Saltar al contenido principal
Clases
Código Descripción
00 Representacions diplomàtiques, organismes internacionals i forces armades aliades
01 Agricultura i caça
02 Silvicultura
03 Pesca
11 Extracció i aglomeració de combustibles sòlids
12 Coqueries
13 Extracció de petroli i gas natural
14 Refinació de petroli
15 Indústries de combustibles nuclears
16 Producció i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
17 Captació, depuració i distribució d'aigua
21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics
22 Producció i primera transformació de metalls
23 Extracció de minerals no energètics ni metàl·lics. Torberes
24 Indústries de productes minerals no metàl·lics
25 Indústries químiques
26 Producció de fibres artificials i sintètiques
31 Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
32 Construcció de maquines i de material mecànic
33 Construcció de màquines d'oficina i de màquines i instal·lacions per al tractament de la informació
34 Construcció elèctrica i electrònica
35 Construcció d'automòbils i peces de recanvi
36 Construcció d'altres materials de transport
37 Fabricació d'instruments de precisió, d'òptica i similars
41 Indústries dels productes alimentaris, begudes i tabac
42 Indústries dels productes alimentaris, begudes i tabac
43 Indústries tèxtils
44 Indústries del cuir
45 Indústries del calçat i del vestit
46 Indústries de la fusta i del moble de fusta
47 Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició
48 Indústries del cautxú. Transformació de matèries plàstiques
49 Altres indústries manufactureres
50 Construcció i enginyeria civil
61 Comerç a l'engròs (llevat del de recuperació)
62 Recuperació
63 Intermediaris del comerç
64 Comerç al detall
65 Comerç al detall
66 Restaurants i hoteleria
67 Reparació de béns de consum i de vehicles
71 Ferrocarril
72 Altres serveis de transport terrestre (urbà, per carretera, etc.)
73 Navegació interior
74 Transport marítim i de cabotatge
75 Transport aeri
76 Activitats afins al transport
77 Agències de viatges, intermediaris de transports, dipòsits i magatzems
79 Comunicacions
81 Entitats financeres
82 Assegurances (llevat d'assegurances socials obligatòries)
83 Auxiliars financers i d'assegurances, explotació d'immobles (llevat d'arrendaments d'immobles propis) i serveis prestats a les empreses
84 Lloguer de béns mobles
85 Lloguer d'immobles propis
91 Administració general, defensa nacional i seguretat social obligatòria
92 Serveis d'higiene pública i administració de cementiris
93 Ensenyament
94 Investigació i desenvolupament
95 Sanitat i serveis veterinaris
96 Altres serveis prestats a la col·lectivitat
97 Serveis recreatius i altres serveis culturals
98 Serveis personals
99 Serveis domèstics