
2.2.15Població ocupada assalariada
Segons hagin estat contractats per ETT i sexe
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
 (+) Població ocupada T
 (+) Població ocupada de 16 a 64 anys T
 (+) Població ocupada amb nacionalitat espanyola T
 (+) Població ocupada civil T
 (+) Població ocupada que no està cursant estudis T
 (+) Població ocupada en el sector cultural T
 (+) Població ocupada en el sector turístic T
 Població ocupada en el sector TIC T
 Taxa d'ocupació T
 Sexe T
 Grups d'edat T
 (+) Grups d'edat T
 (+) Mitjana d'edat de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població ocupada T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Mitjana d'hores de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat T
 (+) Mitjana d'hores de la pobl. ocupada en jornada completa T
 (+) Mitjana d'hores pobl. ocupada jorn. compl. que ha treballat T
 (+) Suma d'hores de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'hores totals de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'hores totals de la pobl. ocupada que ha treballat T
 (+) Suma d'hores totals de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'hores habituals de la població ocupada T
 (+) Suma d'hores habituals de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'hores habituals pobl. ocupada en jornada completa T
 (+) Pobl. de 16 anys i més que recorda que treballava fa un any T (fins al 4t trimestre del 2004)
 (+) Població ocupada que recorda que treballava fa un any T (fins al 4t trimestre del 2004)
 (+) Població ocupada segons la situació un any abans T (fins al 4t trimestre del 2004)
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.