Saltar al contenido principal
Grupos primarios
Código Descripción
0100 Forces armades
1110 Membres del poder executiu i dels cossos legislatius i personal directiu de l'administració pública
1141 Dirigents de partits polítics
1142 Dirigents d'organitzacions empresarials, sindicats de treballadors i altres organitzacions d'interès socioeconòmic
1143 Dirigents d'organitzacions humanitàries i altres organitzacions d'especial interès
1210 Directors generals i presidents executius
1221 Directors de departaments de producció i d'operacions d'explotacions agràries, de caça, forestals i pesqueres
1222 Directors de departaments de producció i d'operacions d'empreses manufactureres
1223 Directors de departaments de producció i d'operacions d'empreses de construcció
1224 Directors de departaments de producció i d'operacions d'empreses de comerç a l'engròs i al detall
1225 Directors de departaments de producció i d'operacions d'empreses de restauració i hoteleria
1226 Directors de departaments de producció i d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions
1227 Directors de departaments de producció i d'operacions d'empreses intermediàries i serveis a altres empreses
1228 Directors de departaments de producció i d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i serveis similars
1229 Directors de departaments de producció i d'operacions d'altres empreses
1231 Directors de departaments d'administració i finances
1232 Directors de departaments de relacions laborals i recursos humans
1233 Directors de departaments de comercialització i vendes
1234 Directors de departaments de publicitat i relacions públiques
1235 Directors de departaments de subministrament i distribució
1236 Directors de departaments de serveis informàtics
1237 Directors de departaments de recerca i desenvolupament
1239 Directors d'altres departaments especialitzats
1311 Gerents d'explotacions agràries, de caça, forestals i pesqueres
1312 Gerents d'empreses manufactureres
1313 Gerents d'empreses de construcció
1314 Gerents d'empreses de comerç a l'engròs i al detall
1315 Gerents d'empreses de restauració i hoteleria
1316 Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions
1317 Gerents d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses
1318 Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars
1319 Gerents d'altres empreses
2111 Físics i astrònoms
2112 Meteoròlegs
2113 Químics
2114 Geòlegs i geofísics
2121 Matemàtics i similars
2122 Estadístics
2131 Dissenyadors de sistemes informàtics, analistes i programadors
2139 Altres professionals de la informàtica
2141 Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del trànsit
2142 Enginyers civils
2143 Enginyers en electricitat
2144 Enginyers en electrònica i telecomunicacions
2145 Enginyers mecànics
2146 Enginyers químics
2147 Enginyers de mines i metal·lúrgics i similars
2148 Cartògrafs i agrimensors
2149 Altres arquitectes, enginyers i similars
2211 Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars
2212 Farmacòlegs, patòlegs i similars
2213 Agrònoms i similars
2221 Metges
2222 Odontòlegs
2223 Veterinaris
2224 Farmacèutics
2229 Altres professionals de la salut (llevat del personal d'infermeria)
2230 Infermers i professionals d'obstetrícia
2310 Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior
2320 Professors d'ensenyament secundari
2331 Professors d'ensenyament primari
2332 Professors d'ensenyament infantil
2340 Professors d'educació especial
2351 Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics
2352 Inspectors d'ensenyament
2359 Altres professionals de l'ensenyament ncaa
2411 Professionals de la comptabilitat
2412 Professionals dels recursos humans
2419 Altres professionals de l'organització i administració d'empreses
2421 Advocats
2422 Jutges
2429 Altres professionals del dret
2431 Arxivers i conservadores de museus
2432 Bibliotecaris i similars
2441 Economistes
2442 Sociòlegs, antropòlegs i similars
2443 Filòsofs, historiadors i professionals de les ciències polítiques
2444 Filòlegs, intèrprets i traductors
2445 Psicòlegs
2446 Professionals del treball social
2451 Escriptors, periodistes i similars
2452 Escultors, pintors i similars
2453 Compositors, músics i cantants
2454 Coreògrafs i ballarins
2455 Actors i directors de cinema, teatre i similars
2460 Professionals de la religió
2470 Professionals de l'administració pública
3111 Tècnics en ciències físiques i químiques
3112 Tècnics en enginyeria civil
3113 Tècnics en electricitat
