Saltar al contenido principal
Partida
Código Descripción
0101 Cavalls, ases, muls i muls somerins
0102 Bovins
0103 Porcins
0104 Ovins i cabruns
0105 Galls, gallines, ànecs, oques, galls dindis i pintades, domèstics
0106 Animals vius, excepte cavalls, ases, muls, muls somerins, bovins, porcins, ovins, cabruns, galls, gallines, ànecs, oques, galls dindis i pintades
0201 Carn de boví fresca o refrigerada
0202 Carn de boví congelada
0203 Carn de porcí fresca, refrigerada o congelada
0204 Carn d'oví o cabrú fresca, refrigerada o congelada
0205 Carn de cavall, asinina o mular, fresca, refrigerada o congelada
0206 Despulles comestibles de boví, porcí, oví, cabrú, cavallí, asiní o mular, fresques, refrigerades o congelades
0207 Carns i despulles comestibles d'aviram de la partida 01.05, fresques, refrigerades o congelades
0208 Altres carns i despulles comestibles fresques, refrigerades o congelades, excepte d'aviram de la partida 01.05, de boví, porcí, oví, cabrú, cavallí, asiní i mular
0209 Cansalada viada i greixos sense fondre de porc i d'aviram frescos, refrigerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats
0210 Carns i despulles comestibles salades o en salmorra, assecades o fumades. Farina i pols comestibles de carns i despulles
0301 Peixos vius
0302 Peix fresc o refrigerat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304
0303 Peix congelat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304
0304 Filets i altres parts considerades (incloses les picades), frescos, refrigerats o congelats
0305 Peix assecat, salat o en salmorra. Peix fumat (inclòs el cuit abans o durant el fumatge). Farina de peix, pols i pilots de peix aptes per al consum humà
0306 Crustacis, inclosos els pelats, vius, frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra; crustacis sense pelar cuits amb aigua o al vapor, inclosos els refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra; farina de peix, pols i pilots de peix aptes per al consum humà
0307 Mol·luscos, inclosos els separats de les valves, vius, frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra; invertebrats aquàtics, excepte de crustacis i els mol·luscos vius, frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra; farina de peix, pols i pilots d'invertebrats aquàtics, aptes per al consum humà
0308 Invertebrats aquàtics, vius, frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra, excepte els crustacis i els mol·luscos; invertebrats aquàtics, fumats, fins i tot cuits abans o durant el fumat, excepte els crustacis i els mol·luscos; farina, pols i pilots, aptes per al consum humà, excepte de crustacis i mol·luscos
0401 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar
0402 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades
0403 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, iogurt, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades, fins i tot els concentrats, ensucrats o edulcorats, aromatitzats, amb fruita o cacau
0404 Lactosèrum -fins i tot el concentrat, ensucrat o edulcorat-; productes constituïts per components naturals de la llet -fins i tot els ensucrats o edulcorats ncaa
0405 Mantega i altres greixos de la llet; productes lactis per untar
0406 Formatges i mató
0407 Ous d'ocell amb closca frescos, conservats o cuits
0408 Ous d'ocell sense closca i rovells d'ou frescos, assecats, cuits amb aigua o vapor, emmotllats, congelats o conservats -fins i tot els ensucrats o edulcorats-
0409 Mel natural
0410 Productes comestibles d'origen animal ncaa
0501 Cabells en brut -fins i tot els rentats o desgreixats- i restes de cabells
0502 Cerres de senglar o porc; pèl de teixó i altres pèls per a raspalleria, i restes d'aquests pèls o cerres
0504 Budells, bufetes i estómacs d'animals sencers o en trossos frescos, refrigerats, congelats, salats o en salaó, assecats o fumats, excepte de peix
0505 Pells i altres parts d'aus amb plomes o plomissol, plomes i parts de plomes -fins i tot les retallades- i plomissol, en brut o simplement rentats, desinfectats o preparats per a la conservació; pols i restes de plomes o de parts de plomes
0506 Ossos i nuclis cornis en brut desgreixats, simplement preparats (sense tallar en cap forma determinada), acidulats o desgelatinitzats; pols i restes d'aquestes matèries
0507 Ivori, closca de tortuga, barbes de mamífers marins, banyes, cascos, peülles, ungles, urpes i becs, en brut o simplement preparats (sense tallar de cap forma determinada); pols i restes d'aquestes matèries
0508 Corall i matèries similars en brut o simplement preparats (sense cap altre treball); valves i closques de mol·luscos, crustacis o equinoderms i conquilles de sèpia, en brut o simplement preparades (sense tallar de cap forma determinada) -fins i tot en pols i residus d'aquestes matèries-
0510 Ambre gris, castori, algàlia i mesc; cantàrides; bilis -fins i tot dessecada-; glàndules i altres substàncies d'origen animal utilitzades per a la preparació de productes farmacèutics fresques, refrigerades, congelades o conservades provisionalment d'una altra manera
0511 Productes d'origen animal ncaa; animals morts dels capítols 1 o 3 impropis per a l'alimentació humana
0601 Bulbs, cebes, tubercles, arrels tuberoses, brots i rizomes en repòs vegetatiu, en vegetació o en flor; plantes i arrels de xicoira, excepte arrels de la partida 1212
0602 Altres plantes vives (incloses les arrels, esqueixos i empelts) i micelis
0603 Flors i poncelles tallades per a rams o guarniment fresques, seques, blanquejades, tenyides, impregnades o preparades d'una altra manera
0604 Fullatge, fulles, branques i altres parts de plantes sense flor ni poncelles, herbes, molses i líquens frescos, assecats, blanquejats, tenyits, impregnats o preparats d'una altra manera, per a rams o guarniment
0701 Patates fresques o refrigerades
0702 Tomàquets frescos o refrigerats
0703 Cebes, escalunyes, alls, porros i altres hortalisses al·liàcies frescos o refrigerats
0704 Cols, cols de cabdell, coliflors, cols arrissades, colinaps i productes comestibles similars del gènere Brassica sp., frescos o refrigerats
0705 Enciam (Lactuca sativa) i xicoires del gènere Cichorium sp. -fins i tot l'escarola i l'endívia- frescos o refrigerats
0706 Pastanagues, naps, bleda-raves (remolatxes) per a amanida, salsifí, api-rave, raves i arrels comestibles similars, frescos o refrigerats
0707 Cogombres i cogombrets frescos o refrigerats
0708 Hortalisses amb tavella -fins i tot esbajocades- fresques o refrigerades
0709 Altres hortalisses fresques o refrigerades
0710 Hortalisses cuites o sense coure (en aigua o al vapor o per cocció), congelades
0711 Hortalisses conservades provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o addició d'altres substàncies per a la conservació)
0712 Hortalisses dessecades, fins i tot les trossejades o en rodanxes, triturades o polvoritzades, però sense cap altra preparació
0713 Hortalisses dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
0714 Arrels de mandioca (iuca), maranta (Maranta arundinacea), nyàmeres, moniatos i arrels i tubercles similars rics en fècula o en inulina, frescos, refrigerats, congelats o dessecats -fins i tot trossejats o en pèl·lets-; medul·la de sagú
0801 Cocos, nous del Brasil i anacards frescos o dessecats -fins i tot sense clofolla o pelats-
0802 Altres fruits de clofolla frescos o dessecats -fins i tot sense clofolla o pelats-
0803 Bananes o plàtans frescos o dessecats
0804 Dàtils, figues, pinyes (ananàs), alvocats, guaiabes, mangos i mangostans, frescos o dessecats
0805 Cítrics frescos o dessecats
0806 Raïm i panses
0807 Melons, síndries i papaies frescos
0808 Pomes, peres i codonys frescos
0809 Albercocs, cireres, préssecs (inclosos els alberges i nectarines), prunes i aranyons, frescos
0810 Altres fruits frescos
0811 Fruits cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats -fins i tot ensucrats o edulcorats d'una altra manera-
0812 Fruites i altres fruits conservats provisionalment (per exemple amb gas sulfurós o amb aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies) encara impropis per al consum immediat
0813 Fruita dessecada, excepte de les partides 0801 a 0806, i mescles de fruita dessecada o de fruits de clofolla d'aquest capítol
0814 Peles de cítrics, melons i síndries, fresques, congelades, presentades en aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies per a conservar-les provisionalment o bé dessecades
0901 Cafè -fins i tot torrat o descafeïnat-; clofolla i pellofa de cafè; succedanis del cafè que continguin cafè en qualsevol proporció
0902 Te -fins i tot aromatitzat-
0903 Mate
0904 Pebres del gènere Piper sp.; pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp., dessecats, triturats o polvoritzats (pebre vermell)
0905 Vainilla
0906 Canyella i flors de canyeller
0907 Clau d'espècia (fruits, clavells i peduncles)
0908 Nou moscada, macís, amom i cardamom
0909 Llavors d'anís, anís estrellat, fonoll, coriandre, comí, comí de prat; baies de ginebrer
0910 Gingebre, safrà, cúrcuma, farigola, fulles de llorer, curri i altres espècies
1001 Blat i mestall
1002 Sègol
1003 Ordi
1004 Civada
1005 Blat de moro
1006 Arròs
1007 Melca en gra
1008 Fajol, mill i escaiola; altres cereals
1101 Farina de blat i de mestall
1102 Farina de cereals, excepte blat o de mestall
1103 Granyons, sèmola i granulat de cereals
1104 Grans de cereals treballats d'una altra forma (com ara, pelats, aixafats, en flocs, perlats, trossejats o triturats), excepte d'arròs de la partida 1006; germen de cereals sencer, aixafat, en flocs o mòlt
1105 Farina, sèmola, pols, flocs i granulat de patata
1106 Farina, sèmola i pols d'hortalisses dessecades de la partida 0713, de sagú o d'arrels o tubercles de la partida 0714 o dels productes del capítol 08
1107 Malt -fins i tot torrat-
1108 Midó i fècula; inulina
1109 Gluten de blat -fins i tot dessecat-
1201 Faves de soia -fins i tot partides-
1202 Cacauets crus -fins i tot sense clofolla o partits-
1203 Copra
1204 Llavors de lli -fins i tot partides-
1205 Llavors de nap o colza -fins i tot partides-
1206 Llavors de gira-sol -fins i tot partides-
1207 Altres llavors i fruits oleaginosos -fins i tot partits-
1208 Farina de llavors o de fruits oleaginosos, excepte farina de mostassa
1209 Llavors, fruits i espores per a sembra
1210 Cons de llúpol frescos o dessecats -fins i tot partits, mòlts o granulats-, i pólvores de llúpol
1211 Plantes, parts de plantes, llavors i fruits de les espècies utilitzades principalment en perfumeria, medicina o com a insecticides, plaguicides, fungicides o similars, frescos o dessecats -fins i tot tallats, partits o polvoritzats-
1212 Garrofes, algues, bleda-rave sucrera (remolatxa sucrera) i canya de sucre, fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot polvoritzades-; pinyols i altres productes vegetals (incloses les arrels de xicoira sense torrar de la varietat Cichorium intybus sativum) emprats principalment en l'alimentació humana, ncaa
1213 Palla i capoll de cereals en brut -fins i tot picats, mòlts, premsats o granulats-
1214 Naps farratgers, bleda-raves farratgeres (remolatxes farratgeres), arrels farratgeres, fenc, alfals (userda), trèvol, esparceta, cols farratgeres, llobins (tramussos), garrofes i productes farratgers similars -fins i tot granulats-
1301 Goma laca; gomes, resines, goma resines i oleoresines (com ara bàlsams), naturals
1302 Sucs i extractes vegetals; matèries pèctiques, pectinats i pectats; agar-agar i altres mucílags i espessidors derivats dels vegetals -fins i tot modificats-
1401 Matèries vegetals de les espècies utilitzades principalment en cistelleria o esparteria (bambú, rotang, canya, jonc, vímet, ràfia, palla de cereals neta, blanquejada o tenyida, i crosta de til·ler)
1404 Productes vegetals ncaa
1501 Greix de porc (inclòs el llard de porc), i greix d'aviram, excepte les partides 0209 i 1503
1502 Greixos de boví, oví o cabrú, excepte la partida 1503
1503 Estearina, oli de llard, oleoestearina, oleomargarina i oli de sèu, sense emulsionar, mesclar o preparar d'una altra forma
1504 Greixos i olis de peix o de mamífers marins amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
1505 Greix de llana i substàncies grasses derivades (inclosa la lanolina)
1506 Altres greixos i olis animals amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
1507 Oli de soia amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques
1508 Oli de cacauet amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques
1509 Oli d'oliva amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques
1510 Altres olis obtinguts exclusivament de l'oliva amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats- i mescles d'aquests olis o fraccions amb els olis o fraccions de la partida 1509
1511 Oli de palma amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques
1512 Olis de gira-sol, safranó (càrtam) o de llavor de cotó amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
1513 Olis de copra (coco), palmist o babaçú, amb les fraccions, sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
1514 Olis de nap, colza o mostassa amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
1515 Altres greixos i olis vegetals fixos (inclòs l'oli de jojoba), amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
1516 Greixos i olis, animals o vegetals, amb les fraccions, parcialment o totalment hidrogenats, interesterificats, reesterificats o elaïditzats -fins i tot refinats, però sense preparar d'una altra forma-
1517 Margarina, mescles o preparats alimentaris de greixos o olis animals o vegetals, o de fraccions de diferents greixos o olis d'aquest capítol, excepte greixos i olis alimentaris, i les fraccions de la partida 1516
1518 Greixos i olis animals o vegetals, amb les fraccions, cuits, oxidats, deshidratats, sulfurats, inflats, polimeritzats per calor, en buit o atmosfera inerta (estandolitzats) o modificats químicament d'altra forma, excepte la partida 1516; mescles o preparacions no alimentàries de greixos i olis animals o vegetals, o de fraccions de diferents greixos o olis del present capíto, no expresades ni compreses en altres partides
1520 Glicerol en brut, aigües i lleixius glicerinosos
1521 Ceres vegetals, d'abella o d'altres insectes, i esperma de balena o d'altres cetacis -fins i tot refinats o acolorits-, excepte els triglicèrids
1522 Desgreixatge i residus provinents del tractament de greixos o ceres animals o vegetals
