Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaCCO-2011 (ca) abreujada
Grans grups Grups principals Subgrups principals Subgrups Grups primaris Descripció
0Ocupacions militars
QOcupacions militars
00Ocupacions militars
001Oficials i sotsoficials forces armades
0011Oficials forces armades
0012Sotsoficials forces armades
002Tropa i marineria forces armades
0020Tropa i marineria forces armades
1Directors i gerents
ADirectors i gerents
11Directius administracions públiques i empreses
111Directius administracions públiques i organitzacions
1111Membres poder executiu i legislatiu
1112Directius administracions públiques
1113Directors organitzacions d'interès social
112Directors generals i presidents executius
1120Directors generals i presidents executius
12Directors departaments administratius i comercials
121Directors departaments administratius
1211Directors financers
1212Directors recursos humans
1219Directors departaments administratius ncaa
122Directors comercials, relacions públiques i R+D
1221Directors comercials i vendes
1222Directors publicitat i relacions públiques
1223Directors recerca i desenvolupament
13Directors producció i operacions
131Directors producció indústries, construcció i distribució
1311Directors producció explotacions agropecuàries
1312Directors producció explotacions pesqueres
1313Directors indústries manufactureres
1314Directors explotacions mineres
1315Directors empreses transport i distribució
1316Directors empreses construcció
132Directors serveis TIC i professionals
1321Directors serveis TIC
1322Directors serveis socials per a infants
1323Directors gerents centres sanitaris
1324Directors serveis socials per a persones grans
1325Directors serveis socials ncaa
1326Directors serveis educació
1327Directors bancs, serveis financers i assegurances
1329Directors altres empreses serveis professionals
14Directors i gerents empreses hostaleria i comerç
141Directors i gerents empreses allotjament
1411Directors i gerents hotels
1419Directors i gerents altres empreses allotjament
142Directors i gerents empreses restauració
1421Directors i gerents restaurants
1422Directors i gerents bars, cafeteries i similars
1429Directors i gerents altres empreses restauració
143Directors i gerents empreses comerç
1431Directors i gerents empreses comerç engròs
1432Directors i gerents empreses comerç detall
15Directors i gerents altres empreses serveis ncaa
150Directors i gerents altres empreses serveis ncaa
1501Directors i gerents empreses culturals, esportives
1509Directors i gerents empreses gestió residus i ncaa
2Professionals científics i intel·lectuals
BProfessionals científics, salut i ensenyament
21Professionals de la salut
211Metges
2111Metges de família
2112Altres metges especialistes
212Professionals d'infermeria i llevadoria
2121Infermers no especialitzats
2122Infermers especialitzats (exc. obstetricoginecològics)
2123Infermers obstetricoginecològics
213Veterinaris
2130Veterinaris
214Farmacèutics
2140Farmacèutics
215Altres professionals de la salut
2151Odontòlegs i estomatòlegs
2152Fisioterapeutes
2153Dietistes i nutricionistes
2154Logopedes
2155Òptics optometristes
2156Terapeutes ocupacionals
2157Podòlegs
2158Professionals salut, higiene laboral i ambiental
2159Altres professionals de la salut ncaa
22Professors ensenyament primari, secundari i superior
221Professors universitat i superior (exc. FP)
2210Professors universitat i superior (exc. FP)
222Professors FP (matèries específiques)
2220Professors FP (matèries específiques)
223Professors ensenyament secundari (exc. FP)
2230Professors ensenyament secundari (exc. FP)
224Professors ensenyament primari
2240Professors ensenyament primari
225Mestres i educadors d'educació infantil
2251Mestres educació infantil
2252Tècnics educació infantil
23Altres professionals ensenyament
231Professors i tècnics educació especial
2311Professors educació especial
2312Tècnics educadors educació especial
232Altres professors i professionals ensenyament
2321Especialistes mètodes didàctics i pedagògics
2322Professors ensenyament no reglat, idiomes
2323Professors ensenyament no reglat, música i dansa
2324Professors ensenyament no reglat, art
2325Instructors ensenyament no reglat, TIC
2326Professionals educació ambiental
2329Altres professors i professionals ensenyament ncaa
CAltres professionals científics i intel·lectuals
24Professionals ciències físiques, químiques i enginyeries
241Físics, químics, matemàtics i similars
2411Físics i astrònoms
2412Meteoròlegs
2413Químics
2414Geòlegs i geofísics
2415Matemàtics i actuaris
2416Estadístics
242Professionals ciències naturals
2421Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars
2422Enginyers agrònoms
2423Enginyers forestals
2424Enginyers tècnics agrícoles
2425Enginyers tècnics forestals i del medi natural
2426Professionals protecció ambiental
2427Enòlegs
243Enginyers (exc. agrònoms, elèctrics i en TIC)
2431Enginyers industrials i de producció
2432Enginyers construcció i obra civil
2433Enginyers mecànics
2434Enginyers aeronàutics
2435Enginyers químics
2436Enginyers mines, metal·lúrgics i similars
2437Enginyers ambientals
2439Enginyers ncaa
244Enginyers elèctrics, electrònics i telecomunicacions
2441Enginyers elèctrics
2442Enginyers electrònics
2443Enginyers telecomunicacions
245Arquitectes, urbanistes i enginyers geògrafs
2451Arquitectes (exc. paisatgistes i urbanistes)
2452Arquitectes paisatgistes
2453Urbanistes i enginyers trànsit
2454Enginyers geògrafs i cartògrafs
246Enginyers tècnics (exc. agrícoles, elèctrics i en TIC)
2461Enginyers tècnics industrials i de producció
2462Enginyers tècnics obres públiques
2463Enginyers tècnics mecànics
2464Enginyers tècnics aeronàutics
2465Enginyers tècnics químics
2466Enginyers tècnics mines, metal·lúrgics i similars
2469Enginyers tècnics ncaa
247Enginyers tècnics electricitat i telecomunicacions
2471Enginyers tècnics electricitat
2472Enginyers tècnics electrònica
2473Enginyers tècnics telecomunicacions
248Arquitectes tècnics, topògrafs i dissenyadors
2481Arquitectes tècnics i tècnics urbanistes
2482Dissenyadors productes i peces de vestir
2483Enginyers tècnics topografia
2484Dissenyadors gràfics i multimèdia
25Professionals dret
251Jutges, magistrats, advocats i fiscals
2511Advocats
2512Fiscals
2513Jutges i magistrats
259Altres professionals dret
2591Notaris i registradors
2592Procuradors
2593Secretaris judicials
2598Altres professionals dret ncaa
26Especialistes administració i comercialització
261Especialistes finances
2611Especialistes comptabilitat
2612Assessors financers i en inversions
2613Analistes financers
262Especialistes organització i administració
2621Analistes de gestió i organització
2622Especialistes administració política d'empreses
2623Especialistes administracions públiques
2624Especialistes serveis de personal i similars
2625Especialistes formació de personal
263Tècnics empreses i activitats turístiques
2630Tècnics empreses i activitats turístiques
264Professionals vendes tècniques i mèdiques
2640Professionals vendes tècniques i mèdiques
265Altres professionals vendes i relacions públiques
2651Professionals publicitat i comercialització
2652Professionals relacions públiques
2653Professionals vendes TIC
27Professionals tecnologies de la informació
271Analistes i dissenyadors programari i multimèdia
2711Analistes de sistemes
2712Analistes i dissenyadors programari
2713Analistes, programadors i dissenyadors de webs
2719Analistes i dissenyadors programari ncaa
272Especialistes bases dades i xarxes informàtiques
2721Dissenyadors i administradors bases de dades
2722Administradors sistemes i xarxes informàtiques
2723Analistes xarxes informàtiques
2729Especialistes bases dades i xarxes informàtiques ncaa
28Professionals ciències socials
281Economistes
2810Economistes
282Sociòlegs, historiadors, psicòlegs i sim.
2821Sociòlegs, geògrafs, arqueòlegs i sim.
2822Filòsofs, historiadors i prof. ciències polítiques
2823Psicòlegs
2825Agents igualtat oportunitats entre dones i homes
2826Professionals mediació familiar i comunitària
2827Altres professionals treball i educació social
283Sacerdots diferents religions
2830Sacerdots diferents religions
29Professionals cultura i espectacle
291Arxivers, bibliotecaris, conservadors i similars
2911Arxivers i conservadors museus
2912Bibliotecaris, documentalistes i similars
292Escriptors, periodistes i lingüistes
2921Escriptors
2922Periodistes
2923Filòlegs, intèrprets i traductors
293Artistes creatius i interpretatius
2931Artistes arts plàstiques i visuals
2932Compositors, músics i cantants
2933Coreògrafs i ballarins
2934Directors cinema, teatre i similars
2935Actors
2936Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors
2937Professionals espectacles taurins
2939Artistes creatius i interpretatius ncaa
3Tècnics i professionals de suport
DTècnics i professionals de suport
31Tècnics ciències i enginyeries
311Delineants i dibuixants tècnics
3110Delineants i dibuixants tècnics
312Tècnics ciències físiques, químiques i enginyeries
3121Tècnics ciències físiques i químiques
3122Tècnics construcció
3123Tècnics electricitat
3124Tècnics electrònica (exc. electromedicina)
3125Tècnics electrònica, electromedicina
3126Tècnics mecànica
3127Tècnics i analistes laboratori química industrial
3128Tècnics metal·lúrgia i mines
3129Altres tècnics ciències físiques, químiques i enginyeria
313Tècnics control de processos
3131Tècnics instal·lacions producció energia
3132Tècnics tractament residus, aigües i altres sim.
3133Tècnics control instal·lacions processament químic
3134Tècnics refineries petroli i gas natural
3135Tècnics control processos producció metalls
3139Tècnics control de processos ncaa
314Tècnics ciències naturals i professionals similars
3141Tècnics ciències biològiques (exc. àrea sanitària)
3142Tècnics agropecuaris
3143Tècnics forestals i del medi natural
315Professionals navegació marítima i aeronàutica
3151Caps i oficials de màquines
3152Capitans i oficials de pont
3153Pilots aviació i professionals similars
3154Controladors trànsit aeri
3155Tècnics seguretat aeronàutica
316Tècnics qualitat físiques, químiques i enginyeries
3160Tècnics qualitat físiques, químiques i enginyeries
32Supervisors mines, indústries i construcció
320Supervisors mines, indústries i construcció
3201Supervisors enginyeria de mines
3202Supervisors construcció
3203Supervisors indústries alimentàries i tabac
3204Supervisors indústries química i farmacèutica
3205Supervisors indústries plàstics, cautxú i resines
3206Supervisors indústries fusta i pasta de paper
3207Supervisors indústries arts gràfiques i paper
3209Supervisors altres indústries manufactureres
33Tècnics sanitaris i professionals teràpies alternatives
331Tècnics laboratori, proves diagnòstiques i pròtesis
3311Tècnics radioteràpia
3312Tècnics imatge per a la diagnosi
3313Tècnics anatomia patològica i citologia
3314Tècnics laboratori diagnosi clínica
3315Tècnics ortopròtesis
3316Tècnics pròtesis dentals
3317Tècnics audiopròtesis
332Altres tècnics sanitaris
3321Tècnics superiors higiene bucodental
3322Tècnics superiors documentació sanitària
3323Tècnics superiors dietètica
3324Tècnics optometria
3325Ajudants fisioterapeuta
3326Tècnics prevenció risc laboral i salut ambiental
3327Ajudants veterinària
3329Altres tècnics sanitaris ncaa
333Professionals teràpies alternatives
3331Professionals acupuntura, naturisme i homeopatia
3339Professionals teràpies alternatives ncaa
34Professionals de suport finances i matemàtiques
340Professionals de suport finances i matemàtiques
3401Professionals suport i intermediaris borsa i finances
3402Comercials préstecs i crèdits
3403Tenidors llibres
3404Professsionals de suport serveis estadístics i sim.
3405Taxadors
35Representants, agents comercials i similars
351Agents i representants comercials
3510Agents i representants comercials
352Altres agents comercials
3521Mediadors i agents assegurances
3522Agents compres
3523Consignataris
353Agents immobiliaris i altres agents
3531Representants duanes
3532Organitzadors conferències i esdeveniments
3533Agents contractació mà d'obra (exc. espectacles)
3534Agents i administradors propietat immobiliària
3535Portaveus i agents relacions públiques
3539Representants artístics i esportius i similars
36Prof. gestió administrativa, forces i cossos seguretat
361Assistents administratius i especialitzats
3611Supervisors secretaria
3612Assistents jurídics
3613Assistents direcció i administratius
3614Secretaris centres mèdics o clíniques
362Agents duanes, tributs i similars
3621Prof. suport administracions públiques, tributs
3622Prof. suport administracions públiques, serv. socials
3623Prof. suport administracions públiques, llicències
3629Prof. suport administracions públiques, inspecció
363Tècnics forces i cossos seguretat
3631Tècnics policia nacional, autonòmica i local
3632Suboficials guàrdia civil
37Prof. suport serveis jurídics, socials i sim.
371Professionals de suport serveis jurídics i socials
3711Professionals de suport serveis jurídics
3712Detectius privats
3713Professionals suport treball i educació social
3714Promotors igualtat oportunitats entre dones i homes
3715Animadors comunitaris
3716Auxiliars laics religions
372Esportistes i entrenadors esportius i sim.
3721Atletes i esportistes
3722Entrenadors i àrbrites activitats esportives
3723Instructors activitats esportives
3724Monitors activitats recreatives i sim.
373Tècnics suport activitats culturals i artístiques
3731Fotògrafs
3732Dissenyadors i interioristes
3733Tècnics galeries art, museus i biblioteques
3734Caps de cuina (xefs)
3739Altres tècnics suport act. culturals i artístiques
38Tècnics tecnologies informació i comunicació (TIC)
381Tècnics TIC i assistència usuari
3811Tècnics operacions sistemes informàtics
3812Tècnics assistència usuari TIC
3813Tècnics xarxes informàtiques
3814Tècnics webs
382Programadors informàtics
3820Programadors informàtics
383Tècnics audiovisuals, ràdio i telecomunicacions
3831Tècnics enregistrament audiovisual
3832Tècnics ràdio
3833Tècnics enginyeria telecomunicacions
4Empleats oficina, comptables i administratius
EEmpleats oficina sense tasques atenció al públic
41Empleats serveis comptables, financers i transport
411Empleats comptables i financers
4111Empleats comptabilitat
4112Empleats control de personal i nòmines
4113Empleats oficina serveis estadístics i financers
412Empleats serveis suport a la producció i transport
4121Empleats control subministrament i inventari
4122Empleats oficina serveis suport a la producció
4123Empleats logística i transport
42Empleats biblioteques, correus i similars
421Empleats biblioteques i arxius
4210Empleats biblioteques i arxius
422Empleats correus, codificadors i serv. de personal
4221Empleats correus (exc. empleats finestreta)
4222Codificadors i correctors impremta
4223Empleats serveis de personal
43Altres administratius sense atenció al públic
430Altres administratius sense atenció al públic
4301Introductors dades
4309Altres administratius sense atenció al públic ncaa
FEmpleats oficina amb tasques atenció al públic
44Empleats agències viatges, recepcionistes i sim.
441Empleats informació i recepcionistes (exc. hotels)
4411Empleats informació a l'usuari
4412Recepcionistes (exc. hotels)
442Empleats agències viatges, telefonistes i sim.
4421Empleats agències viatges
4422Recepcionistes hotels
4423Telefonistes
4424Teleoperadors
443Agents enquestes
4430Agents enquestes
444Empleats finestreta i sim. (exc. taquillers)
4441Caixers bancs i similars
4442Empleats venda apostes
4443Empleats sales de joc i similars
4444Empleats cases empenyorament i préstecs
4445Cobradors factures, deutes i empleats similars
4446Empleats finestreta de correus
45Administratius amb atenció al públic ncaa
450Administratius amb atenció al públic ncaa
4500Administratius amb atenció al públic ncaa
5Treballadors restauració, personals i venedors
GTreballadors serveis restauració i comerç
50Cambrers i cuiners propietaris
500Cambrers i cuiners propietaris
5000Cambrers i cuiners propietaris
51Treballadors assalariats serveis restauració
511Cuiners assalariats
5110Cuiners assalariats
512Cambrers assalariats
5120Cambrers assalariats
52Dependents botigues i magatzems
521Encarregats secció botigues i magatzems
5210Encarregats secció botigues i magatzems
522Venedors botigues i magatzems
5220Venedors botigues i magatzems
53Comerciants propietaris botigues
530Comerciants propietaris botigues
5300Comerciants propietaris botigues
54Venedors (exc. botigues i magatzems)
541Venedors quioscos i parades de mercat
5411Venedors quioscos
5412Venedors parades de mercat i mercats ocasionals
542Operadors telemàrqueting
5420Operadors telemàrqueting
543Expenedors gasolina
5430Expenedors gasolina
549Altres venedors
5491Venedors a domicili
5492Promotors de venda
5493Models moda, art i publicitat
5499Altres venedors ncaa
55Caixers i taquillers (exc. banca)
550Caixers i taquillers (exc. banca)
5500Caixers i taquillers (exc. banca)
HTreballadors serv. salut i que tenen cura persones
56Treballadors que tenen cura persones, serv. salut
561Auxiliars infermeria
5611Auxiliars infermeria hospitalària
5612Auxiliars infermeria atenció primària
562Tècnics auxiliars farmàcia, emergències i sim.
5621Tècnics auxiliars farmàcia
5622Tècnics emergències sanitàries
5629Altres treballadors que tenen cura persones, serv. salut
57Altres treballadors que tenen cura persones
571Treballadors que tenen cura persones a domicili
5710Treballadors que tenen cura persones a domicili
572Mainaders
5721Mainaders a llars d'infants o escoles bressol
5722Mainaders a llars
58Treballadors serveis personals
581Perruquers i especialistes estètica i similars
5811Perruquers
5812Especialistes estètica, benestar i similars
582Treballadors que atenen passatgers i guies turístics
5821Auxiliars vol i cambrers avió, vaixell i tren
5822Revisors i cobradors transport terrestre
5823Acompanyants turístics
5824Hostes de terra
5825Guies de turisme
583Supervisors manteniment i neteja, conserges i sim.
5831Supervisors manteniment i neteja oficines i hotels
5832Majordoms domèstics
5833Conserges edificis
584Treballadors propietaris de petits allotjaments
5840Treballadors propietaris de petits allotjaments
589Altres treballadors serveis personals
5891Assistents personals o persones de companyia
5892Empleats pompes fúnebres i embalsamadors
5893Cuidadors animals i ensinistradors
5894Instructors autoescola
5895Astròlegs, endevins i similars
5899Altres treballadors serveis personals ncaa
ITreballadors serveis de protecció i seguretat
59Treballadors serveis de protecció i seguretat
591Guàrdies civils
5910Guàrdies civils
592Policies
5921Policies nacionals
5922Policies autonòmics
5923Policies locals
593Bombers
5931Bombers (exc. forestals)
5932Bombers forestals
594Personal seguretat privada
5941Vigilants seguretat habilitats per a portar armes
5942Auxiliars seguretat no habilitats per a portar armes
599Altres treballadors serveis protecció i seguretat
5991Tècnics especialistes serveis penitenciaris
5992Vigilants piscines i platges, socorristes
5994Auxiliars i guaites forestals
5995Altres agents forestals i mediambientals
5996Tècnics especialistes operadors control emergències
5998Altres treballadors serveis protecció i seguretat ncaa
6Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres
JTreballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres
61Treballadors act. agrícoles
611Treballadors act. agrícoles (exc. hortes, jardins)
6110Treballadors act. agrícoles (exc. hortes, jardins)
612Treballadors en hortes, jardins i similars
6120Treballadors en hortes, jardins i similars
62Treballadors act. ramaderes (avícoles i sim.)
620Treballadors act. ramaderes (avícoles i sim.)
6201Treballadors act. ramaderes bestiar boví
6202Treballadors act. ramaderes bestiar oví i cabrum
6203Treballadors act. ramaderes bestiar porcí
6204Treballadors apicultura i sericicultura
6205Treballadors avicultura i cunicultura
6209Treballadors act. ramaderes ncaa
63Treballadors act. agropecuàries mixtes
630Treballadors act. agropecuàries mixtes
6300Treballadors act. agropecuàries mixtes
64Treballadors act. forestals, pesqueres, cinegètiques
641Treballadors act. forestals i del medi natural
6410Treballadors act. forestals i del medi natural
642Treballadors act. pesqueres i aqüicultura
6421Treballadors aqüicultura
6422Pescadors fluvials i de litoral
6423Pescadors d'altura
643Treballadors act. cinegètiques
6430Treballadors act. cinegètiques
7Artesans, treballadors indústries i construcció
KTreballadors construcció (exc. operadors màquines)
71Treballadors obres estructurals construcció i sim.
711Treballadors formigó, encofradors, ferrallistes, sim.
7111Encofradors i operaris posada en obra del formigó
7112Muntadors prefabricats estructurals (de formigó)
712Paletes, pedrers, picadors i gravadors pedra
7121Paletes
7122Pedrers, trossejadors, picadors i gravadors pedra
713Fusters (exc. ebenistes, d'estructures metàl·liques)
7131Fusters (exc. ebenistes)
7132Instal·ladors i muntadors de tancaments metàl·lics
719Altres treballadors obres estructurals construcció
7191Treballadors manteniment edificis
7192Instal·ladors façanes tècniques
7193Instal·ladors sistemes impermeabilització edificis
7199Altres treballadors obres estructurals construcció ncaa
72Treballadors acabament construccions i instal·lacions
721Guixaires i aplicadors revestiments
7211Guixaires
7212Aplicadors revestiments de pasta i morter
722Lampistes i instal·ladors canonades
7221Lampistes
7222Muntadors instal·ladors gas en edificis
7223Instal·ladors canonades en obra pública
723Pintors, empaperadors i similars
7231Pintors i empaperadors
7232Pintors en les indústries manufactureres
724Enrajoladors, parqueters i similars
7240Enrajoladors, parqueters i similars
725Mecànics instal·ladors refrigeració, climatització
7250Mecànics instal·ladors refrigeració, climatització
729Altres treballadors acabament construccions i instal·lacions
7291Muntadors cobertes
7292Instal·ladors mat. aïllant tèrmic i insonorització
7293Vidriers
7294Muntadors instal·ladors plaques d'energia solar
7295Personal neteja façanes edificis i xemeneies
LTreballadors indústries manufactureres (exc. operadors)
73Soldadors, muntadors estructures metàl·liques, sim.
731Soldadors, muntadors estructures metàl·liques, sim.
7311Emmotlladors i matricers
7312Soldadors i oxitalladors
7313Planxistes i calderers
7314Muntadors estructures metàl·liques
7315Muntadors estructures cablejades i empalmador cables
732Ferrers i treballadors fabricació eines i sim.
7321Ferrers i forjadors
7322Treballadors fabricació eines, matricers i sim.
7323Ajustadors i operadors màquines eina
7324Polidors metalls i esmolets eines
74Mecànics ajustadors maquinària
740Mecànics ajustadors maquinària
7401Mecànics ajustadors vehicles motor
7402Mecànics ajustadors motors avió
7403Mecànics ajustadors maquinària agrícola i industrial
7404Mecànics ajustadors maquinària naval i ferroviària
7405Reparadors bicicletes i similars
75Especialistes en electricitat i electrotecnologia
751Electricistes de la construcció i similars
7510Electricistes de la construcció i similars
752Altres instal·ladors i reparadors equips elèctrics
7521Mecànics i reparadors equips elèctrics
7522Instal·ladors i reparadors línies elèctriques
753Instal·ladors i reparadors equips electrònics, sim.
