Saltar al contenido principal

L'Estadística sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses a partir de l'elaboració d'indicadors que permeten conèixer diferents aspectes d'aquest procés com ara la despesa en innovació, l'impacte econòmic, els tipus d'activitats innovadores o els factors que dificulten la realització d'aquestes activitats, entre d'altres.

La font primària d'informació és l'Enquesta sobre innovació a les empreses, de caràcter anual, duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb el conveni signat entre ambdós instituts).

Aquesta Enquesta segueix les recomanacions del Manual d'Oslo, que conté les directrius proposades per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) per recollir i interpretar dades sobre innovació. L'any 1992 es difon una primera versió d'aquest Manual. L'any 1997 se n'edita una segona edició i l'any 2005 es revisa i s'amplia la definició d'empresa innovadora amb la inclusió de dos conceptes nous d'innovació (de comercialització i d'organització), que integren les innovacions no tecnològiques. D'aquesta manera, defineix el nou concepte d'empresa innovadora com aquella que fa innovacions de producte, de procés, de comercialització o d'organització en els darrers 3 anys, és a dir, innovacions tecnològiques i no tecnològiques.

En l'àmbit europeu, aquest nou concepte d'empresa innovadora va entrar en vigor en l'Enquesta de l'any 2008. Així, la recollida de la informació i la publicació de resultats fins al 2017 s'ha fet utilitzant les directrius del la versió del Manual del 2005.

L'any 2018 s'introdueix un canvi metodològic per l'aplicació de la nova revisió del Manual d'Oslo (2018), que, entre d'altres aspectes, modifica de nou la definició d'empresa innovadora i provoca una ruptura en la sèrie temporal respecte dels resultats d'anys anteriors.

1. Objectius

L'Enquesta sobre innovació a les empreses es considera una enquesta marc que proporciona informació completa i variada sobre diferents aspectes del procés d'innovació que duen a terme les empreses i, a més, pot servir de base per fer diversos estudis puntuals sobre matèries relacionades amb la innovació.

A partir del 2002, aquesta Enquesta està coordinada amb l'Estadística sobre activitats d'R+D del sector empreses. Aquesta coordinació es duu a terme en dos nivells: el primer, referit al disseny mostral seleccionant de manera exhaustiva les empreses que a priori fan activitats d'R+D, i mitjançant mostreig les empreses de les quals es desconeix la realització d'R+D; el segon nivell és l'ús d'un qüestionari únic que conté preguntes convenientment organitzades relatives a les dues enquestes.

La metodologia utilitzada és àmpliament acceptada internacionalment, fet que permet complir l'objectiu de la comparabilitat de resultats a escala internacional.

2. Àmbit poblacional

L'àmbit poblacional inclou les empreses agrícoles, industrials, de la construcció i de serveis amb almenys 10 persones ocupades assalariades i amb activitat principal inclosa en alguna de les següents agrupacions de la CCAE-2009:

 • Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01 a 03)
 • Indústries extractives (05 a 09)
 • Indústria manufacturera (10 a 33)
 • Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35)
 • Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (36 a 39)
 • Construcció (41 a 43)
 • Comerç (45 a 47)
 • Transport i emmagatzematge (49 a 53)
 • Hostaleria (55 i 56)
 • Informació i comunicacions (58 a 63)
 • Activitats financeres i d'assegurances (64 a 66)
 • Activitats immobiliàries (68)
 • Activitats professionals, científiques i tècniques (69 a 75)
 • Activitats administratives i serveis auxiliars (77 a 82)
 • Activitats sanitàries i de serveis socials (86 a 88)
 • Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90 a 93)
 • Altres serveis (95 i 96)

Des de l'any 2006 s'hi inclou l'agricultura.

Atès que l'Enquesta sobre innovació a les empreses es recull de manera coordinada amb l'Estadística sobre activitats d'R+D, les empreses que han declarat haver fet alguna activitat d'R+D són seleccionades amb probabilitat 1 i, a més, només a efectes de resultats d'R+D s'hi inclouen empreses amb menys de 10 assalariats de totes les branques (excepte codis 84 i 854 de la CNAE).

3. Àmbit temporal

L'enquesta té una periodicitat anual i la informació recollida fa referència a dos períodes temporals.

