Skip to main content
Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 2018
    Valor
De 16 a 19 anys31,6
De 20 a 24 anys180,0
De 25 a 54 anys2.598,7
De 55 anys i més551,9
Total3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Darrer període: 3r trimestre del 2019.
Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població activa T
 (+) Taxa d'activitat T
 Població ocupada T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Sexe T
 (+) Sector d'activitat (CCAE-93) T
 (+) Sector d'activitat (CCAE-2009) T
 (+) Província T
 (+) Taxa d'ocupació T
 (+) Població ocupada assalariada T
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 (+) Població inactiva T
 (+) Població comptada a part T (fins al 4t trimestre del 2001)
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.