7531Mecànics i reparadors equips electrònics
7532Instal·ladors i reparadors electromedicina
7533Instal·ladors i reparadors en TIC
76Mecànics precisió metalls, ceramistes i artesans
761Mecànics precisió metalls, ceramistes i vidriers
7611Rellotgers i mecànics instruments precisió
7612Lutiers i afinadors instruments musicals
7613Joiers, orfebres i argenters
7614Treballadors ceràmica, terrissaires i sim.
7615Bufadors, modeladors i talladors vidre
7616Retolistes, gravadors vidre i pintors decoratius
7617Artesans fusta, cistellers, raspallaires i sim.
7618Artesans tèxtil, cuir i mat. similars i teixidors
7619Artesans ncaa
762Oficials i operaris arts gràfiques
7621Treballadors processos preimpressió
7622Treballadors processos impressió
7623Treballadors processos enquadernació
77Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac
770Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac
7701Matadors i treballadors indústries càrnies
7702Treballadors indústries del peix
7703Forners, pastissers i confiters
7704Treballadors tractament llet i elaboració lactis
7705Treballadors conservació fruites i hortalisses
7706Treballadors elaboració begudes alcohòliques (exc. vi)
7707Treballadors elaboració vi
7708Preparadors i elaboradors tabac i derivats
7709Degustadors i classificadors aliments i begudes
78Treballadors fusta, tèxtil, confecció, pell i calçat
781Treballadors tractament fusta i similars
7811Treballadors tractament fusta
7812Ajustadors i operadors màquines treballar fusta
782Ebenistes i treballadors similars
7820Ebenistes i treballadors similars
783Treballadors tèxtil, confecció, pell, cuir i calçat
7831Sastres, modistes, pelleters i barreters
7832Patronistes productes tèxtils i pell
7833Talladors teixits, cuir, pell i altres materials
7834Cosidors a mà, brodadors i similars
7835Tapissers, matalassers i similars
7836Adobers i preparadors pells
7837Sabaters i similars
789Artillers metxers mines, bussos i provadors productes
7891Bussos
7892Artillers metxers mines
7893Provadors productes (exc. aliments, begudes i tabac)
7894Fumigadors i controladors plagues i males herbes
7899Oficials, operaris i artesans altres oficis ncaa
8Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors
MOperadors instal·lacions i maquinària fixa, i muntadors
81Operadors instal·lacions i maquinària fixa
811Operadors instal·lacions explotació minerals
8111Miners i altres operadors instal·lacions mineres
8112Operadors instal·lacions preparació de minerals
8113Sondistes i treballadors similars
8114Operadors màquines derivats minerals no metàl·lics
812Operadors instal·lacions tractar metalls
8121Operadors instal·lacions transformació metalls
8122Operadors màquines polidores, recobridores metall
813Operadors màquines productes químics, farmacèutics
8131Operadors plantes industrials químiques
8132Operadors màquines productes farmacèutics, cosmètics
8133Operadors laboratoris fotogràfics i similars
814Operadors tractament fusta, paper, cautxú i plàstic
8141Operadors productes cautxú i resines naturals
8142Operadors màquines productes matèries plàstiques
8143Operadors màquines productes paper i cartó
8144Operadors màquines tractament de fusta i suro
8145Operadors preparació pasta i fabricació paper
815Operadors màquines fabricar productes tèxtils i de pell
8151Operadors màquines preparar fibres i filar
8152Operadors telers i altres màquines de teixir
8153Operadors màquines cosir i brodar
8154Operadors màquines blanquejar, tenyir i acabar tèxtil
8155Operadors màquines tractar pell i cuir
8156Operadors màquines fabricar calçat i marroquineria
8159Operadors màquines fabricar productes tèxtils ncaa
816Operadors màquines elaborar aliments, begudes i tabac
8160Operadors màquines elaborar aliments, begudes i tabac
817Operadors màquines bugaderia i tintoreria
8170Operadors màquines bugaderia i tintoreria
819Altres operadors instal·lacions i maquinària fixa
8191Operadors forns vidrieria i ceràmica
8192Operadors calderes i màquines de vapor
8193Operadors màquines embalatge i etiquetatge
8199Altres operadors instal·lacions i maquinària fixes ncaa
82Muntadors i engalzadors en fàbriques
820Muntadors i engalzadors en fàbriques
8201Engalzadors maquinària mecànica
8202Engalzadors equips elèctrics i electrònics
8209Muntadors i engalzadors ncaa
NConductors i operadors maquinària mòbil
83Maquinistes locomotores, operador maquinària i mariners
831Maquinistes locomotores i similars
8311Maquinistes locomotores
8312Agents maniobres ferroviàries
832Operadors maquinària agrícola i forestal mòbil
8321Operadors maquinària agrícola mòbil
8322Operadors maquinària forestal mòbil
833Operadors altres màquines mòbils
8331Operadors maquinària moviments de terres i sim.