1601 Embotits i productes similars de carn, despulles o sang, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
1602 Altres preparacions i conserves de carn, despulles o sang
1603 Extractes i sucs de carn, peix, crustacis, mol·luscos o d'altres invertebrats aquàtics
1604 Preparacions i conserves de peix, i caviar amb els succedanis preparats amb ous de peix
1605 Crustacis, mol·luscos i altres invertebrats aquàtics preparats o conservats
1701 Sucre de canya o de bleda-rave (remolatxa) i sacarosa químicament pura en estat sòlid
1702 Altres sucres (inclosa la lactosa, maltosa, glucosa i fructosa [levulosa]) químicament purs en estat sòlid; xarop de sucre sense aromatitzants ni colorants; succedanis de la mel -fins i tot mesclats amb mel natural-; sucre i melassa caramel·litzats
1703 Melassa de l'extracció o de la refinació del sucre
1704 Articles de confiteria sense cacau (inclosa la xocolata blanca)
1801 Cacau en gra sencer o partit, cru o torrat
1802 Clofolla, pel·lícules i altres residus de cacau
1803 Pasta de cacau -fins i tot desgreixada-
1804 Mantega, greix i oli de cacau
1805 Cacau en pols sense addició de sucre ni altres edulcorants
1806 Xocolata i altres preparacions alimentàries amb cacau
1901 Extracte de malt; preparacions alimentàries de farina, sèmola, midó, fècula o extracte de malt, que no continguin cacau o amb un contingut inferior al 40% en pes calculat sobre una base totalment desgreixada, ncaa; preparacions alimentàries de productes de les partides 0401 a 0404 que no continguin cacau o amb un contingut inferior al 5% en pes calculat sobre una base totalment desgreixada, ncaa
1902 Pastes alimentoses -fins i tot cuites o farcides (de carn o altres substàncies) o bé preparades d'una altra forma- com ara espaguetis, fideus, macarrons, tallarines, lasanyes, nyoquis, raviolis o canelons; cuscús -fins i tot preparat
1903 Tapioca amb els succedanis preparats amb fècula, en flocs, grumolls, grans perlats, cernudes o formes similars
1904 Productes a base de cereals obtinguts per inflament o torrefacció (fulles petites, flocs de blat de moro); cereals (excepte de blat de moro) en gra o en forma de flocs o altres grans treballats (excepte farina i sèmola), precuits o preparats d'una altra manera, no expressats ni compresos en altres partides
1905 Productes de fleca, pastisseria o galeteria -fins i tot amb cacau-; hòsties, càpsules per a medicaments, hòsties per segellar, pastes dessecades de farina, midó o fècula, en fulles i productes similars
2001 Hortalisses, fruites, fruits i altres parts comestibles de plantes, preparats o conservats en vinagre o àcid acètic
2002 Tomàquets preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
2003 Bolets i tòfones preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
2004 Altres hortalisses preparades o conservades, congelades, excepte en vinagre o àcid acètic i productes de la partida 2006
2005 Altres hortalisses preparades o conservades, sense congelar, excepte en vinagre o àcid acètic i productes de la partida 2006
2006 Hortalisses, fruites i altres fruits, les seves peles i altres parts de plantes, confitats amb sucre (candits, setinats o gebrats)
2007 Compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de fruits, obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o edulcorats-
2008 Fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- ncaa
2009 Sucs de fruites i hortalisses (inclòs el most de raïm) sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats-
2101 Extractes, essències i concentrats de cafè, te o herba mate i preparats a base d'aquests productes o de cafè, te o herba mate; xicoira torrada i altres succedanis del cafè torrats amb els extractes, essències i concentrats
2102 Llevats (actius o inactius), altres microorganismes unicel·lulars morts, excepte les vacunes de la partida 3002, llevats artificials (pols per enfornar preparats)
2103 Salses i preparats de salses, condiments mixtos, farina de mostassa i mostassa preparada
2104 Preparats per a sopes, potatges o brous; sopes, potatges o brous preparats; preparacions alimentàries compostes homogeneïtzades
2105 Gelats i productes similars amb cacau o sense
2106 Preparacions alimentàries, ncaa
2201 Aigua (inclosa l'aigua mineral natural o artificial i la gasada) sense ensucrar o edulcorar ni aromatitzar; gel i neu
2202 Aigua (inclosa l'aigua mineral i la gasada) ensucrada, edulcorada o aromatitzada, i les altres begudes no alcohòliques, excepte sucs de fruites o d'hortalisses de la partida 2009
2203 Cervesa de malt
2204 Vi de raïm fresc -fins i tot alcoholitzat-; most, excepte de la partida 2009
2205 Vermut i altres vins de raïm frescos preparats amb plantes o substàncies aromàtiques
2206 Altres begudes fermentades (com ara sidra, sidra de peres o aiguamel), mescles de begudes fermentades i mescles de begudes fermentades i begudes no alcohòliques, no expressades ni compreses en altres partides
2207 Alcohol etílic sense desnaturalitzar amb un grau alcohòlic volumètric superior o igual al 80% de volum, alcohol etílic i aiguardent desnaturalitzats de qualsevol graduació
2208 Alcohol etílic sense desnaturalitzar amb grau alcohòlic volumètric inferior al 80% de volum, aiguardents, licors i altres begudes alcohòliques destil·lades
2209 Vinagre comestible i succedanis comestibles del vinagre obtinguts amb àcid acètic
2301 Farines, pols i granulats de carn o despulles, peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics no aptes per a l'alimentació humana, i llardons
2302 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments dels cereals o de les lleguminoses -fins i tot en granulats-
2303 Residus de les indústries del midó i residus similars, polpa de bleda-rave (remolatxa), bagàs de canya de sucre i altres deixalles de les indústries sucreres, excrements i deixalles de cerveseria o de destil·leria -fins i tot en granulats-
2304 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de soia -fins i tot mòlts o granulats-
2305 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de cacauet -fins i tot mòlts o granulats-
2306 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
2307 Pòsits de vi i tartrà brut
2308 Matèries, rebutjos, residus i subproductes vegetals -fins i tot granulats- utilitzats per a l'alimentació animal, ncaa
2309 Preparacions utilitzades per a l'alimentació animal
2401 Tabac en branca o sense elaborar i residus de tabac
2402 Cigars -fins i tot despuntats-, cigars petits i cigarrets elaborats amb tabac o succedanis del tabac
2403 Altres tipus de tabac i succedanis del tabac elaborats, tabac homogeneïtzat o reconstituït, i extractes i essències del tabac
2501 Sal (inclosa la de taula i la desnaturalitzada) i clorur de sodi pur -fins i tot en dissolució aquosa o amb antiaglomerants o agents que garanteixin una bona fluïdesa-, i aigua de mar
2502 Pirites de ferro sense torrar
2503 Sofre, excepte sofre sublimat o precipitat i sofre col·loïdal
2504 Grafit natural
2505 Sorres naturals de qualsevol classe fins i tot acolorides, excepte sorres metal·líferes del capítol 26
2506 Quars (excepte sorres naturals), quarsita -fins i tot desbastada o trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
2507 Caolí i altres argiles de caolí -fins i tot calcinades-
2508 Altres argiles (excepte argiles dilatades de la partida 6806), andalusita, cianita (distena) i sil·limanita -fins i tot calcinades-, mul·lita i terra de xamota o de Dinas
2509 Creta (guix)
2510 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades
2511 Sulfat de bari natural (barita), carbonat de bari natural (witherita) -fins i tot calcinat-, excepte òxid de bari de la partida 2816
2512 Farines silícies fòssils (com ara terra de diatomees ("kieselguhr"), tripolita o diatomita) i altres terres silícies similars, de densitat aparent inferior o igual a 1 -fins i tot calcinades-
2513 Pedra tosca; esmeril; corindó natural, granat natural i altres abrasius naturals -fins i tot tractats tèrmicament-
2514 Pissarra -fins i tot desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
2515 Marbre i travertins, granit d'Écaussines i altres pedres calcàries de talla o de construcció de densitat aparent superior o igual a 2,5 i alabastre -fins i tot desbastats o simplement trossejats, per serrada o d'una altra manera-, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
2516 Granit, pòrfir, basalt, gres i altres pedres de talla o de construcció -fins i tot desbastats o simplement trossejats, per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
2517 Palets, grava, pedres recalcades (dels tipus generalment utilitzats per al formigó o per a la construcció de carreteres, vies fèrries o altres balasts), còdols i pedrenyera -fins i tot tractats tèrmicament-; macadam d'escòries o de rebutjos industrials similars -fins i tot amb materials compresos en la primera part de la partida-; macadam enquitranat, grànuls, còdols i pols de pedres de les partides 2515 o 2516 -fins i tot tractats tèrmicament-
2518 Dolomita -fins i tot sinteritzada o calcinada-, dolomita (desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars) i aglomerat de dolomita
2519 Carbonat de magnesi natural (magnesita), magnèsia electrofosa, magnèsia calcinada a mort (sinteritzada) -fins i tot amb petites quantitats d'altres òxids afegits abans de la sinterització-, i òxids de magnesi -fins i tot purs-
2520 Guix natural, anhidrita i guixos calcinats -fins i tot acolorits o amb petites quantitats d'acceleradors o retardadors-
2521 Castines i pedres per a la fabricació de calç o ciment
2522 Calç viva, calç apagada i calç hidràulica, excepte d'òxid i hidròxid de calci de la partida 2825
2523 Ciments hidràulics (inclosos els ciments sense polvoritzar o clínquers) encara que estiguin acolorits
2524 Asbest (amiant)
2525 Mica, inclosa la mica exfoliada en fulls o làmines irregulars; rebutjos de mica
2526 Esteatita natural -fins i tot desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o plaques quadrades o rectangulars, i talc
2528 Borats naturals amb els concentrats -fins i tot calcinats-, excepte borats extrets de les salmorres naturals; àcid bòric natural amb un contingut H3BO3 inferior o igual al 85% valorat sobre producte sec
2529 Feldspat, leucita nefelina i nefelina sienita, i espat fluor
2530 Matèries minerals ncaa
2601 Minerals de ferro amb els concentrats (incloses les pirites de ferro torrades (cendres de pirites))
2602 Minerals de manganès amb els concentrats (inclosos els minerals de ferro manganífers) amb un contingut de manganès sobre producte sec superior o igual al 20% en pes
2603 Minerals de coure amb els concentrats
2604 Minerals de níquel amb els concentrats
2605 Minerals de cobalt amb els concentrats
2606 Minerals d'alumini amb els concentrats
2607 Minerals de plom amb els concentrats
2608 Minerals de zinc amb els concentrats
2609 Minerals d'estany amb els concentrats
2610 Minerals de crom amb els concentrats
2611 Minerals de tungstè (wolframi) amb els concentrats
2612 Minerals d'urani o tori amb els concentrats
2613 Minerals de molibdè amb els concentrats
2614 Minerals de titani amb els concentrats
2615 Minerals de niobi, tàntal, vanadi o zirconi amb els concentrats
2616 Minerals dels metalls preciosos amb els concentrats
2617 Altres minerals metal·lífers amb els concentrats
2618 Escòries granulades (sorra d'escòries) de la siderúrgia
2619 Escòries, rebutjos i altres residus de la siderúrgia, excepte de granulats
2620 Cendres i residus (excepte de la siderúrgia) que continguin metalls, arsènic o els compostos
2621 Altres escòries i cendres (incloses les cendres d'algues); cendres i residus procedents de la incineració de deixalles i rebutjos municipals
2701 Hulles i briquetes, ovoides i combustibles sòlids similars obtinguts de l'hulla
2702 Lignits -fins i tot aglomerats-, excepte atzabeja
2703 Torba (inclosa la utilitzada per a llits d'animals i l'aglomerada)
2704 Coc i semicoc d'hulla, lignit o torba -fins i tot aglomerats-, i carbó de retorta
2705 Gas d'hulla, gas d'aigua, gas pobre i gasos similars, excepte gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos
2706 Quitrans d'hulla, lignit o torba i altres quitrans minerals (inclosos els deshidratats o escapçats i els reconstituïts)
2707 Olis i altres productes de la destil·lació dels quitrans d'hulla d'alta temperatura, i productes similars en què els compostos aromàtics predominin en pes sobre els no aromàtics
2708 Brea i coc de brea de quitrà d'hulla o d'altres quitrans minerals
2709 Olis crus de petroli o de minerals bituminosos
2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (excepte olis crus); preparats amb un contingut d'olis de petroli o de minerals bituminosos que constitueixen l'element bàsic superior o igual al 70% en pes, no expressats ni compresos en altres partides; residus d'olis
2711 Gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos
2712 Vaselina, parafina, cera de petroli microcristal·lina, slack wax, ozocerita, cera de lignit, cera de torba i altres minerals i productes similars obtinguts per síntesi o per altres procediments -fins i tot acolorits-
2713 Coc de petroli, betum de petroli i altres residus dels olis de petroli o de minerals bituminosos
2714 Betums i asfalts naturals, esquists i sorres bituminoses, i asfaltites i roques asfàltiques
2715 Mescles bituminoses a base d'asfalt o betum naturals, betum de petroli, quitrà mineral o brea de quitrà mineral (com ara màstics bituminosos i betum fluïdificat)
2716 Energia elèctrica (posició facultativa)
2801 Fluor, clor, brom i iode
2802 Sofre sublimat o precipitat, i sofre col·loïdal
2803 Carboni, negre de fum i altres formes de carboni, ncaa
2804 Hidrogen, gasos nobles i altres elements no metàl·lics
2805 Metalls alcalins o alcalinoterris, metalls de terres rares, escandi i itri -fins i tot mesclats o aliats entre si-, i mercuri
2806 Clorur d'hidrogen (àcid clorhídric) i àcid clorosulfúric
2807 Àcid sulfúric i òleum
2808 Àcid nítric i àcids sulfonítrics
2809 Pentaòxid de difòsfor; àcid fosfòric; àcids polifosfòrics de constitució química definida o no
2810 Òxids de bor i àcids bòrics
2811 Altres àcids inorgànics i altres compostos oxigenats inorgànics dels elements no metàl·lics
2812 Halurs i oxihalurs dels elements no metàl·lics
2813 Sulfurs dels elements no metàl·lics i trisulfur de fòsfor comercial
2814 Amoníac anhidre o en dissolució aquosa
2815 Hidròxid de sodi (sosa càustica), hidròxid de potassi (potassa càustica) i peròxids de sodi o de potassi