El període de referència principal és l'any immediatament anterior al de l'execució de l'Enquesta. Les empreses amb despesa en activitats innovadores i el valor d'aquesta despesa en cada tipus d'activitat tenen aquesta refèrència temporal. Tanmateix, amb la finalitat de facilitar la comparabilitat internacional, les variables relacionades amb les innovacions de producte i de processos de negoci implantades per l'empresa estan referides al període de 3 anys anteriors al de l'execució de l'Enquesta.

Abans de l'edició del 2018, la realització d'activitats per a la innovació tecnològica i la despesa en cada tipus d'activitat tenen l'any anterior com a referència, mentre que els tipus d'innovació (tecnològica o no tecnològica) es refereixen al període de 3 anys anteriors.

Pel que fa a la periodicitat de l'Enquesta, l'OCDE i Eurostat recomanen fer-la biennalment, alternant-la amb l'Estadística sobre activitats d'R+D. A l'Estat espanyol, però, a partir de l'any 2002 es fa la recollida conjunta de les dues enquestes en un mateix qüestionari i es pot disposar anualment d'indicadors d'ambdues operacions.

4. Àmbit geogràfic

L'àmbit geogràfic de l'Enquesta és tot el territori espanyol.

L'explotació per a Catalunya recull la informació sobre innovació feta per totes les unitats estadístiques amb seu social a Catalunya. Tanmateix, la confecció del qüestionari permet conèixer, també, la despesa i l'activitat d'innovació duta a terme l'any de referència en establiments ubicats a Catalunya que pertanyen a empreses amb seu social a qualsevol altra comunitat autònoma (vegeu l'apartat Regionalització de la informació).

5. Unitat estadística

La unitat estadística d'anàlisi és l'empresa que realitza una activitat econòmica inclosa a l'àmbit poblacional descrit anteriorment. L'empresa també és la unitat informant.

S'entén per empresa tota unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns o serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos de què disposa. Una empresa pot exercir una o més activitats en un o més establiments.

Les dades recollides al qüestionari estan referides a la totalitat de l'empresa, és a dir, incloent-hi tots els establiments que l'empresa tingui en llocs diferents del de la seu central.

6. Disseny mostral

El marc poblacional de l'Enquesta és el Directori central d'empreses (DIRCE). Es tracta d'un registre organitzat d'informació que conté dades identificatives, localització, distribució territorial i classificació per grandària i activitat econòmica de les empreses. S'obté a partir de fonts administratives (Agència Tributària, Seguretat Social, etc.) i es complementa amb informació procedent de diverses operacions estadístiques de l'INE. L'actualització del DIRCE es fa anualment amb la incorporació d'informació nova.

Tanmateix, atès que l'Enquesta sobre innovació a les empreses es coordina amb l'Estadística sobre activitats d'R+D, s'han inclòs en la població Oobjecte d'estudi les empreses incloses en el directori d'empreses investigadores possibles. És un registre d'empreses que potencialment desenvolupen activitats en R+D, ja sigui perquè ho han fet en anys anteriors a l'execució de l'Enquesta o perquè han sol·licitat finançament públic per fer R+D en l'any de referència de l'Enquesta. Anualment, l'Idescat proporciona la informació d'aquest tipus d'empreses per tal d'actualitzar el directori incorporant-hi les altes, baixes o modificacions que corresponguin.

Per a cada comunitat autònoma, la població d'empreses objecte d'estudi de l'Enquesta s'estratifica mitjançant l'encreuament de les variables:

 • Grandària de l'empresa per nombre d'assalariats. Es consideren els intervals següents:
  1. De 10 a 49 assalariats
  2. De 50 a 199 assalariats
  3. De 200 assalariats o més (aquest estrat s'analitza de manera exhaustiva, és a dir, formen part de la mostra amb probabilitat igual a 1).
 • Agrupacions d'activitat de la CCAE-2009 (59 agrupacions d'activitats de les incloses a la taula de l'apartat Àmbit poblacional).

D'altra banda, les empreses que pertanyen al directori de possibles investigadores s'analitzen de manera exhaustiva.

7. Recollida de la informació

Les unitats informants són contactades a través d'una carta de presentació de l'Enquesta amb un usuari i contrasenya per emplenar el qüestionari via web. Posteriorment es fan tantes reclamacions telefòniques o escrites com siguin necessàries.

