Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
TemaAgregat 41 sectors industrials
Descripció
01Carbó, petroli i gas
Tema111Extracció, preparació i aglomeració d'hulla
Tema112Extracció, preparació i aglomeració d'antracita
Tema113Extracció, preparació i aglomeració de lignit
Tema114Coqueries
Tema121Prospecció de petroli i gas natural
Tema122Extracció de petroli brut
Tema123Extracció i depuració de gas natural
Tema124Extracció de pissarres bituminoses
Tema130Refinació de petroli
Tema140Extracció i transformació de minerals radioactius
02Energia elèctrica
Tema151Producció, transport i distribució d'energia elèctrica
03Gas manufacturat i vapor
Tema152Fabricació i distribució de gas
Tema153Producció i distribució de vapor i aigua calenta
04Aigua
Tema160Captació, depuració i distribució d'aigua
05Minerals i 1a. transformació del metall
Tema211Extracció i preparació de minerals de ferro
Tema212Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
Tema221Siderúrgia
Tema222Fabricació de tubs d'acer
Tema223Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer
Tema224Producció i primera transformació de metalls no fèrrics
06Minerals no metàl·lics ni energètics
Tema231Extracció de materials de construcció
Tema232Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats
Tema233Extracció de sal comuna
Tema234Extracció de pirites i sofre
Tema239Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
07Ciments, pedra natural i abrasius
Tema241Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)
Tema242Fabricació de ciments, calçs i guixos
Tema243Fabricació de materials de construcció de formigó, ciment, guix, escaiola i altres
Tema244Indústries de la pedra natural
Tema245Fabricació d'abrasius
Tema249Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA
08Vidres i ceràmiques
Tema246Indústries del vidre
Tema247Fabricació de productes ceràmics
09Química bàsica no farmacèutica
Tema251Fabricació de productes químics bàsics (llevat de productes farmacèutics de base)
10Química agrícola i industrial
Tema252Fabricació de productes químics destinats principalment a l'agricultura
Tema253Fabricació de productes químics destinats principalment a la indústria
11Indústria farmacèutica
Tema254Fabricació de productes farmacèutics
12Química de consum final
Tema255Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final
13Construccions metàl·liques
Tema311Foneries
Tema312Forja, estampació, embotició, encunyació, tallament i repussatge
Tema313Tractament i recobriment dels metalls
Tema314Fabricació de productes metàl·lics estructurals
Tema315Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa
14Articles metàl·lics i tallers del metall
Tema316Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
Tema319Tallers mecànics independents
15Maquinària per a la producció
Tema321Construcció de màquines i tractors agrícoles
Tema322Construcció de màquines per a treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a màquines
Tema323Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit
Tema324Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú
Tema325Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació
Tema326Fabricació d'òrgans de transmissió
Tema329Construcció d'altres màquines i equips mecànics
16Maquinària d'oficina i instruments
Tema330Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
Tema391Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control
Tema392Fabricació de material mèdico-quirúrgic i d'aparells ortopèdics
Tema393Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
Tema399Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA
17Material elèctric
Tema341Fabricació de fils i cables elèctrics
Tema342Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament
Tema343Fabricació de piles i acumuladors
Tema344Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics
Tema346Fabricació de llums i material d'enllumenat
Tema347Instal·lacions elèctriques (llevat de les de la construcció)
18Electrodomèstics
Tema345Fabricació d'aparells electrodomèstics
19Material electrònic
Tema351Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació
Tema352Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
Tema353Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació
Tema354Fabricació de components electrònics i circuits integrats
Tema355Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció de so i imatge. Enregistrament de discs i cintes magnètiques
20Automòbils i accessoris
Tema361Construcció i muntatge de vehicles automòbils i els seus motors
Tema362Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets
Tema363Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils
21Material naval, ferroviari i altres
Tema371Construcció naval
Tema372Reparació i manteniment de vaixells
Tema381Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari
Tema382Construcció, reparació i manteniment d'aeronaus
Tema383Construcció de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi
Tema389Contrucció d'altres materials de transport NCAA
22Indústries càrnies
Tema413Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn
23Indústries làcties
Tema414Indústries làcties
24Molineria, pastes i pa
Tema417Fabricació de productes de molineria
Tema418Fabricació de pastes alimentàries i productes amilacis
Tema419Indústries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes
25Alimentació animal
Tema422Indústries de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix)
26Altres productes alimentaris i tabac
Tema411Fabricació d'oli d'oliva
Tema412Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals (llevat d'oli d'oliva)
Tema415Fabricació de sucs i conserves vegetals
Tema416Fabricació de conserves de peix i altres productes marins
Tema420Indústries del sucre
Tema421Indústries del cacau, xocolata i productes de confiteria
Tema423Elaboració de productes alimentaris diversos
Tema429Indústries del tabac
27Indústria del vi i del cava
Tema425Indústries vinícoles
28Altres indústries de begudes
Tema424Indústries d'alcohols etílics de fermentació
Tema426Sidreries
Tema427Fabricació de cervesa i malt cerveser
Tema428Indústries d'aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes analcohòliques
29Cotó i llana
Tema431Indústries del cotó i les seves mescles
Tema432Indústries de la llana i les seves mescles
30Seda, fibres artificials i dures
Tema433Indústries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintètiques
Tema434Indústries de les fibres dures i les seves mescles
31Gèneres de punt
Tema435Fabricació de gèneres de punt
32Acabats tèxtils, catifes i altres
Tema436Acabament de tèxtils
Tema437Fabricació de catifes i tapissos, i de teixits impregnats
Tema439Altres indústries tèxtils
33Cuiro
Tema441Assaonament i acabament de cuirs i pells
Tema442Fabricació d'articles de cuir i similars
34Calçat, confecció i pelleteria
Tema451Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta)
Tema452Fabricació de calçat d'artesania i a mida (inclòs el calçat ortopèdic)
Tema453Confecció en sèrie de roba i complements del vestit
Tema454Confecció a mida de roba i complements del vestit
Tema455Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils
Tema456Indústries de la pelleteria
35Fusta, suro i mobles de fusta
Tema461Serrada i preparació industrial de la fusta (serrat, planejament, poliment, rentatge, etc.)
Tema462Fabricació de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades, etc.)
Tema463Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció
Tema464Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
Tema465Fabricació d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)
Tema466Fabricació de productes de suro
Tema467Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls, etc.
Tema468Indústries del moble de fusta
36Paper i cartró
Tema471Fabricació de pasta paperera
Tema472Fabricació de paper i de cartó
Tema473Transformació del paper i del cartó
37Arts gràfiques
Tema474Arts gràfiques i activitats afins
38Edició
Tema475Edició
39Cautxú
Tema481Transformació del cautxú
40Matèries plàstiques
Tema482Transformació de matèries plàstiques
41Altres manufactures
Tema491Joieria i bijuteria
Tema492Fabricació d'instruments de música
Tema493Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
Tema494Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport
Tema495Indústries manufactureres diverses