2816 Hidròxid i peròxid de magnesi, i òxids, hidròxids i peròxids d'estronci o bari
2817 Òxid de zinc i peròxid de zinc
2818 Corindó artificial, encara que no sigui químicament definit, òxid d'alumini i hidròxid d'alumini
2819 Òxids i hidròxids de crom
2820 Òxids de manganès
2821 Òxids i hidròxids de ferro i terres colorants amb un contingut de ferro combinat, expressat en Fe2O3, superior o igual al 70% en pes
2822 Òxids i hidròxids de cobalt i òxids de cobalt comercials
2823 Òxids de titani
2824 Òxid de plom, mini i mini ataronjat
2825 Hidrazina i hidroxilamina amb les sals inorgàniques, les altres bases inorgàniques, els altres òxids, hidròxids i peròxids de metalls
2826 Fluorurs i fluosilicats, fluoroaluminats i altres sals complexes de fluor
2827 Clorurs, oxiclorurs i hidroxiclorurs; bromurs i oxibromurs, i iodurs i oxiiodurs
2828 Hipoclorits, hipoclorit de calci comercial, clorits i hipobromits
2829 Clorats i perclorats, bromats i perbromats, i iodats i periodats
2830 Sulfurs; polisulfurs de constitució química definida o no
2831 Ditionits i sulfoxilats
2832 Sulfits i tiosulfats
2833 Sulfats, alums i peroxosulfats (persulfats)
2834 Nitrits i nitrats
2835 Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit), fosfat i polifosfat de constitució química definida o no
2836 Carbonats, peroxocarbonats (percarbonats) i carbonat d'amoni comercial que contingui carbamat d'amoni
2837 Cianurs, oxicianurs i cianurs complexos
2839 Silicats i silicats comercials dels metalls alcalins
2840 Borats i peroxoborats (perborats)
2841 Sals dels àcids oxometàl·lics o peroxometàl·lics
2842 Altres sals dels àcids o peroxoàcids inorgànics (fins i tot els aluminosilicats de constitució química definida o no), excepte azidurs (azides)
2843 Metalls preciosos en estat col·loïdal, compostos inorgànics o orgànics de metalls preciosos (encara que no siguin de constitució química definida) i amalgames de metalls preciosos
2844 Elements químics radioactius i isòtops radioactius (inclosos els elements químics i isòtops fissionables o fèrtils) amb els compostos, i mescles i residus que continguin aquests productes
2845 Isòtops, excepte de la partida 2844; els seus compostos inorgànics o orgànics (encara que no siguin de constitució química definida)
2846 Compostos inorgànics o orgànics dels metalls de terres rares, itri, i escandi o mescles d'aquests metalls
2847 Peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada) -fins i tot solidificat amb urea-
2848 Fosfurs (encara que no siguin de constitució química definida) amb exclusió dels ferrofòsfors
2849 Carburs (encara que no siguin de constitució química definida)
2850 Hidrurs, nitrurs, azidurs (azides), silicurs i borurs de constitució química definida o no, excepte els compostos que constitueixen també carburs de la partida 2849
2852 Compostos orgànics o inorgànics, de mercuri, de constitució química definida o no, excepte les amalgames
2853 Altres compostos inorgànics (inclosa l'aigua destil·lada, de conductibilitat o del mateix grau de puresa), aire líquid (encara que s'hagin eliminat els gasos nobles), aire comprimit i amalgames, excepte les de metalls preciosos
2901 Hidrocarburs acíclics
2902 Hidrocarburs cíclics
2903 Derivats halogenats dels hidrocarburs
2904 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats dels hidrocarburs -fins i tot halogenats-
2905 Alcohols acíclics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2906 Alcohols cíclics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2907 Fenols; fenols-alcohols
2908 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, dels fenols o dels fenols-alcohols
2909 Èter, èter-alcohols, èters-fenols, èters-alcohols-fenols, peròxids d'alcohols, peròxids d'èters, peròxids de cetones (encara que no siguin de constitució química definida) amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2910 Epòxids, epoxialcohols, epoxifenols i epoxièters, amb tres àtoms en el cicle amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2911 Acetals i semiacetals -fins i tot amb altres funcions oxigenades- amb els derivats halogenats sulfonats, nitrats o nitrosats
2912 Aldehids -fins i tot amb altres funcions oxigenades- polímers cíclics dels aldehids; paraformaldehid
2913 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels productes de la partida 2912
2914 Cetones i quinones -fins i tot amb altres funcions oxigenades- amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2915 Àcids monocarboxílics, acíclics saturats amb els anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2916 Àcids monocarboxílics acíclics no saturats i àcids monocarboxílics cíclics, els seus anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2917 Àcids policarboxílics, els seus anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2918 Àcids carboxílics amb funcions oxigenades addicionals amb els anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2919 Èsters fosfòrics amb les sals, inclosos els lactofosfats, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2920 Èsters dels altres àcids inorgànics (amb exclusió dels èsters d'halurs d'hidrogen) amb les sals, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2921 Compostos amb funció amina
2922 Compostos aminats amb funcions oxigenades
2923 Sals i hidròxids d'amoni quaternari; lecitines i altres fosfoaminolípids de constitució química definida o no
2924 Compostos amb funció carboxiamida i compostos amb funció amina de l'àcid carbònic
2925 Compostos amb funció carboxiimida (inclosa la sacarina amb les sals) o amb funció imina
2926 Compostos amb funció nitril
2927 Compostos diazoics, azoics o azoxi
2928 Derivats orgànics de la hidrazina o hidroxilamina
2929 Compostos amb altres funcions nitrogenades
2930 Tiocompostos orgànics
2931 Altres compostos orgànics i inorgànics
2932 Compostos heterocíclics amb heteroàtom(s) d'oxigen exclusivament
2933 Compostos heterocíclics amb heteroàtom(s) de nitrogen exclusivament
2934 Àcids nucleics amb les sals de constitució química definida o no; altres compostos heterocíclics
2935 Sulfonamides
2936 Provitamines i vitamines naturals o reproduïdes per síntesis (inclosos els concentrats naturals) amb els derivats utilitzats principalment com a vitamines, mesclats o no entre si o en dissolucions de qualsevol classe
2937 Hormones, prostaglandines, tromboxans i leucotriens, naturals o reproduïts per síntesi; els seus derivats i anàlegs estructurals, fins i tot els polipèptits de cadena modificada, utilitzats principalment com a hormones
2938 Heteròsids naturals o reproduïts per síntesi, amb les sals, èters, èsters i altres derivats
2939 Alcaloides vegetals naturals o reproduïts per síntesi, amb les sals, èters, èsters i altres derivats
2940 Sucres químicament purs (excepte sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa i fructosa (levulosa)); èters, acetals i èsters dels sucres amb les sals, excepte productes de les partides 2937, 2938 i 2939
2941 Antibiòtics
2942 Altres compostos orgànics
3001 Glàndules i altres òrgans dessecats per a usos opoteràpics -fins i tot polvoritzats-; extractes de glàndules o d'altres òrgans o de les seves secrecions per a usos opoteràpics; heparina amb les sals; altres substàncies humanes o animals preparades per a usos terapèutics o profilàctics, no expressades ni compreses en altres partides
3002 Sang humana, sang animal preparada per a usos terapèutics, profilàctics o de diagnòstic, antisèrums (sèrums amb anticossos) i altres fraccions de la sang i productes immunològics modificats -fins i tot obtinguts per procés biotecnològic-, vacunes, toxines, cultius de microorganismes (excepte dels llevats) i productes similars
3003 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats entre si preparats per a usos terapèutic o profilàctic, sense dosificar, ncvd
3004 Medicaments (excepte productes de les partides 3002, 3005 o 3006) constituïts per productes mesclats o sense mesclar preparats per a usos terapèutic o profilàctic, dosificats (fins i tot els administrats per via percutània), cvd
3005 Buates, gases, benes i articles similars (com ara apòsits, esparadraps, cataplasmes), impregnats o recoberts de substàncies farmacèutiques cvd, amb finalitats mèdiques, quirúrgiques, odontològiques o veterinàries
3006 Preparats i articles farmacèutics de la nota 4 del capítol
3101 Adobs d'origen animal o vegetal -fins i tot mesclats entre si o tractats químicament-, adobs procedents de la mescla o del tractament químic de productes d'origen animal o vegetal
3102 Adobs minerals o químics nitrogenats
3103 Adobs minerals o químics fosfatats
3104 Adobs minerals o químics potàssics
3105 Adobs minerals o químics amb dos o tres dels elements fertilitzants: nitrogen, fòsfor i potassi; els altres adobs; productes d'aquest capítol en pastilles o formes similars o en envasos d'un pes brut inferior o igual a 10 kg
3201 Extractes adobadors d'origen vegetal, tanins amb les sals, èters, èsters i altres derivats
3202 Productes adobadors orgànics sintètics, productes adobadors inorgànics, preparats adobadors -fins i tot amb productes adobadors naturals- i preparats enzimàtics per al preadobament
3203 Matèries colorants d'origen vegetal o animal (inclosos els extractes tintoris, excepte els negres d'origen animal) de constitució química definida o no; preparats de la nota 3 d'aquest capítol a base de matèries colorants d'origen vegetal o animal
3204 Matèries colorants orgàniques sintètiques encara que siguin de constitució química definida, preparats de la nota 3 d'aquest capítol a base de matèries colorants orgàniques sintètiques i productes orgànics sintètics utilitzats per a l'avivatge fluorescent o com a luminòfors, encara que siguin de constitució química definida
3205 Laques colorants; preparats de la nota 3 d'aquest capítol a base de laques colorants
3206 Altres matèries colorants; preparats de la nota 3 d'aquest capítol (excepte els de les partides 3203, 3204 o 3205), i productes inorgànics utilitzats com a luminòfors, encara que siguin de constitució química definida
3207 Pigments, opacificants, colors preparats, composicions vitrificables, terra galba, llustres líquids i preparats similars utilitzats en ceràmica, esmaltat o en les indústries del vidre; sinterització (frita) de vidre i altres vidres en pols, grànuls, làmines o escates
3208 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats, dispersos o dissolts en un medi no aquós i dissolucions definides a la nota 4 d'aquest capítol
3209 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats dispersos o dissolts en un medi aquós
3210 Altres pintures, vernissos i pigments a l'aigua preparats utilitzats per a l'acabament del cuir
3211 Preparats assecants
3212 Pigments (incloses les pols i les làmines metàl·liques) dispersos en medis no aquosos, líquids o en pasta utilitzats per a la fabricació de pintures, fulles per al marcatge per ferro roent, tints i altres matèries colorants en forma o envasos per a la venda al detall
3213 Colors per la pintura artística, l'ensenyament, la pintura de rètols, per matisar o per a entreteniment i colors similars en pastilles, tubs, pots, flascons, gobelets i altres envasos o presentacions similars
3214 Massilla, ciments de resina i altres màstics, pastes de farciment utilitzades en pintura; pastes no refractàries utilitzades en maçoneria
3215 Tintes d'impremta, tintes per escriure o dibuixar i altres tintes -fins i tot concentrades o sòlides-
3301 Essències (olis essencials) desterpenades o no (incloses les concretes o absolutes), resinoides, oleoresines d'extracció, dissolucions concentrades d'essències (olis essencials) en greixos, olis fixos, ceres o matèries anàlogues, obtingudes per enfloració o maceració; i subproductes terpènics residuals de la desterpenació de les essències (olis essencials), destil·lats aquosos aromàtics i dissolucions aquoses d'essències (olis essencials)
3302 Mescles de substàncies odoríferes i mescles (incloses les dissolucions alcohòliques) a base d'una o diverses d'aquestes substàncies utilitzades com a matèries bàsiques per a les indústries, i les altres preparacions a base de substàncies odoríferes utilitzades per a l'elaboració de begudes
3303 Perfums i aigües de tocador
3304 Preparats de bellesa, maquillatge, per a la cura de la pell (inclosos els preparats antisolars i bronzejadors) i preparats per a manicures o pedicures, excepte medicaments
3305 Preparats capil·lars
3306 Preparats per a la higiene bucal o dental, incloses les pólvores i cremes per a l'adherència de la dentadura; fil dental en envasos cvd
3307 Preparats per a l'afaitada o per a abans o després de l'afaitada, desodorants corporals, preparats per al bany, depilatoris i altres preparats de perfumeria, tocador o cosmètica, ncaa; desodorants de locals -fins i tot sense perfumar encara que tinguin propietats desinfectants-
3401 Sabó, productes i preparats orgànics tensoactius usats com a sabó en barres, pans, trossos o peces encunyades o modelades, encara que continguin sabó; productes i preparats orgànics tensioactius per a la neteja de la pell, líquids o en crema, condicionats per a la venda al detall (cvd), encara que continguin sabó; paper, buata, feltre i tela sense teixir impregnats, recoberts o revestits de sabó o detergents
3402 Agents de superfície orgànics (excepte sabons); preparats tensioactius, preparats per a la rentada (inclosos els preparats auxiliars de la rentada) i preparats per a la neteja, encara que continguin sabó, excepte els de la partida 3401
3403 Preparats lubrificants (inclosos els olis de tall, els preparats per afluixar femelles, els preparats antirovell o anticorrosius i els preparats per al desemmotllament, a base de lubrificants) i preparats utilitzats per l'enzimatge de matèries tèxtils o l'oleaginatge o greixatge de cuirs, pells, pelleteria o altres matèries, excepte preparats que continguin com a component bàsic el 70% o més d'olis de petroli o de minerals bituminosos en pes
3404 Ceres artificials i ceres preparades
3405 Betums i cremes per al calçat, encàustics, enllustradors per a carrosseries, vidre o metall, pastes i pols per fregar i preparats similars -fins i tot el paper, buata, feltre, tela sense teixir, plàstics o cautxú cel·lulars impregnats, revestits o recoberts d'aquests preparats-, excepte ceres de la partida 3404
3406 Espelmes, ciris i articles similars