El qüestionari de l'Enquesta sobre innovació a les empreses combina de manera convenientment estructurada la informació sobre R+D i la relativa a innovació. A més de les variables comunes a les dues enquestes com ara el volum de negoci, el personal ocupat, el tipus d'empresa i altres dades generals de l'empresa, a l'efecte de la informació sobre innovació a les empreses, el qüestionari s'estructura en diferents blocs que s'han anat adaptant a les modificacions introduïdes pels canvis en el Manual metodològic emprat. En aquest sentit, l'any 2005 es modifica el qüestionari amb l'objectiu de recollir anualment tots els indicadors i millorar, així, la informació proporcionada de manera cronològica. L'any 2008, s'afegeix el nou concepte d'empresa innovadora recollit a les directrius aparegudes a la versió del Manual d'Oslo del 2005, que comporta la inclusió al qüestionari de preguntes relatives a la innovació no tecnològica (organitzativa i de comercialització o màrqueting).

A partir del 2018, amb la darrera versió del Manual d'Oslo, les preguntes s'estructuren en els apartats següents:

 • Els dos primers blocs són els més extensos i plantegen preguntes relatives a la innovació de producte (béns o serveis) i de processos de negoci en l'any de referència o algun dels dos anys anteriors. Conté qüestions sobre el tipus d'innovació feta, qui desenvolupa la innovació o el grau de compliment de les expectatives respecte d'aquestes innovacions, entre d'altres.
 • El tercer bloc recull les activitats innovadores dutes a terme per l'empresa l'any de referència i la despesa en cada una de les activitats. Alhora conté la distribució de la despesa total en activitats innovadores per a cada comunitat autònoma.
 • El quart apartat fa referencia al finançament de l'empresa en el període de referència o algun dels dos anys anteriors i si ha estat utilitzat parcialment o totalment per a la realització d'activitats d'R+D o altres activitats innovadores.
 • Els dos apartats següents fan referència a la cooperació de l'empresa amb altres empreses o entitats per fer alguna activitat innovadora i als factors que dificulten els projectes innovadors o influeixen en la decisió de no innovar. Totes les preguntes es refereixen al període que comprèn l'any de referència o algun dels dos anteriors.
 • El darrer apartat recull informació sobre la importància de diferents estratègies en l'exercici econòmic i els fluxos de coneixement com patents o altres drets de propietat intel·lectual en l'any de referència o algun dels dos anteriors.

En el procés de depuració de la informació continguda al qüestionari es pot contactar de nou amb l'empresa per demanar els aclariments necessaris sobre la informació facilitada.

8. Conceptes

Innovació

És un producte o procés de negoci nou o millorat (o una combinació de tots dos) que difereix significativament dels productes o processos de negoci previs de l'empresa i que ha estat introduït al mercat o implementat a l'empresa.

La novetat o millora ha de ser-ho per a l'empresa i no necessàriament per al sector o mercat en què opera. A més, la innovació la pot desenvolupar la mateixa empresa o juntament amb altres organitzacions o per altres empreses o organitzacions.

Tal com es defineix en aquesta Enquesta, una innovació pot ser de producte o de processos de negoci.

Innovació de producte (béns o serveis)

Una innovació de producte és un bé o servei nou o millorat que difereix significativament dels béns o serveis previs de l'empresa i que ha estat introduït al mercat. El terme producte fa referència als béns i serveis tant físics com digitals.

Les innovacions de producte han de tenir millores significatives d'una o més especificacions. Això inclou els canvis significatius en el disseny d'un bé, afegir-hi noves funcions o millorar les existents o la utilitat de l'usuari. Les característiques funcionals rellevants inclouen: qualitat, especificacions tècniques, credibilitat, durabilitat, eficiència econòmica durant el seu ús, accessibilitat, conveniència i facilitat d'ús. Un disseny nou o millorat pot influir en l'aparença d'un producte i millorar la utilitat de l'usuari.

Una innovació de producte ha d'estar disponible per als usuaris potencials, però això no requereix que la innovació generi vendes.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions de producte fetes en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Innovació de processos de negoci

Una innovació de processos de negoci és un procés de negoci nou o millorat per a una o més funcions de negoci que difereix significativament del procés de negoci anterior de l'empresa i que ha estat implementat a l'empresa. Pot involucrar millores en un o més aspectes d'una sola funció de negoci o afectar una combinació de diverses funcions. Així mateix pot suposar l'adopció per part de l'empresa de serveis nous o millorats proporcionats per tercers, com per exemple en l'àmbit de la comptabilitat o dels recursos humans. La innovació es considerarà implementada quan s'incorpori a les activitats de l'empresa.

