Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Unió Europea
Reglament (CE) 1549/2006 de la Comissió de 17 d'octubre de 2006
2007
Català
TemaSubpartida
CodiDescripció
Tema010110Cavalls, ases, muls i muls somerins reproductors de raça pura
Tema010190Cavalls ases, muls i muls somerins, excepte reproductors de raça pura
Tema010210Bovins reproductors de raça pura
Tema010290Bovins, excepte reproductors de raça pura
Tema010310Porcins reproductors de raça pura
Tema010391Porcins de pes inferior a 50 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema010392Porcins de pes superior a 50 kg, excepte reproductors de raça pura
Tema010410Ovins
Tema010420Cabruns
Tema010511Pollets domèstics (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g
Tema010512Galls dindis
Tema010519Oques, ànecs i pintades domèstics (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g, excepte pollets
Tema010594Galls i gallines domèstics de pes superior a 185 g
Tema010599Galls dindis, ànecs, oques i pintades, domèstics de pes superior a 185 g
Tema010611Primats
Tema010612Balenes, dofins i marsopes; manatins i dugongs
Tema010619Altres mamífers, excepte primats, balenes, dofins, marsopes, manatins i dugongs
Tema010620Rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar)
Tema010631Aus rapinyaires
Tema010632Psitaciformes (inclosos lloros, guacamais, cacatues i altres papagais)
Tema010639Altres aus, excepte galls, gallines, ànecs, oques, galls dindis, pintades, aus rapinyaires i psitaciformes
Tema010690Altres animals, excepte mamífers, rèptils i aus
Tema020110Còrpores i mitges còrpores de boví fresques o refrigerades
Tema020120Peces de boví sense desossar fresques o refrigerades, excepte còrpores i mitges còrpores
Tema020130Carn de boví desossada fresca o refrigerada
Tema020210Còrpores i mitges còrpores de boví congelades
Tema020220Peces de boví sense desossar congelades, excepte còrpores i mitges còrpores
Tema020230Carn de boví desossada i congelada
Tema020311Còrpores i mitges còrpores de porcí fresques o refrigerades
Tema020312Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar frescos o refrigerats
Tema020319Carn de porcí sense desossar fresca o refrigerada, excepte còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, amb els trossos
Tema020321Còrpores i mitges còrpores de porcí congelades
Tema020322Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar congelats
Tema020329Carn de porcí sense desossar congelada, excepte còrpores i mitges còrpores, de pernils, d'espatlles, amb els trossos
Tema020410Còrpores i mitges còrpores de be fresques o refrigerades
Tema020421Còrpores i mitges còrpores d'oví fresques o refrigerades, excepte de be
Tema020422Trossos d'oví sense desossar frescos o refrigerats, excepte còrpores i mitges còrpores
Tema020423Carn d'oví desossada fresca o refrigerada
Tema020430Còrpores i mitges còrpores de be congelades
Tema020441Còrpores i mitges còrpores d'oví congelades, excepte de be
Tema020442Trossos d'oví sense desossar congelats, excepte còrpores i mitges còrpores
Tema020443Carn d'oví desossada congelada
Tema020450Carn de cabrú
Tema020500Carn de cavall, asinina o mular, fresca, refrigerada o congelada
Tema020610Despulles comestibles de boví fresques o refrigerades
Tema020621Llengües de boví congelades
Tema020622Fetges de boví congelats
Tema020629Despulles comestibles de boví congelades, excepte llengües i fetges
Tema020630Despulles comestibles de porcí fresques o refrigerades
Tema020641Fetges de porcí congelats
Tema020649Despulles comestibles de porcí congelades, excepte fetges
Tema020680Despulles comestibles d'oví, cabrú, cavallí, asiní i mular fresques o refrigerades
Tema020690Despulles comestibles d'oví, cabrú, cavallí, asiní i mular congelades
Tema020711Galls i gallines sense especejar frescos o refrigerats
Tema020712Galls i gallines sense especejar congelats
Tema020713Trossos i despulles de galls i gallines frescos o refrigerats
Tema020714Trossos i despulles de galls i gallines congelats
Tema020724Galls dindis sense especejar frescos o refrigerats
Tema020725Galls dindis sense especejar congelats
Tema020726Trossos i despulles de galls dindis frescos i refrigerats
Tema020727Trossos i despulles de galls dindis congelats
Tema020732Ànecs, oques i pintades sense especejar frescos o refrigerats
Tema020733Ànecs, oques i pintades sense especejar congelats
Tema020734Fetges greixosos d'ànecs i oques frescos o refrigerats
Tema020735Ànecs, oques i pintades especejats frescos o refrigerats
Tema020736Ànecs, oques i pintades especejats congelats
Tema020810Carns i despulles comestibles de conills i llebres fresques, refrigerades o congelades