3407 Pastes per modelar (incloses les presentades per entreteniment dels nens), preparats anomenats ceres per a odontologia presentats en jocs o assortiments en envasos cvd o en plaques, ferradures, barretes o formes similars; i els altres preparats a base de guix per odontologia
3501 Caseïna, caseïnats i altres derivats de la caseïna, i coles de caseïna
3502 Albúmines (inclosos els concentrats de diverses proteïnes de lactosèrum, amb un contingut de proteïnes de lactosèrum superior al 80% en pes calculat sobre matèria seca), albuminats i altres derivats de les albúmines
3503 Gelatines (encara que es presentin en fulles quadrades o rectangulars -fins i tot treballades a la superfície o acolorides-) amb els derivats, i ictiocola i altres coles d'origen animal, excepte coles de caseïna de la partida 3501
3504 Peptones amb els derivats; altres matèries proteiques amb els derivats no expressats ni compresos en altres partides, i pols de pells -fins i tot tractada amb crom-
3505 Dextrina i altres midons i fècules modificats (com ara midons i fècules pregelatinitzats o esterificats), coles a base de midó, fècula, dextrina o altres midons o fècules modificats
3506 Coles i altres adhesius preparats, no expressats ni compresos en altres partides, i productes de qualsevol classe utilitzats com a coles o adhesius de pes net inferior o igual a 1 kg, cvd
3507 Enzims i preparats enzimàtics, ncaa
3601 Pólvores
3602 Explosius preparats, excepte pólvores
3603 Metxes de seguretat, cordons detonants, esquers i càpsules fulminants, inflamadors i detonadors elèctrics
3604 Articles per a focs artificials, coets de senyals,o granífugs i similars, petards i altres articles de pirotècnia
3605 Llumins, excepte articles de pirotècnia de la partida 3604
3606 Ferro-ceri i altres aliatges pirofòrics de qualsevol forma i articles de matèries inflamables de la nota 2 d'aquest capítol
3701 Plaques, pel·lícules fotogràfiques planes sensibilitzades sense impressionar (excepte de paper, cartó o tèxtils) i pel·lícules fotogràfiques planes autorevelables, sensibilitzades i sense impressionar -fins i tot en carregadors-
3702 Pel·lícules fotogràfiques sensibilitzades sense impressionar en rotlles (excepte de paper, cartó o tèxtils) i pel·lícules fotogràfiques autorevelables, sensibilitzades i sense impressionar en rotlles
3703 Paper, cartó i tèxtils fotogràfics sensibilitzats sense impressionar
3704 Plaques, pel·lícules, paper, cartó i tèxtils fotogràfics impressionats, però sense revelar
3705 Plaques i pel·lícules fotogràfiques impressionades i revelades, excepte cinematogràfiques
3706 Pel·lícules cinematogràfiques impressionades i revelades amb enregistrament de so o sense, o únicament amb enregistrament de so
3707 Preparats químics per a usos fotogràfics (excepte vernissos, coles, adhesius i preparats similars); productes sense mesclar per a ús fotogràfic, dosificats, cvd, i llestos per a l'ús
3801 Grafit artificial, grafit col·loïdal o semicol·loïdal i preparats a base de grafit o d'altres carbonis en pasta, blocs, plaques o altres semiproductes
3802 Carbons activats, matèries minerals naturals activades i negre d'origen animal (inclòs el negre animal esgotat)
3803 Talloil -fins i tot refinat-
3804 Lleixius residuals de la fabricació de pasta de cel·lulosa, encara que estiguin concentrats, desensucrats o tractats químicament, inclosos els lignosulfonats, excepte talloil de la partida 3803
3805 Essència de trementina, de fusta de pi, de pasta cel·lulòsica al sulfat (sulfat de trementina) i altres essències terpèniques de la destil·lació o del tractament de la fusta de coníferes; dipentè en brut; essència de pasta cel·lulòsica al bisulfit (bisulfit de trementina) i altres paracímens en brut; oli de pi amb alfa-terpineol com a component principal
3806 Colofònies i àcids resínics, amb els derivats; essència i oli, de colofònia; gomes foses
3807 Quitrans de fusta, olis de quitrà de fusta, creosota de fusta, metilè (nafta de fusta), peix vegetal, peix de cerveseria i preparats similars a base de colofònia, d'àcids resínics o de peix vegetal
3808 Insecticides, raticides, fungicides, herbicides, inhibidors de germinació i reguladors del creixement de les plantes, desinfectants i productes similars presentats en formes o envasos, cvd o com a preparats o articles com ara cintes, metxes, bugies ensofrades i papers matamosques
3809 Aprestos i productes d'acabament, acceleradors de tintura o de fixació de matèries colorants i altres productes i preparats com ara aprestos preparats i mordents dels utilitzats a les indústries tèxtils, del paper, del cuir o indústries similars, ncaa
3810 Preparats per al decapatge dels metalls, fluxos i altres preparats auxiliars per soldar els metalls, pastes i pols per soldar, constituïdes per metall i altres productes, preparats utilitzats per recobrir o omplir elèctrodes o varetes de soldadura
3811 Preparats antidetonants, inhibidors d'oxidació, additius peptitzants, millorants de viscositat, anticorrosius i altres additius preparats per a olis minerals (inclosa la gasolina) o per altres líquids utilitzats per a les mateixes finalitats que els olis minerals
3812 Acceleradors de vulcanització preparats, plastificants compostos per a cautxú o per a matèries plàstiques, ncaa, preparats antioxidants i altres estabilitzants compostos per a cautxú o per a matèries plàstiques
3813 Preparats i càrregues per a aparells extintors, i granades i bombes extintores
3814 Dissolvents o diluents orgànics compostos, ncaa, i preparats per treure pintures o vernissos
3815 Iniciadors i acceleradors de reacció i preparats catalítics, ncaa
3816 Ciments, morters, formigons i preparats similars refractaris, excepte productes de la partida 3801
3817 Mescles d'alquilbenzens i mescles d'alquilnaftalens, excepte de les partides 2707 o 2902
3818 Elements químics impurificats per a ús en electrònica, en discos, wafers (microplaquetes), plaques o formes similars, i compostos químics impurificats per a ús en electrònica
3819 Líquids per a frens hidràulics i altres líquids preparats per a transmissions hidràuliques, sense olis de petroli ni de minerals bituminosos o amb menys del 70% en pes dels esmentats olis
3820 Preparats anticongelants i líquids preparats per descongelar
3821 Medis de conreu preparats per al desenvolupament o manteniment de microorganismes (fins i tot els virus i organismes similars) o de cèl·lules vegetals, humanes o animals
3822 Reactius de diagnosi o de laboratori sobre qualsevol suport i reactius de diagnosi o de laboratoris preparats -fins i tot sobre suport- (excepte els de les partides 3002 o 3006); materials de referència certificats
3823 Àcids grassos monocarboxílics industrials, olis àcids de refinament i alcohols grassos industrials
3824 Preparats aglutinants per a motlles o per a nuclis de fosa; productes químics i preparats de les indústries químiques o connexes (incloses les mescles de productes naturals), no expressats ni compresos en altres partides
3825 Productes residuals de les indústries químiques o connexes, ncaa, residues i deixalles municipals, llots de depuració i altres residus de la nota 6 d'aquest capítol
3826 Biodièsel amb les mescles, sense olis de petroli o de mineral bituminós o amb un contingut inferior al 70% en pes
3901 Polímers d'etilè en formes primàries
3902 Polímers de propilè o d'altres olefines en formes primàries
3903 Polímers d'estirè en formes primàries
3904 Polímers de clorur de vinil o d'altres olefines halogenades en formes primàries
3905 Polímers d'acetat de vinil o d'altres èsters vinílics en formes primàries i altres polímers vinílics en formes primàries
3906 Polímers acrílics en formes primàries
3907 Poliacetals, altres polièters i resines epoxídiques en formes primàries; policarbonats, resines alcídiques, polièsters al·lílics i altres polièsters en formes primàries
3908 Poliamides en formes primàries
3909 Resines amíniques, resines fenòliques i poliuretans en formes primàries
3910 Silicones en formes primàries
3911 Resines de petroli, resines de cumarona-indè, politerpens, polisulfurs, polisulfones i altres productes de la nota 3 d'aquest capítol en formes primàries, ncaa
3912 Cel·lulosa amb els derivats químics en formes primàries, ncaa
3913 Polímers naturals (com ara àcid algínic) i polímers naturals modificats (com ara proteïnes endurides o derivats químics del cautxú natural) en formes primàries, ncaa
3914 Intercanviadors d'ions a base de polímers de les partides 3901 a 3913 en formes primàries
3915 Rebutjos, retalls i deixalles de plàstic
3916 Monofilaments amb un tall transversal de dimensió superior a 1 mm, barres, varetes i perfils -fins i tot treballats en superfície- però sense una altra tasca de plàstic
3917 Tubs i accessoris de canonada (com ara juntes, colzes o ràcords) de plàstic
3918 Revestiments de plàstic per a terres -fins i tot autoadhesius- en rotlles o llosetes i revestiments de plàstic per a parets o sostres definits a la nota 9 d'aquest capítol
3919 Plaques, fulls, bandes, cintes, pel·lícules i altres formes planes autoadhesives de plàstic -fins i tot en rotlles-
3920 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de plàstic no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
3921 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de plàstic
3922 Banyeres, dutxes, lavabos, bidets, vàters amb els seients i tapes, i cisternes i articles sanitaris o higiènics similars de plàstic
3923 Articles per al transport o envasament de plàstic, i taps, tapes, càpsules i altres dispositius de tancament, de plàstic
3924 Vaixella i altres articles d'ús domèstic i articles d'higiene o de tocador de plàstic
3925 Articles per a la construcció de plàstics, ncaa
3926 Altres manufactures de plàstic i manufactures d'altres matèries de les partides 3901 a 3914
4001 Cautxú natural, balata, gutaperxa, guayule, xiclet i gomes naturals similars en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
4002 Cautxú sintètic i cautxú factici derivat dels olis en formes primàries o en plaques, fulls o bandes, i mescles de productes de la partida 4001 amb els d'aquesta partida en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
4003 Cautxú regenerat en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
4004 Rebutjos, deixalles i retalls de cautxú sense endurir -fins i tot en pols o granulats-
4005 Cautxú mesclat sense vulcanitzar en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
4006 Altres formes (com ara varetes, tubs o perfils) i articles (com ara discos o volanderes) de cautxú sense vulcanitzar
4007 Fils i cordes de cautxú vulcanitzat
4008 Plaques, fulls, bandes, varetes i perfils de cautxú vulcanitzat sense endurir
4009 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir -fins i tot amb els seus accessoris (com ara juntes, colzes o ràcords)-
4010 Corretges transportadores o de transmissió de cautxú vulcanitzat
4011 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) nous de cautxú
4012 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) recautxutats o usats de cautxú i bandes, bandes de rodatge intercanviables per a pneumàtics i protectors (flaps) de cautxú
4013 Cambres de cautxú per a pneumàtics (llantes pneumàtiques)
4014 Articles d'higiene o de farmàcia (incloses les tetines) de cautxú vulcanitzat sense endurir -fins i tot amb components de cautxú endurit-
4015 Peces, guants i altres complements de vestir de cautxú vulcanitzat sense endurir per a qualsevol ús
4016 Altres manufactures de cautxú vulcanitzat sense endurir
4017 Cautxú endurit (ebonita) en qualsevol forma (inclosos els rebutjos i deixalles) amb les manufactures
4101 Cuirs i pells de boví (inclòs el búfal) o d'equí en brut (frescos o salats, assecats, emblanquinats, piquelats o conservats d'un altra manera, però sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma) -fins i tot depilats o dividits-
4102 Pells d'oví en brut (fresques o salades, assecades, emblanquinades, piquelades o conservades d'una altra manera, però sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma) -fins i tot depilades o dividides-, excepte de les excloses en la nota 1 c) d'aquest capítol
4103 Altres cuirs i pells en brut (frescos o salats, assecats, emblanquinats, piquelats o conservats d'una altra manera, però sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma) -fins i tot depilats o dividits-, excepte dels exclosos en les notes 1 b) o 1 c) d'aquest capítol
4104 Cuirs i pells de boví (inclòs el búfal) o d'equí, adobats o en estat sec, depilats -fins i tot dividits- però sense una altra preparació
4105 Pells adobades o en estat sec d'oví, depilades -fins i tot dividides- però sense una altra preparació
4106 Cuirs i pells depilats d'altres animals i pells d'animals sense pèl, adobades o en estat sec -fins i tot dividits- però sense una altra preparació
4107 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats, de boví (inclòs el búfal) o d'equí, depilats -fins i tot dividits-, excepte els de la partida 4114
4112 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats d'oví depilats -fins i tot dividits-, excepte els de la partida 4114
4113 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats de la resta d'animals, depilats; cuirs preparats després de l'adobat i cuirs i pells apergaminats d'animals sense pèl -fins i tot dividits-, excepte els de la partida 4114
4114 Cuirs i pells acamussats (inclòs l'acamussat combinat a l'oli) i cuirs i pells enxarolats i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats
4115 Cuir regenerat a base de cuir o de fibres de cuir en plaques, fulles o tires -fins i tot enrotllades- i retalls i altres restes de cuir o pell preparats o de cuir regenerat no inutilitzables per a la fabricació de manufactures de cuir, i serradures, pols i farina de cuir
4201 Articles de talabarderia i basteria per a tots els animals (inclosos els sobrelloms, cobles, genolleres, morrions, mantes, alforges, abrics per a gossos i articles similars) de qualsevol matèria
4202 Baguls, maletes i maletins (inclosos els necessers i portadocuments), carteres de mà, cartipassos, fundes i estotjos per a ulleres, binocles, aparells fotogràfics, càmeres, instruments de música o armes i continents similars, sacs de viatge, necessers, motxilles, bosses de mà, bosses per a la compra, carteres de mà, portamonedes, portamapes, petaques, portacigarretes i bosses per a tabac, estotjos per a eines, bosses per a articles d'esport, estotjos per a flascons o joies, polvoreres, estotjos per a orfebreria i continents similars, de cuir natural, artificial o regenerat, de fulls de plàstic, matèries tèxtils, fibra vulcanitzada o cartó, o recoberts totalment o majoritàriament amb aquestes matèries o paper
4203 Peces i complements de vestir de cuir natural o cuir artificial o regenerat
4205 Altres manufactures de cuir natural o cuir artificial o regenerat
4206 Manufactures de tripa, bufetes o tendons
4301 Pelleteria en brut (inclosos els caps, cues, potes i trossos utilitzables en pelleteria), excepte les pells en brut de les partides 4101, 4102 o 4103
4302 Pelleteria adobada (inclosos els caps, cues, potes i trossos, rebutjos i retalls) -fins i tot acoblada- (sense altres matèries), excepte la de la partida 4303
4303 Peces, complements de vestir i altres articles de pelleteria
4304 Pelleteria artificial o factícia i articles de pelleteria artificial o factícia
4401 Llenya, fusta en plaques o partícules, serradures, deixalles i rebutjos de la fusta -fins i tot aglomerats en boles, briquetes, troncs o formes similars-
4402 Carbó vegetal (inclòs el de closques o pinyols de fruits) encara que sigui aglomerat
4403 Fusta en brut -fins i tot pelada o escairada-
4404 Fleixos de la fusta, aspres fesos, estaques i estaquetes de fusta apuntades sense serrar longitudinalment, fusta simplement desbastada o arrodonida, però sense tornejar, corbar ni treballar d'una altra manera per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en llistons, làmines, cintes o similars
4405 Encenalls i farina de fusta
4406 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars
4407 Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
4408 Fulloles per a xapat i contraplacat -fins i tot unides- i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades -fins i tot planejades, polides o unides per entalladures múltiples- de gruix inferior o igual a 6 mm
4409 Fusta (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense acoblar) perfilada longitudinalment (amb llengüetes, ranures, rebaixos, acanalats, bisellats amb juntes en forma de V i emmotllurats arrodonits o similars) en una o diverses cares o cantells, -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples-
4410 Taulers de partícules i taulers anomenats "oriented strand board" (OSB) i taulers similars com ara "waferboard" de fusta o d'altres matèries llenyoses -fins i tot aglomerats amb resina o altres aglutinants orgànics-
4411 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses -fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics-
4412 Fusta contraplacada, fusta xapada i fusta estratificada similar
4413 Fusta densificada en blocs, planxes, taulers o perfils
4414 Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls i objectes similars
4415 Caixes, caixetes, gàbies, tambors i envasos similars de fusta, tambors i rodets de fusta per a cables, paletes, paletes caixa i altres plataformes per a càrrega de fusta, i bastiments per a paletes de fusta
4416 Barrils, bótes, tines i altres manufactures de boteria amb els components de fusta (incloses les dogues)
4417 Eines, muntures i mànecs d'eines, muntures de raspalls, pals d'escombres o brotxes de fusta, i formes, eixampladores i tensors de fusta per al calçat
4418 Obres i peces de fusteria per a construccions de fusta (inclosos els taulers cel·lulars, taulers per a parquets, teules i llata)
4419 Articles de taula o cuina de fusta
4420 Marqueteria, cofres, caixes i estotjos per a joieria o orfebreria i manufactures similars de fusta, estatuetes i altres objectes de fusta per a guarniment, i mobiliari de fusta no comprès en el capítol 94
4421 Altres manufactures de la fusta
4501 Suro natural en brut o simplement preparat, deixalles de suro i suro triturat, granulat o polvoritzat
4502 Suro natural, decorticat o simplement escairat, o en blocs, planxes, fulles, o tires quadrades o rectangulars (inclosos els escalaborns amb arestes vives per a taps)
4503 Manufactures de suro natural
4504 Suro aglomerat -fins i tot amb aglutinant- i manufactures de suro aglomerat
4601 Trenes i articles similars, de matèries trenables -fins i tot acoblats en bandes-, matèries trenables, trenes i articles similars de matèries trenables, teixits o paral·lelitzats en forma plana -fins i tot acabats- (com ara estoretes, estores i canyissos)
4602 Articles de cistelleria obtinguts directament en la seva forma amb matèries trenables o confeccionats amb articles de la partida 4601, i manufactures de lufa
4701 Pasta mecànica de fusta
4702 Pasta química de fusta per dissoldre
4703 Pasta química de fusta a la sosa o al sulfat, excepte la pasta per dissoldre
4704 Pasta química de fusta al bisulfit, excepte la pasta per dissoldre
4705 Pasta de fusta obtinguda mitjançant la combinació d'un tractament mecànic i d'un tractament químic
4706 Pasta de fibres obtingudes de paper o cartó reciclats (deixalles i rebutjos) o d'altres matèries fibroses cel·lulòsiques
4707 Paper o cartó per reciclar (deixalles i rebutjos)
4801 Paper premsa en bobines o en fulls
4802 Paper i cartó, sense estucar ni recobrir, del tipus dels utilitzats per escriure, imprimir o altres finalitats gràfiques, i paper i cartó per a targetes o cintes a perforar però sense estar perforades, en bobines o en fulls quadrats o rectangulars de qualsevol format, excepte el de les partides 4801 o 4803, i paper i cartó fet a mà (full per full)
4803 Paper de l'utilitzat per a paper higiènic, tovalloletes per desmaquillar, tovalloles, tovallons o papers similars d'ús domèstic, d'higiene o tocador, buata de cel·lulosa i napes de fibra de cel·lulosa, fins i tot arrissats, prisats, gofrats, estampats, perforats, acolorits o decorats en la superfície o impresos, en bobines o en fulls
4804 Paper i cartó kraft, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, excepte els de les partides 4802 o 4803
4805 Altres papers i cartons, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls, que no hagin estat sotmesos a treballs complementaris o tractaments diferents dels especificats a la nota 3 d'aquest capítol
4806 Paper i cartó sulfuritzats, paper resistent als greixos ("greaseproof"), paper vegetal, paper cristall i altres papers calandrats transparents o translúcids, en bobines o en fulls
4807 Paper i cartó obtinguts per encolatge de fulls plans, sense estucar ni recobrir a la superfície i sense impregnar, fins i tot reforçats interiorment, en bobines o en fulls
4808 Paper i cartó ondulat (fins i tot recoberts per encolatge), arrissats, prisats, gofrats, estampats o perforats, en bobines o en fulls, excepte el paper dels tipus descrits en el text de la partida 4803
4809 Paper carbó, paper autocòpia i altres papers per copiar o transferir, fins i tot l'estucat o cuixé, recobert o impregnat, per a clixés de multicopista ("stencils") o per a planxes òfset, fins i tot impresos, en bobines o en fulls
4810 Paper i cartó, estucat per una o les dues cares exclusivament amb caolí o altres substàncies inorgàniques, amb aglutinant o sense, fins i tot acolorit o decorat a la superfície o imprès, en bobines o en fulls quadrats o rectangulars de qualsevol format
4811 Paper, cartó, buata de cel·lulosa i napes de fibres de cel·lulosa, estucats, recoberts, impregnats o revestits, acolorits o decorats en la superfície o impresos, en bobines o en fulls quadrats o rectangulars de qualsevol forma, excepte els productes descrits en el text de les partides 4803, 4809 o 4810
4812 Blocs i plaques, filtrants, de pasta de paper
4813 Paper de fumar, fins i tot tallat a la mida adequada, en llibrets o en tubs
4814 Paper per decorar i revestiments similars de paper per a parets, paper per a vidrieres
4816 Paper carbó, paper autocòpia i altres papers per copiar o transferir (excepte els de la partida 4809), clixés de multicopista complets i planxes òfset, de paper, fins i tot condicionats en caixes
4817 Sobres, sobres-carta, targetes postals sense il·lustrar i targetes per a correspondència, de paper o cartó, caixes, sobres i presentacions similars, de paper o cartó, amb un assortiment d'articles de correspondència
4818 Paper del que s'utilitza com a paper higiènic i papers similars, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa, del que s'utilitza per a finalitats domèstiques o sanitàries, en bobines d'una amplada inferior o igual a 36 cm o tallats en format, mocadors, tovalloletes per a desmaquillatge, tovalloles, estovalles, tovallons, bolquers, compreses i tampons higiènics, llençols i articles similars per a ús domèstic, de tocador, higiènic o clínic, peces i complements de vestir, de pasta de paper, paper, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa
4819 Caixes, sacs, bosses, paperines i altres envasos de paper, cartó, buata de cel·lulosa o napes de fibres de cel·lulosa, cartonatge d'oficina, comerç o similars
4820 Llibres de registre, llibres de comptabilitat, talonaris (de notes, de comandes o de rebuts), agendes, memoràndums, blocs de paper de cartes i articles similars, quaderns, carpetes de taula, classificadors, enquadernacions (de fulls mòbils o altres), carpetes i cobertes per a documents i altres articles escolars, d'oficina o papereria, fins i tot els impresos en paquets o plegats, encara que portin paper carbó, de paper o cartó, àlbums per a mostres o per a col·leccions i cobertes per a llibres, de paper o cartó
4821 Etiquetes de totes classes, de paper o cartó, fins i tot impreses
4822 Tambors, bobines, bitlles i suports similars, de pasta de paper, paper o cartó, fins i tot perforats o endurits
4823 Altres papers, cartons , buates de cel·lulosa i napes de fibres de cel·lulosa, tallats a mida, altres articles de pasta de paper, de paper, cartó, buata de cel·lulosa o de napes de fibres de cel·lulosa
4901 Llibres, fullets i impresos similars, fins i tot en fulls separats
4902 Diaris i publicacions periòdiques, impresos fins i tot il·lustrats o amb publicitat
4903 Àlbums o llibres d'estampes per a nens i quaderns infantils per dibuixar o acolorir
4904 Música manuscrita o impresa, fins i tot amb il·lustracions o enquadernada
4905 Manufactures cartogràfiques, de totes classes, inclosos els mapes murals, els plànols topogràfics i les esferes, impresos
4906 Plànols i dibuixos originals fets a mà, d'arquitectura, d'enginyeria, industrials, comercials, topogràfics o similars, texts manuscrits, reproduccions fotogràfiques sobre paper sensibilitzat i còpies amb paper carbó, dels plànols, dibuixos o texts esmentats anteriorment
4907 Segells de correus, timbres fiscals i similars, sense obliterar, que tinguin o hagin de tenir curs legal al país de destinació, paper timbrat, bitllets de banc, xecs, títols d'accions i obligacions i títols similars
4908 Calcomanies de qualsevol classe
4909 Targetes postals impreses o il·lustrades, targetes impreses amb felicitacions o comunicacions personals, fins i tot amb il·lustracions, adornaments o aplicacions, o amb sobre
4910 Calendaris de qualsevol classe impresos, inclosos els calendaris de bloc
4911 Altres impresos, inclosos les estampes, gravats i fotografies
5001 Capolls de cucs de seda per a debanament
5002 Seda crua sense tòrcer
5003 Rebutjos de seda (inclosos els capolls de cucs de seda no destinats a debanament, els rebutjos de filats i les filagarses)
5004 Filats de seda ncvd, excepte de rebutjos de filats de seda
5005 Filats de rebutjos de seda, ncvd
5006 Filats de seda o de rebutjos de seda i pèl de Messina (crin de Florència), cvd
5007 Teixits o rebutjos de seda
5101 Llana sense cardar ni pentinar
5102 Pèl fi o ordinari sense cardar ni pentinar
5103 Rebutjos de llana o pèl fi o ordinari (inclosos els rebutjos de filats), excepte de filagarses
5104 Filagarses de llana, pèl fi o ordinari
5105 Llana i pèl fi o ordinari cardats o pentinats (inclosa la llana pentinada a granel)
5106 Filats de llana cardada, ncvd
5107 Filats de llana pentinada, ncvd
5108 Filats de pèl fi cardat o pentinat, ncvd
5109 Filats de llana o pèl fi, cvd
5110 Filats de pèl ordinari o crin (inclosos els filats de crin entorxats) encara que estiguin cvd
5111 Teixits de llana cardada o pèl fi cardat
5112 Teixits de llana pentinada o pèl fi pentinat
5113 Teixits de pèl ordinari o crin
5201 Cotó sense cardar ni pentinar
5202 Rebutjos de cotó (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses)
5203 Cotó cardat o pentinat
5204 Fil de cosir de cotó -fins i tot cvd-
5205 Filats de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes, ncvd, excepte de fil de cosir
5206 Filats de cotó amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, ncvd, excepte de fil de cosir
5207 Filats de cotó, cvd, excepte de fil de cosir
5208 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes i de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
5209 Teixits de cotó amb un contingut de cotó superior o igual al 85% en pes de gramatge superior a 200 g/m²
5210 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes de gramatge inferior o igual a 200 g/m²
5211 Teixits de cotó barrejats exclusivament o principalment amb fibres sintètiques o artificials amb un contingut de cotó inferior al 85% en pes, de gramatge superior a 200 g/m²
5212 Altres teixits de cotó
5301 Lli en brut o treballat però sense filar, estopes i rebutjos de lli (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses)
5302 Cànem (Cannabis sativa L.) en brut o treballat però sense filar, estopes i rebutjos de cànem (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses)
5303 Jute i altres fibres tèxtils del líber en brut o treballats però sense filar, estopes i rebutjos d'aquestes fibres (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses), excepte de lli, cànem i rami
5305 Coco, abacà (cànem de Manila o Musa textilis Nee), rami i altres fibres tèxtils vegetals en brut o treballades però sense filar, no expressades ni compreses en altres partides, estopes i rebutjos d'aquestes fibres (inclosos els rebutjos de filats i les filagarses)
5306 Filats de lli
5307 Filats de jute i altres fibres tèxtils del líber de la partida 5303
5308 Filats de les altres fibres tèxtils vegetals i filats de paper
5309 Teixits de lli
5310 Teixits de jute i altres fibres tèxtils del líber de la partida 5303
5311 Teixits d'altres fibres tèxtils vegetals i teixits de filats de paper
5401 Fil de cosir de filaments sintètics o artificials -fins i tot cvd-
5402 Filats de filaments sintètics (inclosos els monofilaments sintètics de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
