Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
TemaGrups primaris
CodiDescripció
Tema0011Oficials de les forces armades
Tema0012Sotsoficials de les forces armades
Tema0020Tropa i marineria de les forces armades
Tema1111Membres del poder executiu (nacional, autonòmic i local) i dels cossos legislatius
Tema1112Personal directiu de l'Administració pública
Tema1113Directors d'organitzacions d'interès social
Tema1120Directors generals i presidents executius
Tema1211Directors financers
Tema1212Directors de recursos humans
Tema1219Directors de polítiques i planificació i d'altres departaments administratius ncaa
Tema1221Directors comercials i de vendes
Tema1222Directors de publicitat i relacions públiques
Tema1223Directors de recerca i desenvolupament
Tema1311Directors de producció d'explotacions agropecuàries i forestals
Tema1312Directors de producció d'explotacions pesqueres i aqüícoles
Tema1313Directors d'indústries manufactureres
Tema1314Directors d'explotacions mineres
Tema1315Directors d'empreses d'abastament, transport, distribució i similars
Tema1316Directors d'empreses de construcció
Tema1321Directors de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
Tema1322Directors de serveis socials per a infants
Tema1323Directors gerents de centres sanitaris
Tema1324Directors de serveis socials per a persones grans
Tema1325Directors de serveis socials ncaa
Tema1326Directors de serveis d'educació
Tema1327Directors de sucursals de bancs, de serveis financers i d'assegurances
Tema1329Directors d'altres empreses de serveis professionals ncaa
Tema1411Directors i gerents d'hotels
Tema1419Directors i gerents d'altres empreses de serveis d'allotjament
Tema1421Directors i gerents de restaurants
Tema1422Directors i gerents de bars, cafeteries i similars
Tema1429Directors i gerents d'empreses de servei d'àpats i altres empreses de restauració
Tema1431Directors i gerents d'empreses de comerç a l'engròs
Tema1432Directors i gerents d'empreses de comerç al detall
Tema1501Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives
Tema1509Directors i gerents d'empreses de gestió de residus i altres empreses de serveis ncaa
Tema2111Metges de família
Tema2112Altres metges especialistes
Tema2121Infermers no especialitzats
Tema2122Infermers especialitzats (excepte infermers obstetricoginecològics)
Tema2123Infermers obstetricoginecològics
Tema2130Veterinaris
Tema2140Farmacèutics
Tema2151Odontòlegs i estomatòlegs
Tema2152Fisioterapeutes
Tema2153Dietistes i nutricionistes
Tema2154Logopedes
Tema2155Òptics optometristes
Tema2156Terapeutes ocupacionals
Tema2157Podòlegs
Tema2158Professionals de la salut i la higiene laboral i ambiental
Tema2159Altres professionals de la salut ncaa
Tema2210Professors d'universitat i ensenyament superior (excepte de formació professional)
Tema2220Professors de formació professional (matèries específiques)
Tema2230Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional)
Tema2240Professors d'ensenyament primari
Tema2251Mestres d'educació infantil
Tema2252Tècnics en educació infantil
Tema2311Professors d'educació especial
Tema2312Tècnics educadors d'educació especial
Tema2321Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics
Tema2322Professors d'ensenyament no reglat d'idiomes
Tema2323Professors d'ensenyament no reglat de música i dansa
Tema2324Professors d'ensenyament no reglat d'art
Tema2325Instructors d'ensenyament no reglat en tecnologies de la informació
Tema2326Professionals de l'educació ambiental
Tema2329Altres professors i professionals de l'ensenyament ncaa
Tema2411Físics i astrònoms
Tema2412Meteoròlegs
Tema2413Químics
Tema2414Geòlegs i geofísics
Tema2415Matemàtics i actuaris
Tema2416Estadístics
Tema2421Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars
Tema2422Enginyers agrònoms
Tema2423Enginyers forestals
Tema2424Enginyers tècnics agrícoles
Tema2425Enginyers tècnics forestals i del medi natural
Tema2426Professionals de la protecció ambiental
Tema2427Enòlegs
Tema2431Enginyers industrials i de producció
Tema2432Enginyers en construcció i obra civil
Tema2433Enginyers mecànics
Tema2434Enginyers aeronàutics
Tema2435Enginyers químics
Tema2436Enginyers de mines, metal·lúrgics i similars
Tema2437Enginyers ambientals
Tema2439Enginyers ncaa
Tema2441Enginyers elèctrics
Tema2442Enginyers electrònics
Tema2443Enginyers de telecomunicacions
Tema2451Arquitectes (excepte arquitectes paisatgistes i urbanistes)
Tema2452Arquitectes paisatgistes
Tema2453Urbanistes i enginyers de trànsit
Tema2454Enginyers geògrafs i cartògrafs
Tema2461Enginyers tècnics industrials i de producció
Tema2462Enginyers tècnics d'obres públiques
Tema2463Enginyers tècnics mecànics
Tema2464Enginyers tècnics aeronàutics
Tema2465Enginyers tècnics químics
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrans grupsNUM110
ITemaGrups principalsALF117
2TemaSubgrups principalsNUM262
3TemaSubgrupsNUM3170
4TemaGrups primarisNUM4506