8332Operadors grues, muntacàrregues i moviment material
8333Operadors carretons elevadors
834Mariners de pont, mariners de màquines i similars
8340Mariners de pont, mariners de màquines i similars
84Conductors vehicles, transport urbà o carretera
841Conductors automòbils, taxis i furgonetes
8411Conductors propietaris automòbils, taxis i furgonetes
8412Conductors assalariats automòbils, taxis i furgonetes
842Conductors autobusos i tramvies
8420Conductors autobusos i tramvies
843Conductors camions
8431Conductors propietaris de camions
8432Conductors assalariats de camions
844Conductors motocicletes i ciclomotors
8440Conductors motocicletes i ciclomotors
9Ocupacions elementals
OTreballadors no qualificats serveis (exc. transport)
91Empleats domèstics
910Empleats domèstics
9100Empleats domèstics
92Altre tipus de personal de neteja
921Personal neteja oficines, hotels i altres
9210Personal neteja oficines, hotels i altres
922Netejadors vehicles, finestres i personal similar
9221Netejadors en sec i a mà i similars
9222Netejadors vehicles
9223Netejadors finestres
9229Altre tipus de personal de neteja ncaa
93Ajudants preparació aliments
931Ajudants cuina
9310Ajudants cuina
932Preparadors menjar ràpid
9320Preparadors menjar ràpid
94Recollidors residus, venedors carrer i altres sim.
941Venedors de carrer
9410Venedors de carrer
942Repartidors publicitat, enllustradors i altres
9420Repartidors publicitat, enllustradors i altres
943Ordenances, mossos equipatge, repartidors a peu i sim.
9431Ordenances
9432Mossos equipatge i similars
9433Repartidors, persones encàrrecs i missatgers, a peu
9434Lector comptadors i recaptadors monedes màquines
944Recollidors, classificadors residus i escombradors
9441Recollidors residus urbans
9442Classificadors residus, ecoparc i recollidor ferralla
9443Escombradors i similars
949Altres ocupacions elementals
9490Altres ocupacions elementals
PPeons agraris, construcció, indústries i transport
95Peons agraris, forestals i pesquers
951Peons agrícoles
9511Peons agrícoles (exc. hortes, jardins)
9512Peons agrícoles hortes i jardins
952Peons ramaders
9520Peons ramaders
953Peons agropecuaris
9530Peons agropecuaris
954Peons pesca, aqüicultura, forestals i de la caça
9541Peons pesca
9542Peons aqüicultura
9543Peons forestals i de la caça
96Peons construcció i mineria
960Peons construcció i mineria
9601Peons obres públiques
9602Peons construcció edificis
9603Peons mineria, pedreres i altres extractives
97Peons indústries manufactureres
970Peons indústries manufactureres
9700Peons indústries manufactureres
98Peons transport, descarregadors i reposadors
981Peons transport, descarregadors i similars
9811Peons transport mercaderies i descarregadors
9812Conductors vehicles tracció animal i sim.
982Reposadors
9820Reposadors