Session of the Board of Governors, 3 October 2012

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 3 d'octubre del 2012. Hora: 9.00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 26 de gener del 2012, realitzada a distància.
  2. Informe del director de l'Idescat.
  3. Aprovació del Pla anual d'activitats de l'Idescat per al 2013.
  4. Aprovació de la Memòria anual de l'Idescat de l'any 2011.
  5. Estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2011 i estat d'execució de l'actual pressupost 2012 (despeses i ingressos de l'Idescat).
  6. Informe d'acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual d'actuacions estadístiques de l'any 2011.
  7. Informació dels contractes en matèria estadística i dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat, actualitzada des de la darrera sessió presencial celebrada el dia 21 de setembre del 2011.
  8. Torn obert de paraules.

You are here: