Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1988
Català
TemaClasses
CodiDescripció
Tema0111Conreu de cereals i altres conreus ncaa
Tema0112Conreu d'hortalisses i llegums
Tema0113Conreu de fruites, fruita seca i espècies; conreu de plantes que s'utilitzen per preparar begudes
Tema0121Cria de bestiar boví, oví, cabrum i equí; cria de bestiar de llet
Tema0122Cria d'altre bestiar; productes animals derivats ncaa
Tema0130Conreu de productes agrícoles amb combinació amb la cria d'animals (explotació mixta)
Tema0140Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries
Tema0150Caça mitjançant mètodes ordinaris i trampes, repoblació d'animals, i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema0200Silvicultura, extracció de fusta i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema0500Pesca, explotació de vivers de peixos i granges piscícoles i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema1010Extracció i aglomeració d'hulla
Tema1020Extracció i aglomeració de lignit
Tema1030Extracció i aglomeració de torba
Tema1110Extracció de petroli brut i de gas natural
Tema1120Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
Tema1200Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema1310Extracció de minerals de ferro
Tema1320Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
Tema1410Extracció de pedra, sorra i argila
Tema1421Extracció de minerals per a la fabricació d'adobs i productes químics
Tema1422Extracció de sal
Tema1429Explotació d'altres mines i pedreres ncaa
Tema1511Producció, transformació i conservació de carn i productes carnis
Tema1512Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
Tema1513Elaboració i conservació de fruites, llegums i hortalisses
Tema1514Elaboració d'olis i greixos d'origen vegetal i animal
Tema1520Elaboració de productes lactis
Tema1531Elaboració de productes de molineria
Tema1532Elaboració de midons i productes amilacis
Tema1533Elaboració d'aliments preparats per a animals
Tema1541Elaboració de productes de fleca
Tema1542Elaboració del sucre
Tema1543Elaboració del cacau i xocolata i productes de confiteria
Tema1544Elaboració de pastes alimentoses, cuscús i productes de similars
Tema1549Elaboració d'altres productes alimentaris ncaa
Tema1551Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques; producció d'alcohol etílic a partir de substàncies fermentades
Tema1552Elaboració de vins
Tema1553Elaboració de begudes alcohòliques a base de malta; fabricació de malta
Tema1554Elaboració de begudes no alcohòliques; producció d'aigües minerals
Tema1600Elaboració de productes de tabac
Tema1711Preparació i filatura
Tema1712Acabament de productes tèxtils
Tema1721Fabricació d'articles confeccionats amb materials tèxtils, llevat de la roba de vestir
Tema1722Fabricació de tapissos i catifes
Tema1723Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
Tema1729Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa
Tema1730Fabricació de teixits i articles de punt i ganxet
Tema1810Fabricació de peces de vestir, llevat de pell
Tema1820Adobament i tenyiment de pells; fabricació d'articles de pell
Tema1911Adobament de cuirs
Tema1912Fabricació de maletes, bosses de mà i articles similars, i articles de talabarderia i basteria
Tema1920Fabricació de calçat
Tema2010Serrada i planejament de la fusta
Tema2021Fabricació de fulloles fabricació de taulers contraplacats, taulers laminats, taulers de partícules i altres taulers i plafons
Tema2022Fabricació de parts i peces de fusteria per a edificis i construccions
Tema2023Fabricació d'embalatges de fusta
Tema2029Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació d'articles de suro, cistelleria i esparteria
Tema2101Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
Tema2102Fabricació de paper i de cartó ondulats, i d'envasos de paper i de cartó
Tema2109Fabricació d'altres articles de paper i de cartó
Tema2211Edició de llibres, fullets, partitures i altres publicacions
Tema2212Edició de periòdics, revistes i publicacions periòdiques
Tema2213Edició de suports enregistrats
Tema2219Altres activitats d'edició
Tema2221Activitats d'impressió
Tema2222Activitats dels servis relacionats amb la impressió
Tema2230Reproducció de suports enregistrats
Tema2310Coqueries
Tema2320Fabricació de productes de la refinació del petroli
Tema2330Tractament de combustibles nuclears
Tema2411Fabricació de substàncies químiques bàsiques, llevat d'adobs i compostos de nitrogen
Tema2412Fabricació d'adobs i compostos de nitrogen
Tema2413Fabricació de matèries plàstiques i de cautxú sintètic, en formes primàries
Tema2421Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Tema2422Fabricació de pintures, vernissos i productes de revestiments similars, tintes d'impremta i màstics
Tema2423Fabricació de productes farmacèutics, substàncies químiques medicinals i productes botànics
Tema2424Fabricació de sabons, detergents, preparats per netejar i abrillantar, perfums i preparats de tocador
Tema2429Fabricació d'altres productes químics ncaa
Tema2430Fabricació de fibres manufacturades
Tema2511Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú; recautxutatge i reconstrucció de pneumàtics
Tema2519Fabricació d'altres productes de cautxú
Tema2520Fabricació de productes de plàstic
Tema2610Fabricació de vidre i productes de vidre
Tema2691Fabricació de productes de ceràmica no refractària per a ús no estructural
Tema2692Fabricació de productes de ceràmica refractària
Tema2693Fabricació de productes d'argila i ceràmica no refrectàries per a ús estructural
Tema2694Fabricació de ciment, calç i guix
Tema2695Fabricació d'articles de formigó, ciment i guix
Tema2696Tallament i acabament de la pedra
Tema2699Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa
Tema2710Fabricació de productes bàsics de ferro i d'acer
Tema2720Fabricació de productes bàsics de metalls preciosos i metalls no fèrrics
Tema2731Fosa de ferro i d'acer
Tema2732Fosa de metalls no fèrrics
Tema2811Fabricació de productes metàl·lics per a ús estructural
Tema2812Fabricació de tancaments metàl·lics, dipòsits i recipients de metall
Tema2813Fabricació de generadors de vapor, llevat de les calderes d'aigua calenta per a calefacció central
Tema2891Forja, premsada, estampació i laminatge de metalls; pulverimetal·lúrgia
Tema2892Tractament i revestiment de metalls; obres d'enginyeria mecànica general realitzats a canvi d'una retribució o bé mitjançant un contracte
Tema2893Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines de mà i ferreteria
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
2TemaDivisionsNUM260
3TemaGrupsNUM3159
4TemaClassesNUM4292