5403 Filats de filaments artificials (inclosos els monofilaments artificials de títol inferior a 67 decitex), ncvd, excepte de fil de cosir
5404 Monofilaments sintètics de títol superior o igual a 67 decitex amb una secció transversal inferior o igual a 1 mm, i tires i formes similars (palla artificial) de matèries tèxtils sintètiques d'amplada aparent inferior o igual a 5 mm
5405 Monofilaments artificials de títol superior o igual a 67 decitex amb una secció transversal inferior o igual a 1 mm, i tires i formes similars (palla artificial) de matèries tèxtils artificials d'amplada aparent inferior o igual a 5 mm
5406 Filats de filaments sintètics o artificials, cvd, excepte de fil de cosir
5407 Teixits de filats de filaments sintètics (inclosos els teixits fabricats amb els productes de la partida 5404)
5408 Teixits de filats de filaments artificials (inclosos els fabricats amb productes de la partida 5405)
5501 Cables de filaments sintètics
5502 Cables de filaments artificials
5503 Fibres sintètiques discontínues, sense cardar, pentinar ni transformar d'una altra manera per a la filatura
5504 Fibres artificials discontínues, sense cardar, pentinar ni transformar d'una altra manera per a la filatura
5505 Rebutjos de fibres sintètiques o artificials, inclosos les borres, els rebutjos de filats i les filagarses
5506 Fibres sintètiques discontínues, cardades, pentinades o transformades d'una altra manera per a la filatura
5507 Fibres artificials discontínues cardades, pentinades o transformades d'una altra manera per a la filatura
5508 Fil de cosir de fibres sintètiques o artificials, discontínues, fins i tot condicionat per a la venda al detall (cvd)
5509 Filats de fibres sintètiques discontínues ncvd, excepte el fil de cosir
5510 Filats de fibres artificials discontínues ncvd, excepte el fil de cosir
5511 Filats de fibres artificials sintètiques o artificials, discontínues, cvd, excepte el fil de cosir
5512 Teixits amb un contingut de fibres sintètiques discontínues superior o igual al 85% en pes
5513 Teixits de fibres sintètiques discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge inferior o igual a 170 g/m²
5514 Teixits de fibres sintètiques discontínues amb un contingut d'aquestes fibres inferior al 85% en pes, barrejades exclusivament o principalment amb cotó, de gramatge superior a 170 g/m²
5515 Altres teixits de fibres sintètiques discontínues
5516 Teixits de fibres artificials discontínues
5601 Buata de matèries tèxtils i articles d'aquesta buata, fibres tèxtils de longitud inferior o igual a 5 mm (tonedissos) i nusos de matèries tèxtils
5602 Feltre, fins i tot impregnat, recobert, revestit o estratificat
5603 Teles sense teixir, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades
5604 Fils i cordes de cautxú, recoberts de tèxtils, i filats tèxtils, tires i formes similars de les partides 5404 o 5405, impregnats, recoberts, revestits o enfundats amb cautxú o plàstic
5605 Filats metàl·lics i filats metal·litzats, fins i tot entorxats, constituïts per filats tèxtils, tires o formes similars de les partides 5404 o 5405, combinats amb fils, tires o pols, de metall, o bé recoberts de metall
5606 Filats entorxats, tires i formes similars de les partides 5404 o 5405, entorxades, filats de xenilla, filats de cadeneta, excepte els de la partida 5605 i els filats de crin entorxats
5607 Cordills, cordes i cordams, trenats o no, fins i tot impregnats, recoberts, revestits o enfundats amb cautxú o plàstic
5608 Xarxes de malles nuades, en draps o en peces fabricades amb cordills, cordes o cordams, i xarxes per a la pesca i altres xarxes confeccionades, de matèries tèxtils
5609 Articles de filats, tires o formes similars de les partides 5404 o 5405, cordills, cordes o cordams, no expressats ni compresos en altres partides
5701 Catifes de nus de matèries tèxtils, fins i tot confeccionades
5702 Catifes i altres revestiments per al terra de matèries tèxtils teixides, fins i tot confeccionats, incloses les catifes kílim, soumak, karamanie i catifes similars fetes a mà, excepte els revestiments de pèl inserit i els flocats
5703 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils, amb pèl inserit, fins i tot confeccionats
5704 Catifes i altres revestiments per al terra, de feltre, sense pèl inserit ni flocats, fins i tot confeccionats
5705 Altres catifes i revestiments per al terra, de matèries tèxtils, fins i tot confeccionats
5801 Vellut i pelfa teixits, i teixits de xenilla, excepte els articles de les partides 5802 o 5806
5802 Teixits amb bucles per a tovalloles, excepte els articles de la partida 5806, superfícies tèxtils amb pèl inserit, excepte els productes de la partida 5703
5803 Teixits de gasa de volta, excepte els articles de la partida 5806
5804 Tul, tul mecànic i teixits de malles nuades, puntes en peces, tires o motius excepte els productes de les partides 6002 a 6006
5805 Tapisseria feta a mà, de Flandes, d'Aubusson, de Beauvais, gobelins i similars i tapisseria d'agulla (per exemple: de punt petit o de punt de creu), fins i tot confeccionada
5806 Cintes, excepte els articles de la partida 5807, cintes sense trama, de filats o fibres paral·lelitzats i aglutinats
5807 Etiquetes, escuts i articles similars, de matèries tèxtils, en peça, en cintes o retallats, sense brodar
5808 Trenes en peça, articles de passamaneria i ornamentals similars, en peça, sense brodar (excepte els de punt), glans, cirerer d'arboç, pompons, borles i articles similars
5809 Teixits de fils de metall i teixits de filats metàl·lics o de filats tèxtils metal·litzats de la partida 5605, del tipus dels utilitzats per a peces de vestir, mobiliari o usos similars, no expressats ni compresos en altres partides
5810 Brodats en peces, tires o motius
5811 Productes tèxtils embuatats en peça, constituïts per una o diverses capes de matèries tèxtils combinades amb una matèria de farcit i mantingudes mitjançant puntades o un altre forma/manera de subjecció, excepte els brodats de la partida 5810
5901 Teixits recoberts de cola o matèries amilàcies, del tipus dels utilitzats per a l'enquadernació, cartonatge, estotjos o usos similars, teles per calcar o transparents per dibuixar, teles preparades per pintar, bocaram i teixits rígids similars del tipus dels utilitzats en barreteria
5902 Napes tramades per a pneumàtics fabricades amb filats d'alta tenacitat de niló o d'altres poliamides, de polièster o de raió viscosa
5903 Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats amb plàstic, excepte els de la partida 5902
5904 Linòleum, fins i tot tallat, i revestiments per al terra formats per un recobriment o revestiment aplicat sobre un suport tèxtil, fins i tot tallat
5905 Revestiments de matèries tèxtils per a parets
5906 Teixits cautxutats, excepte els de la partida 5902
5907 Altres teixits impregnats, recoberts o revestits, teles pintades per a decoracions de teatre, fons d'estudi o usos similars
5908 Blens de matèries tèxtils teixides, trenades o de punt, per a làmpades, fogons, encenedors, espelmes o similars; maneguins d'incandescència i teixits de punt tubulars utilitzats per a la seva fabricació, fins i tot impregnats
5909 Mànegues per a bombes i tubs similars, de matèries tèxtils, fins i tot amb armadures o accessoris d'altres matèries
5910 Corretges transportadores o de transmissió, de matèries tèxtils, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades amb plàstic o reforçades amb metall o altres matèries
5911 Productes i articles tèxtils per a usos tècnics esmentats a la nota 7 d'aquest capítol
6001 Vellut, pelfa (inclosos els teixits de pèl llarg) i teixits amb bucles, de punt
6002 Teixits de punt, d'amplada inferior o igual a 30 cm, amb un contingut de filats d'elastòmeres o de fils de cautxú superior o igual al 5% en pes, excepte els de la partida 6001
6003 Teixits de punt d'amplada inferior o igual a 30 cm, excepte els de les partides 6001 o 6002
6004 Teixits de punt d'amplada superior o igual a 30 cm, amb un contingut de filats d'elastòmers o de fils de cautxú superior o igual al 5% en pes, excepte els de la partida 6001
6005 Teixits de punt per ordit (inclosos els obtinguts en telers de passamaneria), excepte els de les partides 6001 a 6004
6006 Altres teixits de punt
6101 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de punt, per a homes o nens, excepte els articles de la partida 6103
6102 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, de punt, per a dones o nenes, excepte els articles de la partida 6104
6103 Vestits o terns, conjunts, jaquetes, pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de punt, per a homes o nens
6104 Vestits sastre, conjunts, jaquetes, vestits, faldilles, faldilles pantaló, pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), de punt, per a dones o nenes
6105 Camises de punt per a homes o nens
6106 Camises, bruses, bruses camiseres, de punt, per a dones o nenes
6107 Calçotets, camises de dormir, pijames, barnussos, bates i articles similars, de punt, per a homes o nens
6108 Combinacions, enagos, calces, camises de dormir, pijames, bates de llenceria, barnussos, bates i articles similars, de punt, per a dones o nenes
6109 Samarretes de punt
6110 Suèters, jerseis, pul·lòvers, càrdigans, armilles i articles similars, fins i tot de coll alt, de punt
6111 Peces i complements de vestir, de punt, per a bebès
6112 Peces d'esport (d'entrenament), granotes i conjunts d'esquí, i vestits i pantalons de bany, de punt
6113 Peces confeccionades amb teixits de punt, de les partides 5903, 5906 o 5907
6114 Altres peces de vestir, de punt
6115 Calces, mitges, mitges panti, mitjons i articles similars, fins i tot de compressió progressiva i per a varices, de punt
6116 Guants, mitenes i manyoples, de punt
6117 Altres complements de vestir confeccionats, de punt, components de peces o de complements, de vestir, de punt
6201 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, per a homes o nens, excepte els articles de la partida 6203
6202 Abrics, jaquetes, capes, anoracs, caçadores i articles similars, per a dones o nenes, excepte els articles de la partida 6204
6203 Vestits o terns, conjunts, jaquetes, pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts, excepte els de bany, per a homes o nens
6204 Vestits sastre, conjunts, jaquetes, vestits, faldilles, faldilles pantaló, pantalons, pantalons amb pitet, calçons i pantalons curts (excepte els de bany), per a dones o nenes
6205 Camises per a homes o nens, excepte les de punt
6206 Camises, bruses i bruses camiseres, per a dones o nenes
6207 Samarretes, calçotets, camises de dormir, pijames, barnussos, bates i articles similars, per a homes o nens
6208 Samarretes, combinacions, enagos, bragues, camises de dormir, pijames, bates de llenceria, barnussos, bates i articles similars, per a dones o nenes
6209 Peces i complements (accessoris) de vestir, per a bebès
6210 Peces de vestir confeccionades amb productes de les partides 5602, 5603, 5903, 5906 i 5907
6211 Peces de vestir per a esport (d'entrenament), granotes i conjunts d'esquí i vestits i pantalons de bany, altres peces de vestir
6212 Sostenidors, faixes, cotilles, tirants, lligues i articles similars, i els seus components, fins i tot de punt
6213 Mocadors de butxaca
6214 Xals, mocadors de coll, passamuntanyes, bufandes, mantellines, vels i articles similars
6215 Corbates i llaços similars
6216 Guants, mitenes i manyoples, excepte els de punt
6217 Altres complements de vestir, parts de peces o de complements, de vestir, excepte els de la partida 6212
6301 Mantes
6302 Roba de llit, de taula, de tocador o de cuina
6303 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers
6304 Altres articles de tapisseria, amb exclusió dels de la partida 9404
6305 Sacs i taleques per envasar
6306 Tendals de qualsevol classe; tendes, veles per a embarcacions, lliscadors; articles d'acampar
6307 Altres articles confeccionats, inclosos els patrons per a peces de vestir
6308 Assortiments constituïts per peces de teixit i filats, fins i tot amb accessoris, per a la confecció de catifes, tapisseria, estovalles o tovallons brodats o d'articles tèxtils similars, en envasos per a la venda al detall
6309 Articles de robavellaire
6310 Draps, cordills, cordes i cordams, de matèries tèxtils, en rebutjos o en articles de rebuig
6401 Calçat impermeable amb soles i pales de cautxú o de plàstic, la pala del qual no s'hagi unit a les soles per costura o per mitjà de rebladures, claus, cargols, espigues o dispositius similars, ni s'hagi format amb diferents components units de la mateixa manera
6402 Altres tipus de calçat amb soles i pales de cautxú o de plàstic
6403 Calçat amb soles de cautxú, plàstic, cuir natural, artificial o regenerat i pala de cuir natural
6404 Calçat amb soles de cautxú, plàstic, cuir natural, artificial o regenerat i pala de matèries tèxtils
6405 Altres tipus de calçat
6406 Components del calçat incloses les parts superiors (pales) fixades a plantilles diferents de les soles; plantilles, taloneres i articles similars amovibles; polaines, botins i articles similars i els seus components
6501 Cascos sense formar ni acabar, plats (discos) i bandes (cilindres), de feltre, per a barrets, inclosos els tallats en el sentit de l'alçària
6502 Cascos per a barrets, trenats o fabricats per unió de bandes de qualsevol material, sense formar, acabar ni guarnir
6504 Barrets i altres lligadures, trenats o fabricats per unió de bandes de qualsevol material, fins i tot guarnits
6505 Barrets i altres lligadures, de punt, de puntes de coixí, de feltre o d'altres productes tèxtils en peça (però no en bandes), fins i tot guarnits; rets i xarxes per als cabells, de qualsevol material, fins i tot guarnits
6506 Altres barrets i lligadures, fins i tot guarnits
6507 Dessuadors, folres, fundes, carcasses, viseres i galteres, per a barreteria
6601 Paraigües, ombrel·les i para-sols, inclosos els paraigües bastó, els para-sols tendal i articles similars
6602 Bastons, bastons seient, fuets, xurriaques i articles similars
6603 Components, guarniments i accessoris per als articles de les partides 6601 o 6602
6701 Pells i altres parts d'aus amb les plomes o el plomissol, plomes, parts de plomes, plomissol i articles d'aquestes matèries, excepte els productes de la partida 0505 i els canons i raquis de plomes, treballats
6702 Flors, fulles i fruites artificials, i els seus components, articles confeccionats amb flors, fulles i fruites artificials
