Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat
Barcelona. 2018
    Valor
Estudiants 266,5
Jubilats, retirats i pensionistes 976,3
Feines de la llar 353,1
Discapacitats permanents 106,0
Resta de situacions 64,6
Total 1.766,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.