Saltar al contenido principal
Divisiones
Código Descripción
00 Activitats no especificades
11 Agricultura i caça
12 Silvicultura i extracció de fusta
13 Pesca
21 Explotació de mines de carbó
22 Producció de petroli i gas natural
23 Extracció de minerals metàl·lics
29 Extracció d'altres minerals
31 Productes alimentaris, begudes i tabac
32 Tèxtils, confeccions tèxtils, calçat i indústries del cuir
33 Indústries de la fusta i productes de fusta, fins i tot els mobles
34 Fabricació de paper i productes de paper, arts gràfiques i edició
35 Fabricació de substàncies químiques i productes químics, derivats del petroli i del carbó, de cautxú i de matèries plàstiques
36 Fabricació de productes minerals no metàl·lics, llevat dels derivats del petroli i del carbó
37 Indústries metàl·liques bàsiques
38 Fabricació de productes metàl·lics, maquinària i equips
39 Altres indústries manufactureres
41 Electricitat, gas i vapor
42 Obres hidràuliques i subministrament d'aigua
50 Construcció
61 Comerç a l'engròs
62 Comerç al detall
63 Restaurants i hotels
71 Transport i emmagatzematge
72 Comunicacions
81 Establiments financers
82 Assegurances
83 Béns immobles i serveis prestats a les empreses
91 Administració pública i defensa
92 Serveis de sanejament i similars
93 Serveis socials i altres serveis prestats a la col·lectivitat ncaa
94 Serveis recreatius i altres serveis d'esbargiment
95 Serveis personals i de les llars
96 Organitzacions internacionals i altres organismes extraterritorials