6703 Cabells pentinats, afinats, blanquejats o preparats d'altres maneres, llana, pèl d'animal i altres matèries tèxtils, preparats per a la fabricació de perruques o d'articles similars
6704 Perruques, barbes, celles, pestanyes, flocs i articles similars, de cabell, de pèl d'animal o de matèries tèxtils, manufactures de cabell no expressades ni compreses en altres partides
6801 Llambordes, vorades i lloses per a pavimentació, de pedra natural, excepte la pissarra
6802 Pedra de talla o de construcció treballada i les seves manufactures, excepte de pissarra i les manufactures de la partida 6801; cubs, daus i articles similars, per a mosaics, de pedra natural (inclosa la pissarra), fins i tot sobre suport; grànuls, esquerdills i pols de pedra natural (inclosa la pissarra), acolorits artificialment
6803 Pissarra natural treballada i manufactures de pissarra natural o aglomerada
6804 Moles i articles similars, sense bastidor, per esmolar, desfibrar, triturar, afilar, polir, rectificar, tallar o trossejar, pedres d'afilar o polir a mà, i els seus components, de pedra natural, d'abrasius naturals o artificials aglomerats o de ceràmica, fins i tot amb components d'altres matèries
6805 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport de matèries tèxtils, de paper, cartó o d'altres matèries, fins i tot retallats, cosits o units d'una altra forma
6806 Llana d'escòries, de roca i llanes minerals similars, vermiculita dilatada, argila dilatada, escuma d'escòria i productes minerals similars dilatats, mescles i manufactures de matèries minerals per a aïllament tèrmic o acústic o per a l'absorció del so, excepte les de les partides 6811, 6812 o del capítol 69
6807 Manufactures d'asfalt o de productes similars (per exemple: pega de petroli o brea)
6808 Plafons, taulers, rajoles, blocs i articles similars, de fibres vegetals, de palla o d'encenalls, plaques, partícules, serradures o altres rebutjos de fusta, aglomerats amb ciment, guix o altres aglutinants minerals
6809 Manufactures de guix o de preparacions a base de guix
6810 Manufactures de ciment, formigó o pedra artificial, fins i tot armades
6811 Manufactures d'asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars
6812 Amiant (asbest) treballat en fibres, mescles a base d'amiant o a base d'amiant i carbonat de magnesi, manufactures d'aquestes mescles o d'amiant, com ara filatures, teixits, peces de vestir, barreteria, calçat o juntures, fins i tot armades, excepte les de les partides 6811 o 6813
6813 Guarnicions de fricció, com ara plaques, rotlles, bandes, segments, discos i volanderes, sense muntar, per a frens, embragatges o qualsevol òrgan de fregament, a base d'amiant (asbest), d'altres substàncies minerals o de cel·lulosa, fins i tot combinades amb tèxtils o altres matèries
6814 Mica treballada i manufactures de mica, inclosa la mica aglomerada o reconstituïda, fins i tot amb suport paper, cartó o altres matèries
6815 Manufactures de pedra o altres substàncies minerals, incloses les fibres de carbó i les seves manufactures i les manufactures de torba, no expressades ni compreses en altres partides
6901 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics de farines silícies fòssils, com ara terra de diatomees, trípol o diatomita, o de terres fòssils silícies similars
6902 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics similars de construcció, refractaris, excepte els de farines silícies fòssils o de terres fòssils silícies similars
6903 Altres productes ceràmics refractaris, com ara retortes, gresols, mufles i toveres, taps, suports, copel·les, tubs, fundes o varetes, excepte els de farines silícies fòssils o de terres fòssils silícies similars
6904 Maons de construcció, revoltons, cobertors de bigues i articles similars, de ceràmica
6905 Teules, elements de xemeneia, conductes de fum, ornaments arquitectònics i altres productes ceràmics de construcció
6906 Tubs, canonades i els seus accessoris, de ceràmica
6907 Rajoles i lloses, de ceràmica, sense vernís o esmalt, per a paviments o revestiments; cubs, daus i articles similars, de ceràmica, per a mosaic, sense vernís o esmalt, fins i tot amb suport
6908 Rajoles i lloses, de ceràmica, amb vernís o esmalt, per a paviments o revestiments; cubs, daus i articles similars, de ceràmica, per a mosaics, amb vernís o esmalt, fins i tot amb suport
6909 Aparells i articles, de ceràmica per a usos químics o altres usos tècnics, abeuradors, piques i recipients similars, de ceràmica, per a usos rurals, gerres i recipients similars de transport o envasament
6910 Piques, lavabos, peus de lavabo, banyeres, bidets, vàters, cisternes, urinaris i aparells fixos similars, de ceràmica, per a usos sanitaris
6911 Vaixelles i altres articles d'ús domèstic, d'higiene o de tocador, de porcellana
6912 Vaixelles i altres articles d'ús domèstic, d'higiene o de tocador, de ceràmica, excepte els de porcellana
6913 Estatuetes i altres objectes de decoració, de ceràmica
6914 Altres productes ceràmics
7001 Rebutjos i residus de vidre; vidre en massa
7002 Vidre en boles, barres, varetes o tubs sense treballar, excepte les microesferes de la partida 7018
7003 Vidre colat o laminat, en plaques, fulles i perfils, fins i tot amb una capa absorbent, reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
7004 Vidre estirat o bufat, en fulles, fins i tot amb capa absorbent reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
7005 Llunes (vidre bufat i vidre escalabornat o polit per una cara o totes dues), en plaques o en fulles, fins i tot amb capa absorbent reflectant o antireflectant, sense treballar d'una altra manera
7006 Vidre de les partides 7003, 7004 o 7005, corbat, bisellat, gravat, trepat, esmaltat o treballat d'una altra manera, sense emmarcar ni combinar amb altres matèries
7007 Vidre de seguretat constituït per vidre trempat o format per fulles encolats
7008 Vidrieres aïllants de parets múltiples
7009 Miralls de vidre amb marc o sense, inclosos els miralls retrovisors
7010 Bombones, ampolles, flascons, pots, envasos tubulars i altres recipients per al transport o envasament, de vidre; pots de vidre per a conserves; taps, tapes i altres tanques de vidre
7011 Ampolles i embolcalls tubulars, oberts i els seus components, de vidre, sense guarnicions, per a làmpades elèctriques, tubs catòdics o similars
7013 Objectes de vidre per al servei de taula, de cuina, de tocador, d'oficina, de decoració d'interiors i usos similars, excepte dels de les partides 7010 o 7018
7014 Vidre per a senyalització i elements d'òptica de vidre, sense treballar òpticament, excepte els de la partida 7015
7015 Vidres per a rellotges i vidres similars, vidres per a ulleres, fins i tot correctors, bombats, corbats, buits o similars, sense treballar òpticament; esferes buides i casquets esfèrics de vidre per fabricar aquests vidres
7016 Llambordes, lloses, maons, rajoles, teules i altres articles, de vidre premsat o modelat, fins i tot armats, per a la construcció; cubs, daus i articles similars, de vidre, fins i tot amb suport, per a mosaics o decoracions similars; vidrieres artístiques; vidre multicel·lular o vidre escuma, en blocs, plafons, plaques, conquilles o formes similars
7017 Articles de vidre per a laboratori, higiene i farmàcia, fins i tot graduats o calibrats
7018 Grans de vidre, imitacions de perles fines o cultivades, imitacions de pedres precioses i semiprecioses i articles similars de granadura de vidre i les seves manufactures, excepte la bijuteria; ulls de vidre, excepte els de pròtesi; estatuetes i altres objectes de decoració, de vidre treballat amb bufador (vidre estirat), excepte la bijuteria; microesferes de vidre amb un diàmetre inferior o igual a 1 mm
7019 Fibra de vidre -inclosa la llana de vidre- i manufactures d'aquestes matèries (com ara filats i teixits)
7020 Altres articles de vidre
7101 Perles fines o cultivades, fins i tot treballades o classificades, però sense enfilar, muntar ni encastar; perles fines o cultivades, enfilades temporalment per facilitar-ne el transport
7102 Diamants, fins i tot treballats, sense muntar ni enfilar
7103 Pedres precioses i semiprecioses (excepte els diamants), fins i tot treballades o classificades, sense enfilar, muntar ni encastar; pedres precioses i semiprecioses (excepte els diamants), sense classificar, enfilades temporalment per facilitar-ne el transport
7104 Pedres precioses i semiprecioses, sintètiques o reconstituïdes, fins i tot treballades o classificades, sense enfilar, muntar ni encastar; pedres precioses i semiprecioses, sintètiques o reconstituïdes, sense classificar, enfilades temporalment per facilitar-ne el transport
7105 Pólvores de pedres precioses o semiprecioses, naturals o sintètiques
7106 Argent, inclòs el daurat i platinat, en brut, semillavorat o en pols
7107 Metalls comuns revestits o xapats amb argent, en brut o semillavorats
7108 Or, inclòs l'or platinat, en brut, semillavorat o en pols
7109 Metalls comuns o argent revestits o xapats amb or, en brut o semillavorats
7110 Platí en brut, semillavorat o en pols
7111 Metalls comuns, argent i or revestits o xapats amb platí, en brut o semillavorats
7112 Rebutjos i llimadures de metalls preciosos o de metalls revestits o xapats amb metalls preciosos; altres rebutjos i llimadures que continguin metalls preciosos o semipreciosos o compostos de metalls preciosos utilitzats principalment per a la recuperació dels metalls preciosos
7113 Articles de joieria i els components, de metalls preciosos o de metalls revestits o xapats de metalls preciosos
7114 Articles d'orfebreria i els components, de metalls preciosos, o metalls revestits o xapats de metalls preciosos
7115 Altres manufactures de metalls preciosos o de metalls revestits o xapats de metalls preciosos
7116 Manufactures de perles fines o cultivades, de pedres precioses o semiprecioses (naturals, sintètiques o reconstituïdes)
7117 Bijuteria
7118 Monedes
7201 Fosa en brut i fosa especular, en lingots, blocs o altres formes primàries
7202 Ferroaliatges
7203 Productes fèrrics obtinguts per reducció directa de minerals de ferro i altres productes de ferro esponjosos, en grànuls, pèl·lets o formes similars; ferro amb una puresa mínima del 99,94% en pes, en grànuls, pèl·lets o formes similars
7204 Deixalles i rebutjos de fosa, de ferro o d'acer (ferralla); lingots de ferralla de ferro o d'acer
7205 Granalles i pólvores de fosa en brut, de fosa especular, de ferro o d'acer
7206 Ferro i acer sense aliar, en lingots o altres formes primàries, excepte el ferro de la partida 7203
7207 Productes semiacabats de ferro o d'acer sense aliar
7208 Productes laminats plans de ferro o d'acer sense aliar, d'amplada superior o igual a 600 mm, laminats en calent, sense xapar ni revestir
7209 Productes laminats plans de ferro o d'acer sense aliar, d'amplada superior o igual a 600 mm, laminats en fred, sense xapar ni revestir
7210 Productes laminats plans de ferro o d'acer sense aliar, d'amplada superior o igual a 600 mm, xapats o revestits
7211 Productes laminats plans de ferro o d'acer sense aliar, d'amplada inferior a 600 mm, sense xapar ni revestir
7212 Productes laminats plans de ferro o d'acer sense aliar, d'amplada inferior a 600 mm, xapats o revestits
7213 Fil laminat de ferro o d'acer sense aliar
7214 Barres de ferro o d'acer sense aliar, simplement forjades, laminades o extrudides en calent, i les sotmeses a torsió després del laminat
7215 Altres barres de ferro o d'acer sense aliar
7216 Perfils de ferro o d'acer sense aliar
7217 Filferro de ferro o d'acer sense aliar
7218 Acer inoxidable en lingots o altres formes primàries i productes semiacabats d'acer inoxidable
7219 Productes laminats plans d'acer inoxidable, d'amplada superior o igual a 600 mm
7220 Productes laminats plans d'acer inoxidable, d'amplada inferior a 600 mm
7221 Fil laminat d'acer inoxidable
7222 Barres i perfils d'acer inoxidable
7223 Filferro d'acer inoxidable
7224 Altres acers aliats en lingots o altres formes primàries; productes semiacabats d'altres acers aliats
7225 Productes laminats plans d'altres acers aliats, d'amplada superior o igual a 600 mm
7226 Productes laminats plans d'altres acers aliats, d'amplada inferior a 600 mm
7227 Fil laminat d'altres acers aliats
7228 Barres i perfils, d'altres acers aliats; barres buides per a perforació, d'acer aliats o sense aliar
7229 Filferro d'altres acers aliats
7301 Palplanxes de ferro o d'acer, fins i tot perforades o fetes amb elements acoblats, perfils obtinguts per soldadura, de ferro o d'acer
7302 Elements per a vies fèrries, de fosa, de ferro o d'acer: carrils, contracarrils i cremalleres, agulles, puntes de cor, barretes per al comandament d'agulles i altres elements per a l'encreuament i canvi de vies, travesses, brides, coixinets, falques, plaques de seient, brides d'unió, plaques i tirants de separació i altres peces dissenyades especialment per a la col·locació, la unió o la fixació
7303 Tubs i perfils buits, de fosa
7304 Tubs i perfils buits, sense soldadura, de ferro o d'acer
7305 Altres tubs, com ara soldats o reblats, de secció circular, amb diàmetre exterior superior a 406,4 mm, de ferro o d'acer
7306 Altres tubs i perfils buits, com ara soldats, reblats, grapats o amb les vores simplement aproximades, de ferro o d'acer
7307 Accessoris de canonada, com ara ràcords, colzes o maneguets, de fosa, de ferro o d'acer
7308 Construccions i components de construccions, com ara ponts i components de ponts, comportes de rescloses, torres, castellets, pilars, columnes, cobertes, teulades, portes, finestres i els marcs, bastiments i llindars, cortines de tancament i balustrades, de fosa, de ferro o d'acer, excepte les construccions prefabricades de la partida 9406, xapes, barres, perfils, tubs i similars, de fosa, de ferro o d'acer, preparats per a la construcció
7309 Dipòsits, cisternes, cubes i recipients similars per a qualsevol matèria, de fosa, de ferro o d'acer, de capacitat superior a 300 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics, fins i tot amb revestiment interior o calorífug, excepte per a gasos comprimits o liquats
7310 Dipòsits, barrils, tambors, bidons, caixes i recipients similars, per a qualsevol matèria, de fosa, de ferro o d'acer, de capacitat inferior o igual a 300 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics, fins i tot amb revestiment interior o calorífug, excepte per a gasos comprimits o liquats
7311 Recipients per a gasos comprimits o liquats, de fosa, de ferro o d'acer