3114 Tècnics en electrònica i telecomunicacions
3115 Tècnics en mecànica
3116 Tècnics en química
3117 Tècnics en metal·lúrgia i mines
3118 Delineants
3119 Altres tècnics en ciències físiques i químiques i en enginyeria
3121 Tècnics en programació informàtica
3122 Operadors d'equips informàtics
3123 Controladors de robots industrials
3131 Fotògrafs i operadors d'equips d'enregistrament d'imatge i so
3132 Operadors d'equips de radiodifusió i telecomunicacions
3133 Operadors d'equips de diagnosi i tractament mèdic
3139 Altres operadors d'equips òptics i electrònics
3141 Oficials maquinistes de la navegació marítima
3142 Oficials de pont i pilots de la navegació marítima
3143 Pilots d'aviació i professionals similars
3144 Controladors de trànsit aeri
3145 Tècnics en seguretat aeronàutica
3151 Inspectors d'edificis i investigació d'incendis
3152 Inspectors de seguretat i salut i control de qualitat
3211 Tècnics en ciències biològiques
3212 Tècnics en agronomia, zootècnia i silvicultura
3213 Assessors agrícoles i forestals
3221 Assistents mèdics
3222 Higienistes i altre personal sanitari
3223 Tècnics en dietètica i nutrició
3224 Optometristes i òptics
3225 Ajudants d'odontologia
3226 Fisioterapeutes i similars
3227 Ajudants de veterinària
3228 Ajudants farmacèutics
3229 Altres professionals de suport de la salut (llevat del personal d'infermeria)
3231 Professionals de suport d'infermeria
3232 Professionals de suport d'obstetrícia
3310 Professors de nivell mitjà d'ensenyament primari
3320 Professors de nivell mitjà d'ensenyament infantil
3330 Professors de nivell mitjà d'educació especial
3340 Altres professors de nivell mitjà
3411 Agents de canvi i borsa
3412 Agents d'assegurances
3413 Agents immobiliaris
3414 Assessors i agents de viatges
3415 Tècnics i representants comercials de vendes
3416 Agents de compres
3417 Taxadors i subhastadors
3419 Altres professionals de suport d'operacions financeres i comercials
3421 Corredors de comerç i consignataris
3422 Gestors de duanes
3423 Agents o intermediaris de la contractació de mà d'obra
3429 Altres agents comercials i corredors
3431 Secretaris administratius i similars
3432 Professionals de suport de serveis jurídics i serveis similars
3433 Tenidors de llibres
3434 Professionals de suport de serveis estadístics, matemàtics i similars
3441 Inspectors de duana i fronteres
3442 Professionals de suport de les administracions públiques de tributs
3443 Professionals de suport de les administracions públiques de la seguretat social
3444 Professionals de suport de les administracions públiques de serveis d'expedició de llicències
3449 Altres professionals de suport de nivell mitjà de duanes, tributs i professionals similars
3450 Detectius i inspectors de policia
3460 Professionals de suport de la promoció social
3471 Dissenyadors i decoradors
3472 Locutors de ràdio, de televisió i altres presentadors
3473 Músics, cantants i ballarins d'espectacles de cabaret, en el carrer i similars
3474 Pallassos, prestidigitadors, acròbates i professionals similars
3475 Atletes, esportistes i professionals similars
3480 Professionals de suport de la religió
4111 Taquígrafs i mecanògrafs
4112 Operadors d'ordinadors, de tractament de textos i similars
4113 Operadors d'entrada de dades
4114 Operadors de calculadores
4115 Secretaris
4121 Empleats de comptabilitat i de tenidoria de llibres
4122 Empleats de serveis estadístics i financers
4131 Empleats de control de subministrament i inventari
4132 Empleats de serveis de suport a la producció
4133 Empleats de serveis de transport
4141 Empleats de biblioteques i arxius
4142 Empleats de serveis de correus
4143 Codificadors de dades, correctors de proves d'impremta i similars
4144 Escrivents i similars
4190 Altres empleats administratius
4211 Caixers i expenedors de bitllets
4212 Taquillers i similars
4213 Receptors d'apostes i similars
4214 Empleats de cases d'empenyorament i de préstecs
4215 Cobradors de deutes i similars
4221 Empleats d'agències de viatges i similars
4222 Recepcionistes i empleats d'informació
4223 Telefonistes
5111 Cambrers i hostesses
5112 Cobradors dels transports
5113 Guies
5121 Majordoms i similars
5122 Cuiners
5123 Cambrers
5131 Mainaderes i zeladores infantils
5132 Auxiliars d'infermeria en institucions
5133 Auxiliars d'infermeria a domicili
5139 Altres treballadors d'atencions personals i similars
5141 Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i similars
5142 Acompanyants i ajudes de cambra
