Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaAgrupacions
CodiDescripció
Tema1*01Explotació de bestiar boví
Tema1*02Explotació de bestiar oví i cabrum
Tema1*03Explotació de bestiar porcí
Tema1*04Avicultura
Tema1*05Cuniculicultura
Tema1*06Altres explotacions ramaderes NCAA
Tema1*07Explotacions mixtes
Tema1*11Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. Coqueries
Tema1*12Extracció de petroli i gas natural
Tema1*13Refinació de petroli
Tema1*14Extracció i transformació de minerals radioactius
Tema1*15Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Tema1*16Captació, tractament i distribució d'aigua. Fabricació de gel
Tema1*21Extracció i preparació de minerals metàl·lics
Tema1*22Producció i primera transformació de metalls
Tema1*23Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
Tema1*24Indústries de productes minerals no metàl·lics
Tema1*25Indústries químiques
Tema1*31Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema1*32Construcció de maquinària i equips mecànics
Tema1*33Construcció de màquines d'oficina i ordinadors, inclosa la seva instal·lació
Tema1*34Construcció de maquinària i material elèctric
Tema1*35Fabricació de material electrònic (llevat del d'ordinadors)
Tema1*36Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi
Tema1*37Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
Tema1*38Construcció d'altres materials de transport
Tema1*39Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
Tema1*41Indústries de productes alimentaris i begudes
Tema1*42Indústries d'altres productes alimentaris, begudes i tabac
Tema1*43Indústries tèxtils
Tema1*44Indústries del cuir
Tema1*45Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
Tema1*46Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
Tema1*47Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició
Tema1*48Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
Tema1*49Altres indústries manufactureres
Tema1*50Construcció
Tema1*61Comerç a l'engròs
Tema1*62Recuperació de productes
Tema1*63Intermediaris del comerç
Tema1*64Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac, en establiments permanents
Tema1*65Comerç al detall de productes industrials no alimentaris, en establiments permanents
Tema1*66Comerç al detall mixt o integrat. Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent (ambulant, encants i parades de mercat). Comerç al detall mitjançant màquines expenedores. Comerç al detall per correspondència
Tema1*67Serveis d'alimentació
Tema1*68Serveis de dispesa
Tema1*69Reparacions
Tema1*71Transport per ferrocarril
Tema1*72Altres transports terrestres
Tema1*73Transport marítim i per vies navegables interiors
Tema1*74Transport aeri
Tema1*75Activitats similars als transports
Tema1*76Telecomunicacions
Tema1*81Institucions financeres
Tema1*82Assegurances
Tema1*83Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobiliàries
Tema1*84Serveis prestats a les empreses
Tema1*85Lloguer de béns mobles
Tema1*86Lloguer de béns immobles
Tema1*91Serveis agrícoles, ramaders, forestals i pesquers
Tema1*92Serveis de sanejament, neteja i similars. Serveis contra incendis i similars
Tema1*93Educació i investigació
Tema1*94Sanitat i serveis veterinaris
Tema1*95Assistència i serveis socials
Tema1*96Serveis recreatius i culturals
Tema1*97Serveis personals
Tema1*98Parcs d'esbarjo, fires i altres serveis relacionats amb l'espectacle. Organització de congressos. Parcs o recintes firals
Tema1*99Serveis NCAA
Tema2*01Doctors i llicenciats en ciències biològiques. Enginyers agrònoms i forestals
Tema2*02Enginyers tècnics agrícoles i forestals. Tècnics en biologia, agronomia, silvicultura i similars
Tema2*09Altres professionals de l'agricultura, la ramaderia, la caça, la silvicultura i la pesca NCAA
Tema2*11Doctors i llicenciats en ciències físiques, en geofísiques i en geològiques. Enginyers de mines
Tema2*12Doctors i llicenciats en ciències químiques
Tema2*13Enginyers tècnics de mines, facultatius i pèrits
Tema2*19Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les indústries químiques NCAA
Tema2*21Enginyers aeronàutics i navals, de telecomunicacions, d'armament i construcció, i similars
Tema2*22Enginyers tècnics i ajudants de l'aeronàutica, ajudants d'enginyers d'armament i construcció, i similars
Tema2*29Altres professionals de les indústries de l'aeronàutica, les telecomunicacions i la mecànica de precisió NCAA
Tema2*31Enginyers industrials i tèxtils
Tema2*32Enginyers tècnics industrials i tèxtils, i tècnics en arts gràfiques
Tema2*39Altres professionals de les indústries manufactureres NCAA
Tema2*41Arquitectes i enginyers superiors de camins, canals i ports
Tema2*42Arquitectes tècnics i enginyers tècnics de la construcció
Tema2*43Delineants i decoradors
Tema2*49Altres professionals de la construcció NCAA
Tema2*51Agents comercials
Tema2*52Tècnics en hoteleria
Tema2*59Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA
Tema2*61Gestors o intermediaris en les operacions de transport i conductors de vehicles terrestres
Tema2*69Altres professionals del transport i les comunicacions NCAA
Tema2*71Professionals de les assegurances
Tema2*72Gestors d'assumptes públics i privats
Tema2*73Professionals del dret
Tema2*74Professionals de l'economia i de les finances. Especialistes en inversions i mercats i altres tècnics similars
Tema2*75Professionals de la publicitat
Tema2*76Professionals de la informàtica i de les ciències exactes
Tema2*77Professionals d'activitats diverses
Tema2*79Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA
Tema2*81Professionals que presten serveis de neteja
Tema2*82Personal docent de l'ensenyament
Tema2*83Professionals de la sanitat
Tema2*84Professionals d'activitats parasanitàries
Tema2*85Professionals de l'espectacle
Tema2*86Professions liberals, artístiques i literàries
Tema2*87Professionals de loteries, apostes i altres jocs de sort, envit i atzar
Tema2*88Professionals diversos
Tema2*89Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió
Tema3*01Activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ
Tema3*02Activitats relacionades amb el ball
Tema3*03Activitats relacionades amb la música
Tema3*04Activitats relacionades amb l'esport
Tema3*05Activitats dels espectacles taurins
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF23
2TemaDivisionsNUM320
3TemaAgrupacionsNUM4111
4TemaGrupsNUM5445
5TemaEpígrafsNUM61059