La introducció de processos de negoci nous o millorats pot estar motivada pel desig d'implementar una determinada estratègia empresarial, de reduir els costos operatius, de millorar la qualitat del producte o les condicions de treball, o de complir les normatives reguladores del sector.

En el qüestionari es recull informació dels tipus de processos de negoci següents:

 • Mètodes de fabricació o producció de béns o serveis (incloent-hi mètodes per al desenvolupament de béns o serveis): activitats que transformen inputs en béns o serveis, incloent-hi l'enginyeria i les proves tècniques relacionades, les activitats de certificació i l'anàlisi per a donar suport a la producció. A més, s'hi inclouen les activitats per aconseguir, identificar, desenvolupar o adaptar productes o els processos de negoci de l'empresa. Aquesta funció pot ser portada a terme de forma sistemàtica o ad hoc, i ser desenvolupada dins de l'empresa o obtinguda per fonts externes. La responsabilitat d'aquestes activitats pot recaure en una divisió separada o en diverses divisions responsables d'altres funcions, per exemple, la producció de béns i serveis.
 • Sistemes logístics o mètodes d'entrega o distribució: inclou el transport, els serveis de lliurament i d'emmagatzematge i la gestió de comandes.
 • Mètodes de processament d'informació o comunicació: inclou maquinari i programari, processament de dades i bases de dades, manteniment i reparació i allotjament de pàgines web i altres activitats d'informació relacionades amb ordinadors.
 • Mètodes de comptabilitat o altres operacions administratives: activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, pagaments i altres activitats financeres o d'assegurances, adquisicions.
 • Pràctiques de negocis per procediments organitzatius o relacions externes: inclou la gestió estratègica i general de l'empresa (presa de decisions transversal) incloent-hi la responsabilitat d'organització de treball. Govern corporatiu (legal, planificació i relacions públiques), relacions de direcció externes amb proveïdors, col·laboradors, etc.
 • Mètodes d'organització de responsabilitat laboral, presa de decisions o gestió de recursos humans: formació, contractació de personal, organització del lloc de treball, provisió de personal temporal, gestió de nòmines i serveis mèdic i de prevenció, entre d'altres.
 • Mètodes de màrqueting per a promoció, embalatge, fixació de preus, posicionament del producte o serveis postvenda: són els mètodes de màrqueting incloent-hi publicitat (promoció de producte i posicionament, empaquetatge de productes), el màrqueting directe (telemàrqueting), exhibicions i fires, estudis de mercat i altres activitats per desenvolupar nous mercats; estratègies i mètodes de fixació de preus; activitats de vendes i postvenda, incloent-hi les activitats de servei de suport o suport a l'usuari (help desk).

La informació sobre innovació de processos de negoci es refereix a aquelles innovacions realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Empresa innovadora

Empresa que ha introduït una o més innovacions en el període de referència, tant si la innovació és només responsabilitat de l'empresa com si és compartida amb una altra empresa.

Activitats innovadores

Activitats financeres, de desenvolupament i de comercialització, dutes a terme per l'empresa, que tenen per objectiu una innovació o n'han generat una.

Aquestes activitats poden ser dutes a terme dins de l'empresa, poden contractar-se a terceres empreses o organitzacions o poden dur-se a terme com una combinació d'ambdós tipus d'estratègies, i poden esdevenir una innovació o ser posposades o abandonades durant el període d'observació per diferents raons.

A més, poden crear coneixement o informació encara que no es faci servir per introduir la innovació durant el període d'observació. Això inclou coneixement d'activitats que no aconsegueixen assolir els objectius principals d'innovació. Les activitats innovadores completades i el coneixement o la informació generada poden ser usades dins el període d'observació o ser preservades per utilitzar-les en un període posterior o es poden transferir, vendre o donar-ne llicència d'ús a altres organitzacions o empreses.

