Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Sexe i grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Població de
 16 anys i més
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 desocup.
  Pobl. des.
 1a. feina
  Població
 inactiva
Homes 3.061,0 2.035,1 1.832,1 202,9 26,3 1.025,9
Dones 3.246,8 1.848,9 1.646,0 202,9 22,4 1.397,9
             
De 16 a 24 anys 701,1 304,2 224,3 79,9 21,9 397,0
De 25 a 54 anys 3.246,0 2.916,5 2.649,0 267,5 26,0 329,5
De 55 anys i més 2.360,6 663,3 604,8 58,4 0,9 1.697,4
Total 6.307,7 3.883,9 3.478,1 405,8 48,8 2.423,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.