Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
TemaAgregat 24 classes
Descripció
01Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
Tema01Producció agrícola
Tema02Producció ramadera
Tema03Serveis agrícoles i ramaders
Tema04Caça i repoblació cinegètica
Tema05Silvicultura
02Pesca i piscicultura
Tema06Pesca
03Comb. sòlids, petroli, gas i minerals radioactius
Tema11Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. Coqueries
Tema12Extracció de petroli i gas natural
Tema13Refinació de petroli
Tema14Extracció i transformació de minerals radioactius
04Electricitat, gas i aigua
Tema15Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Tema16Captació, depuració i distribució d'aigua
05Extracció i transformació de minerals
Tema21Extracció i preparació de minerals metàl·lics
Tema22Producció i primera transformació de metalls
Tema23Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
Tema24Indústries de productes minerals no metàl·lics
06Indústries químiques
Tema25Indústries químiques
07Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió
Tema31Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema32Construcció de maquinària i equips mecànics
Tema33Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
Tema34Construcció de maquinària i material elèctric
Tema35Fabricació de material electrònic (llevat d'ordinadors)
Tema39Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
08Materials de transport
Tema36Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi
Tema37Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
Tema38Construcció d'altres materials de transport
09Productes alimentaris, begudes i tabac
Tema41Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
Tema42Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
10Indústries tèxtils, del cuir i de confeccions
Tema43Indústries tèxtils
Tema44Indústries del cuir
Tema45Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
11Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
Tema46Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
12Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició
Tema47Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició
13Cautxú i plàstic. Altres indústries manufactureres
Tema48Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
Tema49Altres indústries manufactureres
14Construcció
Tema50Construcció
15Comerç i reparacions
Tema61Comerç a l'engròs
Tema62Recuperació de productes
Tema63Intermediaris del comerç
Tema64Comerç al detall
Tema67Reparacions
16Restaurants, cafès i hoteleria
Tema65Restaurants i cafès (sense dispesa)
Tema66Hoteleria
17Transport i activitats afins
Tema71Transport per ferrocarril
Tema72Altres transports terrestres
Tema73Transport marítim i per vies navegables interiors
Tema74Transport aeri
Tema75Activitats afins als transports
18Comunicacions
Tema76Comunicacions
19Institucions financeres i activitats immobiliàries
Tema81Institucions financeres
Tema82Assegurances
Tema83Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobiliàries
20Serveis a les empreses. Lloguer de béns
Tema84Serveis prestats a les empreses
Tema85Lloguer de béns mobles
Tema86Lloguer de béns immobles
21Administració pública, defensa i Seguretat Social
Tema91Administració pública, defensa nacional i Seguretat Social
22Educació, investigació i serveis culturals
Tema93Educació i investigació
Tema96Serveis recreatius i culturals
23Sanitat i assistència social
Tema94Sanitat i serveis veterinaris
Tema95Assistència social i altres serveis prestats a la col·lectivitat
24Altres serveis prestats a la col·lectivitat
Tema92Serveis de sanejament de vies públiques, neteja i similars
Tema97Serveis personals
Tema98Serveis domèstics
Tema99Representacions diplomàtiques i organismes internacionals