Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  Població de
 16 anys i més
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 desocup.
  Pobl. des.
 1a. feina
  Població
 inactiva
De 16 a 24 anys 707,8 294,5 211,1 83,4 21,6 413,3
De 25 a 54 anys 3.242,0 2.886,1 2.616,4 269,7 19,9 355,9
De 55 anys i més 2.368,2 682,2 623,6 58,5 1,1 1.686,1
Total 6.318,1 3.862,8 3.451,2 411,6 42,5 2.455,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.