Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 4,7 392,3 397,0
De 25 a 54 anys 109,2 220,2 329,5
De 55 a 64 anys 187,4 140,2 327,6
De 65 anys i més 849,9 519,9 1.369,7
Total 1.151,2 1.272,6 2.423,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.