Les activitats innovadores es classifiquen, tenint en compte aquelles activitats de l'empresa que són susceptibles de ser realitzades amb la intenció d'innovar, en les set categories següents:

 1. Activitats d'R+D interna: Treballs creatius portats a terme dins de l'empresa per augmentar el volum de coneixements i la seva utilització per idear productes i processos nous o millorats (inclòs el desenvolupament de programari). L'import destinat a aquestes activitats comprèn les despeses corrents i de capital fetes dins l'empresa, independentment de la procedència del fons.
 2. Adquisició d'R+D (R+D externa): Les mateixes activitats que les indicades al punt anterior, però dutes a terme per altres organitzacions (incloses les del mateix grup d'empreses) o organismes públics o privats de recerca, i comprades per l'empresa. L'import destinat a aquestes activitats comprèn les despeses motivades per l'adquisició d'R+D fora de l'empresa mitjançant un contracte o conveni.
 3. Altres activitats innovadores que inclou:
  • l'adquisició d'equip de maquinària, programari, drets de propietat intel·lectual o edificis per a les activitats innovadores diferents de l'R+D
  • l'adquisició de coneixements externs per a activitats innovadores diferents de l'R+D, com ara la compra de patents, les llicències i les marques registrades.
  • el disseny de producte, els serveis de disseny, la preparació de producció i/o distribució per a activitats innovadores diferents de l'R+D
  • la formació i desenvolupament professional per a activitats innovadores diferents de l'R+D, com ara la formació contínua dels empleats.
  • les activitats de màrqueting directament relacionades amb innovacions diferents de l'R+D (incloent-hi la investigació de mercat).

L'import destinat a aquestes activitats comprèn el cost laboral del personal que treballa en la innovació, les altres despeses corrents per a la innovació (adquisició de serveis, materials i subministraments per a innovació) i les despeses de capital per a innovació (adquisició de maquinària, equip, programari, drets de propietat intel·lectual, edificis, etc.). Aquest import no inclou aquella despesa corresponent a activitats innovadores d'R+D interna i externa, que està inclosa en els apartats anteriors.

Activitat innovadora en curs

Aquella innovació que al final del període sol·licitat encara no ha finalitzat.

En les edicions anteriors al 2018, es refereix només a l'activitat d'innovació tecnològica.

Activitat innovadora abandonada

Intent d'innovació que ha estat abandonat en la fase de concepció o un cop iniciada l'activitat o el projecte.

En les edicions anteriors al 2018, es refereix només a l'activitat d'innovació tecnològica.

Intensitat de la innovació

Mesura la relació entre la despesa en activitats innovadores i la producció empresarial. Es calcula com el percentatge de despesa en innovació respecte al total del volum de negoci en l'any de referència.

En les edicions anteriors al 2018, es considera només la despesa en activitats d'innovació tecnològica.

Impacte econòmic de la innovació de producte

Mesura com es reflecteix en la xifra de vendes la comercialització de productes nous o millorats pel procés innovador. Es calcula com el percentatge sobre el volum de negoci de l'any de referència degut a innovacions de béns o serveis introduïdes en l'any de referència o algun dels dos anteriors.

Cooperació en innovació

Participació activa amb altres empreses o entitats no comercials en projectes conjunts d'innovació realitzats en el període comprès per l'any de referència de l'Enquesta o els dos anteriors. No és necessari que les dues parts aconsegueixin un benefici comercial.

Es recull la cooperació segons el tipus de soci cooperador i país on està ubicat, i no inclou la mera subcontractació de treballs sense cooperació activa.

En les edicions anteriors al 2018, es considera només la cooperació per desenvolupar activitats d'innovació tecnològica.

Factors que dificulten les activitats innovadores

Inclou els obstacles que dificulten els projectes d'innovació de l'empresa o influeixen en la decisió de no innovar en l'any de referència o els dos anys anteriors. Poden ser factors econòmics o obstacles relatius a la capacitat d'innovació de l'empresa.

El qüestionari recull el grau d'importància de diferents obstacles que es poden agrupar en:

 • Factors de cost
 • Factors de coneixement
 • Factors de mercat
 • Motius per no innovar

En les edicions anteriors al 2018, es consideren només els factors que dificulten les activitats d'innovació tecnològica.

Abans del 2018, l'Enquesta també ofereix informació sobre els conceptes següents:

Innovació tecnològica

Una innovació tecnològica, tal com està definida en aquesta Enquesta, és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït al mercat (l'anomenada innovació de producte) o la introducció dins l'empresa d'un procés nou o millorat significativament (innovació de procés).

La innovació tecnològica es basa en els resultats de nous desenvolupaments tecnològics, noves combinacions de tecnologies existents o en la utilització d'altres coneixements adquirits per l'empresa.

És necessari que la innovació sigui nova per a l'empresa, tot i que no cal que ho sigui per al mercat en què opera l'empresa.

