Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 5,0 408,3 413,3
De 25 a 54 anys 125,3 230,6 355,9
De 55 a 64 anys 182,4 133,6 316,0
De 65 anys i més 854,5 515,6 1.370,1
Total 1.167,3 1.288,0 2.455,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.