5143 Personal de pompes fúnebres i embalsamadors
5149 Altres treballadors de serveis personals a particulars ncaa
5161 Bombers
5162 Policies
5163 Guardes de presons
5169 Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat
5210 Models de moda, art i publicitat
5220 Venedors i demostradors de botigues, magatzems i mercats ambulants
6111 Agricultors de conreus extensius
6112 Treballadors agrícoles de jardins, hortes i planters
6121 Criadors de bestiar i productors de llet
6122 Treballadors qualificats de l'avicultura
6129 Altres criadors i treballadors pecuaris qualificats de la cria d'animals per al mercat i similars
6130 Treballadors qualificats en explotacions agropecuàries
6141 Llenyataires i altres treballadores qualificats en explotacions forestals
6142 Carboners de carbó vegetal i similars
6151 Criadors d'espècies aquàtiques
6152 Pescadors d'aigua dolça i en aigües costaneres
6153 Pescadors d'alta mar
6154 Caçadors i paranyers
7111 Miners i pedrers
7112 Artillers metxers
7113 Trossejadors, picadors i gravadors de pedra
7121 Treballadors de la construcció amb tècniques i materials tradicionals
7122 Paletes i paredadors
7123 Treballadors del formigó armat, arrebossadors i similars
7124 Fusters d'armar i de construcció
7129 Altres treballadors en obres estructurals de la construcció
7131 Ensostradors
7132 Parqueters i col·locadors de terres
7133 Arrebossadors
7134 Instal·ladors de material aïllant i d'insonorització
7135 Vidriers
7136 Lampistes i instal·ladors de canonades
7137 Electricistes d'obres i similars
7139 Altres treballadors d'acabats d'edificis i similars
7141 Pintors i similars
7143 Netejadors de façanes d'edificis
7211 Emmotlladors i matricers
7212 Soldadors i oxitalladors
7213 Planxistes
7214 Muntadors d'estructures metàl·liques
7215 Instal·ladors i empalmadors de cables
7216 Bussos
7221 Ferrers i forjadors
7222 Fabricants d'eines i similars
7223 Ajustadors operadors de màquines eines
7224 Polidors de metalls i esmolets d'eines
7231 Mecànics i ajustadors de vehicles de motor
7232 Mecànics i ajustadors de motors d'avió
7233 Mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrial
7241 Mecànics i ajustadors d'equips elèctrics
7242 Mecànics, ajustadors i reparadors d'aparells electrònics
7244 Instal·ladors i reparadors d'equips telefònics i telegràfics
7245 Instal·ladors i reparadors de línies elèctriques
7311 Mecànics i reparadors d'instruments de precisió
7312 Constructors i afinadors d'instruments musicals
7313 Joiers, orfebres i argenters
7321 Terrissaires i similars
7322 Bufadors, emmotlladors, talladors i polidors de vidre
7323 Gravadors de vidre
7324 Pintors decoradors de vidre, ceràmica i altres materials
7331 Artesans de la fusta i materials similars
7332 Artesans del tèxtil, el cuir i materials similars
7341 Tipògrafs, caixistes i similars
7342 Estereotipistes i galvanotipistes
7343 Gravadors d'impremta
7344 Treballadors de laboratori fotogràfic i similars
7345 Enquadernadors i similars
7346 Impressors de serigrafia i estampadors de planxa i tèxtils
7411 Matadors i treballadors de les indústries càrnies i del peix
7412 Forners, pastissers i confiters
7413 Treballadors de l'elaboració de productes lactis
7414 Treballadors de la conservació de fruites, llegums, verdures i similars
7415 Tastadors i classificadors d'aliments i begudes
7416 Preparadors i elaboradors de tabac i dels seus productes
7421 Treballadors del tractament de la fusta
7422 Ebanistes i similars
7423 Ajustadors i ajustadors operadors de màquines de treballar la fusta
7424 Cistellers, raspallaires i similars
7431 Preparadors de fibres
7432 Teixidors amb telers o de teixits de punt i similars
7433 Sastres, modistes i barreters
7434 Pelleters i similars
7435 Patronistes i talladors de tela, cuir i similars
7436 Cosidors, brodadors i similars
7437 Tapissers i similars
7441 Peladors, desllanadors i assaonadors
7442 Sabaters i similars
8111 Operadors d'instal·lacions mineres
8112 Operadors d'instal·lacions de preparació de minerals i roques
8113 Perforadors i sondistes i similars
8121 Operadors de forns de minerals i de forns de primera fusió de metalls
8122 Operadors de forns de segona fusió, màquines de colada i d'emmotllament de metalls i de trens de laminatge
8123 Operadors d'instal·lacions de tractament tèrmic de metalls
8124 Operadors d màquines trefiladores i estiradores de metalls
8131 Operadors de forns de vidrieria i ceràmica i de màquines similars
8139 Altres operadors d'instal·lacions de vidrieria, ceràmica i similars