No es consideren innovacions tecnològiques els canvis de naturalesa estètica, la mera venda d'innovacions produïdes completament per altres empreses i els simples canvis d'organització o de gestió (que s'especifiquen en innovacions organitzatives o de comercialització).

Activitats per a la innovació tecnològica

Conjunt de treballs científics, tecnològics, organitzatius, financers i comercials, inclosa la inversió en nous coneixements, que condueixen o pretenen conduir a la realització de productes o processos tecnològicament nous o millorats.

En el qüestionari es classifiquen en les activitats següents:

 • Realització d'R+D interna: comprèn els treballs creatius portats a terme dins l'empresa per augmentar el volum de coneixements i la seva utilització per idear productes i processos nous o millorats (inclòs el desenvolupament de programari).
 • Adquisició d'R+D externa: són les mateixes activitats anteriors però dutes a terme per altres organitzacions (incloses les empreses del grup) o organismes públics o privats de recerca, i comprades per l'empresa mitjançant contracte o conveni.
 • Adquisició de maquinària, equips, maquinari o programari avançats i edificis destinats a la producció de productes o processos nous o sensiblement millorats.
 • Adquisició d'altres coneixements externs per a innovació (no inclosos en R+D): inclou la compra o ús, sota llicència, de patents o d'invencions no patentades i coneixements tècnics o d'una altra mena, d'altres empreses o organitzacions per utilitzar en les innovacions de l'empresa.
 • Formació per a activitats d'innovació: formació interna o externa del personal de l'empresa, destinada específicament al desenvolupament o introducció de productes o processos nous o millorats de manera significativa.
 • Introducció d'innovacions en el mercat: activitats realitzades per l'empresa o externalitzades per a la introducció en el mercat dels seus béns o serveis nous o millorats de manera significativa, incloses la prospecció del mercat i la publicitat de llançament.
 • Disseny, altres preparatius per a producció i/o distribució (no inclosos en R+D): procediments i preparatius tècnics per realitzar productes o processos nous o millorats de manera significativa. Per exemple, proves i estudis de viabilitat, desenvolupament de programari rutinari, disseny i posada en marxa de centres de producció destinats al desenvolupament o distribució d'innovacions de producte o procés.

La informació recollida al qüestionari sobre les activitats per a la innovació tecnològica es refereix a aquelles realitzades en l'any de referència de l'Enquesta i a la despesa realitzada el mateix any.

Empresa EIN

Empresa que ha fet innovacions tecnològiques en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors, o té innovacions en curs o abandonades en el mateix període.

Innovació de producte (béns o serveis)

Introducció en el mercat de béns o serveis nous o millorats de manera significativa respecte a les característiques bàsiques, especificacions tècniques, programari incorporat o altres components intangibles, finalitats desitjades o prestacions. Ha de ser una novetat o millora per a l'empresa, però no necessàriament per al sector o el mercat.

Aquesta innovació pot dur-se a terme amb tecnologies completament noves o per mitjà de noves aplicacions de tecnologies existents o aprofitant nous coneixements.

La innovació pot haver estat desenvolupada inicialment per la mateixa empresa o per una altra, però s'exclou la mera revenda de béns nous comprats a altres empreses. També s'exclouen els canvis o modificacions de naturalesa únicament estètica.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions de producte realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Innovació de procés

Implantació de processos de producció amb una tecnologia nova o sensiblement millorada, així com mètodes de subministrament de serveis i de distribució dels productes que siguin nous o aportin una millora significativa. El resultat ha de ser significatiu respecte al volum de producció, la qualitat dels productes (béns o serveis) o els costos de producció i distribució.

La innovació (novetat o millora) ha de ser-ho per a l'empresa, però no necessàriament per al sector o el mercat. És a dir, no cal que l'empresa sigui la primera a introduir el procés.

A més, la innovació pot haver estat desenvolupada per la mateixa empresa o per una altra.

No inclou els simples canvis d'organització o de gestió, que es consideren innovacions no tecnològiques.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions de procés realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Innovació no tecnològica

Innovacions d'organització i de comercialització. Aquest concepte s'inclou a l'Enquesta del 2008, atesa l'ampliació que fa el Manual d'Oslo de la definició d'empresa innovadora l'any 2005, tenint en compte aquelles que fan innovació tecnològica i no tecnològica.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions no tecnològiques realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Innovació organitzativa

Consisteix en la implementació de nous mètodes organitzatius en el funcionament intern de l'empresa (incloent-hi mètodes/sistemes de gestió del coneixement), en l'organització del lloc de treball o en les relacions externes que no s'hagin utilitzat prèviament a l'empresa. Ha de ser resultat de decisions estratègiques dutes a terme per la direcció de l'empresa.

