Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat
Girona. 2018
    Valor
Estudiants 33,4
Jubilats, retirats i pensionistes 135,6
Feines de la llar 43,4
Discapacitats permanents 12,6
Resta de situacions 6,5
Total 231,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.