Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població activa
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2018
    Valor
Persona principal 45,3
Persona no principal 38,9
Total 42,1
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.