Aquesta innovació implica:

 • Noves pràctiques empresarials en l'organització de la feina o dels procediments de l'empresa, com ara la gestió de la cadena de subministrament, la gestió de la qualitat o la producció eficient, entre d'altres.
 • Nous mètodes d'organització dels llocs de treball de l'empresa per a un millor repartiment de responsabilitats i presa de decisions, com per exemple l'ús per primer cop d'un nou sistema de gestió d'equips de treball, la reestructuració de departaments, etc.
 • Nous mètodes de gestió de les relacions externes amb altres empreses o institucions públiques (creació per primera vegada d'aliances, associacions, externalització o subcontractació, etc.).

Exclou les fusions o adquisicions, encara que suposin una novetat organitzativa per a l'empresa.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions organitzatives realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Innovació de comercialització

Implantació de noves estratègies o conceptes comercials que difereixin significativament dels anteriors i que no s'hagin utilitzat anteriorment. Ha de suposar un canvi significatiu en el disseny o envasament del producte, en el seu posicionament, així com en la seva promoció o preu.

Aquesta innovació implica:

 • Modificacions significatives del disseny del producte o l'envasament de béns i serveis (no inclou els canvis que afecten la funcionalitat del producte o les característiques de l'usuari, ja que són innovació de producte). Tenen l'objectiu d'ampliar el mercat però no de fer variacions en l'ús del producte.
 • Noves tècniques o canals per a la promoció del producte, com ara l'ús per primer cop d'un nou canal publicitari o la introducció de targetes de fidelització de clients.
 • Nous mètodes per al posicionament del producte al mercat o canals de vendes com, per exemple, l'ús per primer cop de llicències de distribució, venda directa, nous conceptes per a la presentació del producte, etc.
 • Nous mètodes per a l'establiment dels preus dels béns o serveis amb l'objectiu d'ampliar el mercat (ús per primera vegada d'un sistema de preus variables en funció de la demanda, sistemes de descompte, etc.).

Exclou els canvis estacionals, regulars i altres canvis similars en els mètodes de comercialització. Aquestes innovacions comporten una recerca de nous mercats, però no canvis en l'ús del producte.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions de comercialització realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Fonts d'informació per a activitats d'innovació tecnològica

Recull la procedència de la idea innovadora que habitualment és l'origen d'un projecte d'innovació. El qüestionari demana el grau d'importància de diferents fonts d'informació, que poden ser internes o externes a l'empresa i que queden agrupades en 4 grups:

 • Fonts internes de l'empresa o grup d'empreses.
 • Fonts del mercat com, per exemple, clients del sector privat, consultors, competidors, etc.
 • Centres d'educació i recerca, que inclou universitats, centres públics o privats de recerca, etc.
 • Altres fonts com ara conferències, fires comercials o revistes científiques, entre d'altres.

La importància de cada una de les fonts varia segons els mitjans tecnològics de què disposa l'empresa i l'estratègia que ha adoptat.

La informació sobre les fonts recollida al qüestionari es refereix al període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Objectius de la innovació tecnològica

Comprèn les estratègies que l'empresa pretén assolir amb les activitats innovadores dutes a terme en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Es recull la importància de diferents objectius agrupats en quatre categories:

 • Objectius orientats als productes com ara ampliar la gamma de béns i serveis, penetrar en nous mercats, incrementar la quota de mercat, etc.
 • Objectius orientats als processos com, per exemple, disminuir els costos laborals o els materials utilitzats per unitats produïdes, incrementar la flexibilitat dels producte, etc.
 • Objectius sobre l'ocupació, que inclou augmentar l'ocupació total o l'ocupació qualificada, entre d'altres.
 • Altres objectius com disminuir l'impacte mediambiental o millorar la salut i la seguretat dels empleats.

9. Regionalització de la informació

La informació relacionada amb la despesa en activitats per a la innovació (ja sigui expressada en unitats monetàries com en percentatges) es recull per a la totalitat de l'empresa. A efectes de l'Enquesta sobre innovació a les empreses, el qüestionari també recull la distribució percentual d'aquesta despesa segons la comunitat autònoma on es troba l'establiment que ha desenvolupat les activitats d'innovació.