8141 Operadors d'instal·lacions de processament de la fusta
8142 Operadors d'instal·lacions per a la preparació de pasta per a paper
8143 Operadors d'instal·lacions per a la fabricació de paper
8151 Operadors de màquines matxucadores, trituradores i mescladores de substàncies químiques
8152 Operadors d'instal·lacions de tractament químic i tèrmic
8153 Operadors d'equips de filtració i separació de substàncies químiques
8154 Operadors d'equips de destil·lació i de reacció química (llevat del petroli i el gas natural)
8155 Operadors de refineries del petroli i el gas natural
8159 Altres operadors d'instal·lacions de tractaments químics
8161 Operadors d'instal·lacions de producció d'energia
8162 Operadors de màquines de vapor i de calderes
8163 Operadors d'instal·lacions d'incineració, tractament d'aigües i similars
8170 Operadors de robots industrials
8211 Operadors de màquines eines
8212 Operadors de màquines de fabricar ciment i altres productes minerals
8221 Operadors de màquines de fabricar productes farmacèutics i cosmètics
8222 Operadors de màquines de fabricar municions i explosius
8223 Operadors de màquines polidores, galvanitzadores i recobridores de metalls
8224 Operadors de màquines de fabricar accessoris fotogràfics
8229 Altres operadors de màquines de fabricar productes químics
8231 Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú
8232 Operadors de màquines de fabricar productes de plàstic
8240 Operadors de màquines de fabricar productes de fusta
8251 Operadors de màquines d'impremta
8252 Operadors de màquines d'enquadernació
8253 Operadors de màquines de fabricar productes de paper
8261 Operadors de màquines de preparació de fibres, filat i cabdellament
8262 Operadors de telers i altres màquines de teixir
8263 Operadors de màquines de cosir
8264 Operadors de màquines de blanqueig, tenyida i tintura
8265 Operadors de màquines de tractament de pells i cuirs
8266 Operadors de màquines de fabricar calçat i similars
8269 Altres operadors de màquines de fabricar productes tèxtils, de pell i de cuir
8271 Operadors de màquines d'elaborar productes derivats de la carn, el peix i el marisc
8272 Operadors de màquines d'elaborar productes lactis
8273 Operadors de màquines de moldre cereals i espècies
8274 Operadors de màquines d'elaborar cereals, productes de forneria i rebosteria i de xocolata
8275 Operadors de màquines d'elaborar fruita tendra i seca, llegums i hortalisses
8276 Operadors de màquines de producció de sucre
8277 Operadors de màquines d'elaborar te, cafè i cacau
8278 Operadors de màquines d'elaborar cervesa, vi i altres begudes
8279 Operadors de màquines d'elaborar productes del tabac
8281 Muntadors de maquinària mecànica
8282 Muntadors d'equips elèctrics
8283 Muntadors d'equips electrònics
8284 Muntadors de productes metàl·lics, de cautxú i de plàstic
8285 Muntadors de productes de fusta i materials similars
8286 Muntadors de productes de cartó, tèxtils i materials similars
8287 Muntadors engalzadors de productes mixtos
8290 Altres operadors de màquines i muntadors, ncaa
8311 Maquinistes de locomotores
8312 Agents de maniobres, guardaagulles i de senyalització
8321 Conductors de motocicletes
8322 Conductors de automòbils, taxis i furgonetes
8323 Conductors d'autobusos i tramvies
8324 Conductors de camions pesats
8331 Operadors de maquinària agrícola i forestal motoritzada
8332 Operadors de màquines de moviment de terres i similars
8333 Operadors de grues, d'instal·lacions d'elevació i similars
8334 Operadors de carretons elevadors
8340 Mariners de coberta de vaixell i similars
9111 Venedors ambulants
9113 Venedors a domicili i per telèfon
9120 Enllustradors i altres treballadors del carrer no qualificats
9131 Personal domèstic i de neteja
9132 Empleats de neteja d'oficines, hotels i altres establiments
9133 Bugaders i planxadors manuals
9141 Conserges
9142 Netejavidres, netejadors de vehicles i similars
9151 Ordenances, traginers i repartidors de paquets i equipatge
9152 Vigilants, guardians i similars
9153 Recaptadors de diners en aparells de venda automàtica i llegidors de comptadors
9161 Recollidors d'escombraries
9162 Escombradors i similars
9211 Mossos i peons agropecuaris
9212 Peons forestals
9213 Peons pesquers, caçadors i paranyers
9311 Peons de mines i pedreres
9312 Peons d'obres públiques i manteniment de carreteres, embassaments i obres similars
9313 Peons de la construcció d'edificis
9320 Peons de la indústria manufacturera
9330 Peons del transport i descarregadors