Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
TemaAgregat 16 sectors industrials
Descripció
01Energia
Tema11Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. Coqueries
Tema12Extracció de petroli i gas natural
Tema13Refinació de petroli
Tema14Extracció i transformació de minerals radioactius
Tema15Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
02Aigua
Tema16Captació, depuració i distribució d'aigua
03Minerals i 1a. transformació del metall
Tema21Extracció i preparació de minerals metàl·lics
Tema22Producció i primera transformació de metalls
04Minerals i productes no metàl·lics
Tema23Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
Tema24Indústries de productes minerals no metàl·lics
05Indústria química
Tema25Indústries químiques
06Construccons i articles metàl·lics
Tema31Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
07Maquinària per a la producció
Tema32Construcció de maquinària i equips mecànics
08Maquinària d'oficina i instruments
Tema33Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
Tema39Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
09Material elèctric i electrònic
Tema34Construcció de maquinària i material elèctric
Tema35Fabricació de material electrònic (llevat d'ordinadors)
10Material de transport
Tema36Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi
Tema37Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
Tema38Construcció d'altres materials de transport
11Productes alimentaris
Tema41Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
Tema42Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
12Tèxtil, cuiro, calçat i confecció
Tema43Indústries tèxtils
Tema44Indústries del cuir
Tema45Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
13Fusta, suro i mobles de fusta
Tema46Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
14Paper i edició
Tema47Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició
15Cautxú i materies plàstiques
Tema48Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
16Altres manufactures
Tema49Altres indústries manufactureres