Aquesta distribució espacial de la despesa permet regionalitzar els recursos o les despeses i, en el cas de l'Idescat, assignar a Catalunya l'import de la despesa en activitats innovadores que correspon a establiments ubicats en territori català. D'aquesta manera, permet conèixer quina part de la despesa en innovació fan a Catalunya les empreses que hi tenen la seu social i alhora conèixer també la despesa duta a terme a Catalunya per les empreses amb seu social fora.

10. Publicació de resultats

L'Idescat fa una tabulació de l'Enquesta que amplia els resultats que ofereix l'INE per a Catalunya. La publicació conté informació que permet oferir una visió de conjunt de les activitats d'innovació dutes a terme a Catalunya.

El disseny del qüestionari permet oferir alguna informació des de dues òptiques: empreses amb seu social a Catalunya i també empreses que han fet alguna activitat innovadora al territori, amb independència d'on s'ubica la seu. És el cas, per exemple, del nombre d'empreses amb despesa en activitats innovadores l'any de referència i la despesa en diferents activitats per a la innovació.

A partir del 2018, la informació publicada se centra en el procés innovador segons la darrera revisió del Manual d'Oslo. Ara bé, l'any 2018, s'ha confeccionat un petit apartat amb la informació adaptada a les definicions d'activitats innovadores segons la versió anterior del Manual, que serveix per enllaçar amb els resultats dels anys anteriors.

El principal bloc de la publicació "Innovació segons el Manual d'Oslo 2018" estructura la informació en 5 seccions:

 • Principals indicadors d'innovació. Conté un resum d'indicadors sobre innovació de producte i de procés de negoci.
 • Despesa en activitats innovadores l'any de referència. Mostra la informació sobre empreses amb despesa en activitats innovadores i la quantificació d'aquesta despesa, així com la intensitat de la innovació.
 • Innovació en l'any de referència o en algun dels dos anteriors. Presenta informació molt extensa referida a la realització d'activitats d'innovació de producte i de procés de negoci, al tipus de soci en el desenvolupament d'aquestes activitats i al grau de compliment de les expectatives generades en fer innovació.
 • Activitats innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors. Conté la informació relativa al tipus de finançament (públic o privat) usat per fer activitats innovadores, al tipus de soci amb el qual les empreses han cooperat per fer aquestes activitats i als factors que dificulten la innovació, entre d'altres resultats.
 • Estratègies i fluxos de coneixement en l'any de referència o en algun dels dos anteriors

El concepte d'empresa innovadora i despesa en innovació s'estudia des de la perspectiva d'ubicació de l'empresa i de la referència temporal, segons el cas. Així, s'han definit:

 • Empreses amb despesa en activitats innovadores i despesa en aquestes activitats l'any de referència. En aquest cas, es diferencia entre les empreses que tenen seu social a Catalunya i aquelles que tenen activitat innovadora a Catalunya, independentment d'on es troba la seu.
 • Empreses innovadores (diferenciant entre innovació de producte o procés de negoci) en l'any de referència o algun dels dos anys anteriors. Per disseny del qüestionari, aquesta informació només es pot elaborar per a les empreses amb seu a Catalunya.

Els resultats es presenten segons dues variables de classificació:

 • Grandària de l'empresa segons nombre d'ocupats (de 10 a 249, de 250 ocupats o més)
 • Sector d'activitat (agricultura, indústria, construcció i serveis)

Abans de l'edició del 2018, la publicació s'estructura en 3 seccions:

 • Innovació tecnològica o no tecnològica. Conté un resum dels principals resultats d'ambdós tipus d'innovació.
 • Innovació tecnològica. És l'apartat més extens i conté informació sobre les empreses que han fet alguna activitat d'innovació tecnològica, la despesa en aquestes activitats, la intensitat de la innovació o l'impacte econòmic, i amplis resultats per a les empreses EIN, entre d'altres.
 • Innovació no tecnològica. Presenta el nombre d'empreses per tipus d'innovació no tecnològica (de comercialització i d'organització).

En l'edició de 2017, per motius de gestió pressupostària aliens a l'INE, la mostra de l'enquesta ha estat força inferior a l'habitual. Això provoca que alguns indicadors no ofereixin la qualitat necessària per ser publicats, ja que els errors de mostreig associats són molt elevats. Per aquest motiu, de l'any 2017 només es difonen alguns indicadors bàsics en l'apartat de Taules bàsiques.