Saltar al contenido principal

Agregación Niveles tecnológicos OCDE 2001

Agregación Niveles tecnológicos OCDE 2001
Nivel Código Descripción
Nivel tecnológico A Nivell tecnològic alt
Nivel tecnológico 01 Aeronaus i naus espacials
Grups 353 Construcció aeronàutica i espacial
Nivel tecnológico 02 Productes farmacèutics
Grups 244 Fabricació de productes farmacèutics
Nivel tecnológico 03 Màquines d'oficina i equips informàtics
Divisions 30 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Nivel tecnológico 04 Material electrònic; aparells de ràdio, TV i comunicacions
Divisions 32 Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
Nivel tecnológico 05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
Divisions 33 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Nivel tecnológico B Nivell tecnològic mitjà alt
Nivel tecnológico 06 Maquinària i materials elèctrics
Divisions 31 Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Nivel tecnológico 07 Vehicles de motor
Divisions 34 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Nivel tecnológico 08 Productes químics (excepte productes farmacèutics)
Grups 241 Fabricació de productes químics bàsics
Grups 242 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Grups 243 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
Grups 245 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
Grups 246 Fabricació d'altres productes químics
Grups 247 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
Nivel tecnológico 09 Altres materials de transport (excepte embarcacions)
Grups 352 Fabricació de material ferroviari
Grups 354 Fabricació de motocicletes i bicicletes
Grups 355 Fabricació d'altres materials de transport
Nivel tecnológico 10 Maquinària i equips mecànics
Divisions 29 Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Nivel tecnológico C Nivell tecnològic mitjà baix
Nivel tecnológico 11 Embarcacions i serveis de reparació
Grups 351 Construcció i reparació naval
Nivel tecnológico 12 Productes de cautxú i matèries plàstiques
Divisions 25 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Nivel tecnológico 13 Coc, refinació de petroli i combustibles nuclears
Divisions 23 Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
Nivel tecnológico 14 Productes minerals no metàl·lics
Divisions 26 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Nivel tecnológico 15 Productes de metal·lúrgia
Divisions 27 Metal·lúrgia
Nivel tecnológico 16 Productes metàl·lics (excepte maquinària i equips)
Divisions 28 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Nivel tecnológico D Nivell tecnològic baix
Nivel tecnológico 17 Mobles, manufactures diverses i reciclatge
Divisions 36 Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Divisions 37 Reciclatge
Nivel tecnológico 18 Fusta, paper i productes de paper
Divisions 20 Indústries de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Divisions 21 Indústries del paper
Divisions 22 Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Nivel tecnológico 19 Productes alimentaris, begudes i tabac
Divisions 15 Indústries de productes alimentaris i begudes
Divisions 16 Indústries del tabac
Nivel tecnológico 20 Productes tèxtils, de la confecció, de cuir i calçat
Divisions 17 Indústries tèxtils
Divisions 18 Indústries de la confecció i de la pelleteria
Divisions 19 Preparació, adob i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria, talabarderia i sabateria