Tema020830Carn i despulles comestibles de primats fresques, refrigerades o congelades
Tema020840Carn i despulles comestibles de balenes, dofins, marsopes, manatins i dugongs fresques, refrigerades o congelades
Tema020850Carn i despulles comestibles de rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar) fresques, refrigerades o congelades
Tema020890Carns i despulles comestibles de coloms domèstics, aus de caça, carn de balena, foca, ren i altres ncaa fresques, refrigerades o congelades, excepte d'aviram de la partida 01.05, de boví, porcí, oví, cabrú, cavallí, asiní i mular, conills o llebres, i cuixes de granotes
Tema020900Cansalada i greixos sense fondre de porc i d'aviram frescos, refrigerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats. Fins al 31 de desembre de 1995: Cansalada i greixos de porc i d'aviram frescos, refrigerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats
Tema021011Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar salats o en salmorra, assecats o fumats
Tema021012Cansalada viada amb els trossos de porcí salats o en salmorra, assecats o fumats
Tema021019Carn de porcí sense desossar salada o en salmorra, assecada o fumada, excepte cansalada viada amb els trossos, i de pernils i espatlles amb els trossos
Tema021020Carn de boví salada o en salmorra, assecada o fumada
Tema021091Carn i despulles comestibles de primats salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
Tema021092Carn i despulles comestibles de balenes, dofins i marsopes i dugongs salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
Tema021093Carn i despulles comestibles de rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar) salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
Tema021099Altres carns i despulles salades o en salmorra, assecades o fumades, excepte de primats, balenes, dofins, marsopes, manatins, dugongs i rèptils
Tema030110Peixos vius ornamentals
Tema030191Truites vives (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster). Fins al 31 de desembre de 1995: Truites vives (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita i Salmo gilae)
Tema030192Anguiles vives del gènere Anguilla sp.
Tema030193Carpes vives
Tema030194Tonyines blaves (Thunnus thynnus) vives
Tema030195Tonyines del sud (Thunnus maccoyii) vives
Tema030199Peixos vius, excepte ornamentals, truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster i altres), anguiles i carpes. Fins al 31 de desembre de 1995: Peixos vius, excepte ornamentals, truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki i altres), anguiles i carpes
Tema030211Truites fresques o refrigerades (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets. Fins al 31 de desembre de 1995: Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita i Salmo gilae), excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
Tema030212Salmons del Pacífic del gènere Oncorhynchus sp., salmó de l'Atlàntic, (Salmo salar) i salmó del Danubi (Hucho hucho) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
Tema030219Salmònids, excepte truites i salmons del Pacífic, salmó de l'Atlàntic i salmó del Danubi frescos o refrigerats, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
Tema030221Halibuts (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus i Hippoglossus stenolepis) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
Tema030222Palaia anglesa (Pleuronectes platessa) fresca o refrigerada, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
Tema030223Llenguados del gènere Solea sp. frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
Tema030229Peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escolftàlmids i citàrids) frescos o refrigerats, excepte halibuts, palaia anglesa i llenguados, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
Tema030231Bacora o tonyina blanca (Thunnus alalunga) fresca o refrigerada, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
Tema030232Tonyina d'aleta groga (Thunnus albacares) fresca o refrigerada, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
Tema030233Bonítol ratllat (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) fresc o refrigerat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
Tema030234Tonyina d'ulls grossos (Thunnus obesos) fresca o refrigerada, excepte fetges, ous i llets
Tema030235Tonyina blava (Thunnus thynnus) fresca o refrigerada, excepte fetges, ous i llets
Tema030236Tonyina del sud (Thunnus maccoyii) fresca o refrigerada, excepte fetges, ous i llets
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCapítolNUM296
2TemaPartidaNUM41221
3TemaSubpartidaNUM65052
4TemaPosicióNUM89720