7312 Cables, trenes, eslingues i articles similars, de ferro o d'acer, sense aïllar per a usos elèctrics
7313 Filferro amb pues, de ferro o d'acer, filferro o fleix, de ferro o d'acer torçats, fins i tot amb pues, del tipus dels utilitzats per a tanques
7314 Teles metàl·liques, incloses les contínues o sense fi, i enreixats de filferro, de ferro o d'acer xapes o bandes esteses de ferro o d'acer
7315 Cadenes i els components, de fosa, de ferro o d'acer
7316 Àncores, ruixons i els components d'aquests aparells, de fosa, de ferro o d'acer
7317 Puntes, claus, xinxetes, grapes apuntades, grapes ondulades o bisellades i articles similars, de fosa, de ferro o d'acer, fins i tot amb el cap d'altres matèries, excepte de coure
7318 Cargols, perns, femelles, tirafons, escàrpies roscades, reblons, passadors, clavilles, xavetes, volanderes, incloses les volanderes de molla i articles similars, de fosa, de ferro o d'acer
7319 Agulles de cosir, agulles de teixir, passacintes, agulles de ganxet, punxons per brodar i articles similars, d'ús manual, de ferro o d'acer, agulles de cap i imperdibles, de ferro o d'acer, i altres agulles, no expressades ni compreses en altres partides
7320 Molles i ballestes, incloses les fulles, de ferro o d'acer
7321 Estufes, calderes amb fogó, cuines (incloses les que puguin utilitzar-se accessòriament per a calefacció central), rostidors, brasers, fogons de gas, escalfaplats i aparells no elèctrics similars, d'ús domèstic i els components d'aquests aparells, de fosa, de ferro o d'acer
7322 Radiadors per a la calefacció central, d'escalfament no elèctric, i els components d'aquests aparells, de fosa, de ferro o d'acer, generadors i distribuïdors d'aire calent (inclosos els distribuïdors que puguin funcionar també com a distribuïdors d'aire fresc o condicionat), d'escalfament no elèctric, que portin un ventilador o un bufador amb motor, i els components, de fosa, de ferro o d'acer
7323 Articles d'ús domèstic, inclosos els components, de fosa, de ferro o d'acer, llana de ferro o d'acer, fregalls, guants i articles similars per fregar, enllustrar o usos similars, de ferro o d'acer
7324 Articles d'higiene o de tocador, inclosos els components, de fosa, de ferro o d'acer
7325 Altres manufactures emmotllades, de fosa, de ferro o d'acer
7326 Altres manufactures de ferro o d'acer
7401 Mates de coure, coure de cementació (coure precipitat)
7402 Coure sense afinar i ànodes de coure per a l'afinament electrolítica
7403 Coure afinat i aliatges de coure, en brut
7404 Deixalles i rebutjos de coure
7405 Aliatges mare de coure
7406 Pólvores i partícules de coure
7407 Barres i perfils de coure
7408 Filferro de coure
7409 Xapes i bandes de coure, d'un gruix superior a 0,15 mm
7410 Fulls i tires primes de coure, fins i tot les impreses o amb suport de paper, cartó, plàstic o suports similars, d'un gruix inferior o igual a 0,15 mm, excepte els suports
7411 Tubs de coure
7412 Accessoris de canonada, com ara ràcords, colzes o maneguets, de coure
7413 Cables, trenes i articles similars, de coure, sense aïllament elèctric
7415 Puntes, claus, xinxetes, grapes apuntades i articles similars, de coure, o amb l'espiga de ferro o d'acer i el cap de coure, cargols, perns, femelles i escàrpies roscades, reblons, passadors, clavilles, xavetes i volanderes (incloses les volanderes de molla) i articles similars, de coure
7418 Articles d'ús domèstic, d'higiene o de tocador, i els components, de coure, esponges, fregalls, guants i articles similars per fregar, enllustrar o usos similars, de coure
7419 Altres manufactures de coure
7501 Mates de níquel, productes sinteritzats d'òxid de níquel i altres productes intermedis de la metal·lúrgia del níquel
7502 Níquel en brut
7503 Deixalles i rebutjos de níquel
7504 Pólvores i partícules de níquel
7505 Barres, perfils i filferro de níquel
7506 Xapes, bandes i fulls de níquel
7507 Tubs i accessoris de canonada, com ara ràcords, colzes o maneguets, de níquel
7508 Altres manufactures de níquel
7601 Alumini en brut
7602 Deixalles i rebutjos d'alumini
7603 Pólvores i partícules d'alumini
7604 Barres i perfils d'alumini
7605 Filferro d'alumini
7606 Xapes i bandes d'alumini, de gruix superior a 0,2 mm
7607 Fulls i tires primes d'alumini, fins i tot impresos o amb suport de paper, cartó, plàstic o suports similars, de gruix inferior o igual a 0,2 mm, excepte els suports
7608 Tubs d'alumini
7609 Accessoris de canonada, com ara ràcords, colzes o maneguets, d'alumini
7610 Construccions i els components (com ara ponts i els components, torres, castellets, pilars, columnes, cobertes, teulades, portes, finestres i els marcs, bastiments i llindars, i balustrades), d'alumini (excepte les construccions prefabricades de la partida 9406), xapes, barres, perfils, tubs i similars, d'alumini, preparats per a la construcció
7611 Dipòsits, cisternes, cubes i recipients similars per a qualsevol matèria, d'alumini, de capacitat superior a 300 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics, fins i tot amb revestiment interior o calorífug, excepte per a gasos comprimits o liquats
7612 Dipòsits, barrils, tambors, bidons, caixes i recipients similars, d'alumini (inclosos els envasos tubulars rígids o flexibles), per a qualsevol matèria, de capacitat inferior o igual a 300 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics, fins i tot amb revestiment interior o calorífug, excepte per a gasos comprimits o liquats
7613 Recipients per a gasos comprimits o liquats, d'alumini
7614 Cables, trenes i articles similars, d'alumini, sense aïllar per a usos elèctrics
7615 Articles d'ús domèstic, d'higiene o de tocador, i els components, d'alumini, esponges, fregalls, guants i articles similars per fregar, enllustrar o usos similars, d'alumini
7616 Altres manufactures d'alumini
7801 Plom en brut
7802 Deixalles i rebutjos de plom
7804 Xapes, fulls i bandes, de plom, pólvores i partícules de plom
7806 Altres manufactures de plom
7901 Zinc en brut
7902 Deixalles i rebutjos, de zinc
7903 Pólvores i partícules, de zinc
7904 Barres, perfils i filferro, de zinc
7905 Xapes, fulls i bandes, de zinc
7907 Altres manufactures de zinc
8001 Estany en brut
8002 Deixalles i rebutjos, d'estany
8003 Barres, perfils i filferro, d'estany
8007 Altres manufactures d'estany
8101 Tungstè (wolframi) i manufactures de tungstè (wolframi), inclosos els rebutjos i les deixalles
8102 Molibdè i manufactures de molibdè, inclosos els rebutjos i les deixalles
8103 Tàntal i manufactures de tàntal, inclosos els rebutjos i les deixalles
8104 Magnesi i manufactures de magnesi, inclosos els rebutjos i les deixalles
8105 Mates de cobalt i altres productes intermedis de la metal·lúrgia del cobalt, cobalt i manufactures de cobalt, inclosos els rebutjos i les deixalles
8106 Bismut i manufactures de bismut, inclosos els rebutjos i les deixalles
8107 Cadmi i manufactures de cadmi, inclosos els rebutjos i les deixalles
8108 Titani i manufactures de titani, inclosos els rebutjos i les deixalles
8109 Zirconi i manufactures de zirconi, inclosos els rebutjos i les deixalles
8110 Antimoni i manufactures d'antimoni, inclosos els rebutjos i les deixalles
8111 Manganès i manufactures de manganès, inclosos els rebutjos i les deixalles
8112 Beril·li, crom, germani, vanadi, gal·li, hafni (celti), indi, niobi (columbi), reni i tal·li, i les manufactures, inclosos les deixalles i els rebutjos
8113 Cermets i manufactures de cermets, inclosos els rebutjos i les deixalles
8201 Fangues, pales, aixades, pics, forques, rascles i rasores; destrals, falçs i eines similars amb tall, tisores de podar de qualsevol tipus, rastells i dalles, ganivets per a fenc o per a palla, cisalles per a tanques, falques i altres eines de mà, agrícoles, hortícoles o forestals
8202 Serres de mà i fulles per a serres de totes classes, fins i tot les freses serra i les fulles sense dentar
8203 Llimes, raspes, alicates (fins i tot tallants), tenalles, pinces, cisalles per a metalls, tallatubs, tallaperns, trepants i eines similars, de mà
8204 Claus d'ajustament manuals (incloses les claus dinamomètriques), cubs intercanviables, fins i tot amb mànec
8205 Eines de mà (inclosos els diamants de vidrier) no expressades ni compreses en altres partides, làmpades de soldar i de similars, cargols de banc, premses de fuster i similars (excepte els que siguin accessoris o components de màquines eina), encluses, fargues portàtils, moles de mà o de pedal, amb bastidor
8206 Eines de dos o més de les partides 8202 a 8205, condicionades en assortiments per a la venda al detall
8207 Útils intercanviables per a eines de mà, fins i tot mecàniques, o per a màquines eina, com ara d'embotir, estampar, punxonar, roscar (fer plantilles o filetejar), trepar, mandrinar, brotxar, fresar, tornejar o cargolar, incloses les fileres d'estiratge o d'extrusió de metalls, a més dels estris de perforació o de sondatge
8208 Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics
8209 Plaques, varetes, puntes i objectes similars per a estris, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats (cermets)
8210 Aparells mecànics accionats a mà de 10 kg de pes màxim, del tipus dels utilitzats per preparar, condicionar o servir aliments o begudes
8211 Ganivets i navalles amb fulla tallant o dentada, incloses les navalles de podar, i les fulles d'aquests instruments, excepte els articles de la partida 8208
8212 Navalles i màquines d'afaitar i les fulles d'aquests instruments, inclosos els esbossos en fleix
8213 Tisores, incloses les fulles
8214 Altres articles de ganiveteria, com ara màquines per tallar els cabells o per esquilar, fulles per picar carn, tallants de carnisseria o de cuina i tallapapers eines i assortiments d'eines de manicura o de pedicura, incloses les llimes per a ungles
8215 Culleres, forquilles, cullerots, escumadores, pales per servir pastissos, ganivets de peix o de mantega, pinces de sucre i articles similars
8301 Cadenats, panys i forrellats de claus, de combinació o elèctrics, de metalls comuns, tanques i muntures tanca, amb pany, de metalls comuns, claus de metalls comuns per a aquests articles
8302 Guarnicions, forellats i articles similars de metalls comuns, per a mobles, portes, escales, finestres, persianes, carrosseries, articles de guarnicioneria, baguls, arques, cofres i altres manufactures d'aquesta classe, alçacortines, penjadors, suports i articles similars, de metalls comuns, rodes amb muntura de metalls comuns, tancaportes automàtics de metalls comuns
8303 Caixes de cabals, portes i compartiments blindats per a cambres de seguretat, arquetes i caixes de seguretat i articles similars, de metalls comuns
8304 Classificadors, fitxers, caixes de classificació, safates de correspondència, plomers, porta-segells i material similar d'oficina, de metalls comuns, excepte els mobles d'oficina de la partida 9403
8305 Mecanismes per a enquadernació de fulls intercanviables o per a classificadors, agafes, cantoneres, clips, índexs de senyals i objectes similars d'oficina, de metalls comuns, grapes en bandes o tires (com ara d'oficina, de tapisseria o d'envasos), de metalls comuns
8306 Campanes, campanetes, gongs i articles similars, de metalls comuns, estatuetes i altres objectes de decoració, de metalls comuns, marcs per a fotografies, gravats o similars, de metalls comuns, miralls de metalls comuns, excepte els elèctrics
8307 Tubs flexibles de metalls comuns, inclosos els accessoris
8308 Tanques, muntures tanca, sivelles, sivelles tanca, gafets, ganxos, anells per a ullets i articles similars, de metalls comuns, per a peces de vestir, calçat, tendals, marroquineria o per a qualsevol confecció o article, reblons tubulars o amb espiga enfonsada, de metalls comuns, granadura i lluentons, de metalls comuns
8309 Taps i tapadores (inclosos els taps corona, les tapadores roscades i els taps abocadors), càpsules per a ampolles, taps de roscats, sobretapes, precintes i altres accessoris per a envasos, de metalls comuns
8310 Plaques indicadores, plaques rètol, plaques de direccions i plaques similars, xifres, lletres i signes diversos, de metalls comuns, excepte els de la partida 9405
8311 Filferro, varetes, tubs, plaques, elèctrodes i articles similars, de metalls comuns o de carburs metàl·lics, recoberts o farcits de decapants o de fundents, per a soldadura o dipòsit de metall o de carburs metàl·lics, filferro i varetes, de pólvores de metalls comuns aglomerades, per a la metalització per projecció
8401 Reactors nuclears; elements combustibles (cartutxos) sense irradiar per a reactors nuclears; màquines i aparells per a la separació isotòpica
8402 Calderes de vapor (generadors de vapor), excepte les de calefacció central projectades per produir alhora aigua calenta i vapor a baixa pressió; calderes denominades d'aigua sobreescalfada
8403 Calderes per a calefacció central, excepte les de la partida 8402
8404 Aparells auxiliars per a les calderes de les partides 8402 o 8403 (per exemple: economitzadors, reescalfadors, escura-xemeneies o recuperadors de calor); condensadors per a màquines de vapor
8405 Generadors de gas pobre (gas d'aire) o de gas d'aigua, fins i tot amb els depuradors; generadors d'acetilè i generadors similars de gasos, per via humida, fins i tot amb els depuradors
8406 Turbines de vapor
8407 Motors d'èmbol alternatiu o rotatiu, d'encesa per guspira (motors d'explosió)
8408 Motors d'èmbol, d'encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel)
8409 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, als motors de les partides 8407 o 8408
8410 Turbines hidràuliques, rodes hidràuliques amb els reguladors
8411 Turboreactors, turbopropulsors i altres turbines de gas
8412 Altres motors i màquines motrius
8413 Bombes per a líquids, fins i tot amb dispositiu mesurador, elevadors de líquids
8414 Bombes d'aire o de buit, compressors d'aire o d'altres gasos i ventiladors, campanes aspirants per a extracció o reciclatge, amb ventilador, fins i tot amb filtre
8415 Condicionadors d'aire que continguin un ventilador amb motor i els dispositius adequats per modificar la temperatura i la humitat, encara que no regulin separadament el grau higromètric
8416 Cremadors per a l'alimentació de llars, de combustibles líquids, sòlids polvoritzats o gasos, llars automàtiques, incloses les avantllars, les graelles mecàniques, els dispositius mecànics per a l'evacuació de cendres i dispositius similars
8417 Forns industrials o de laboratori, que no siguin elèctrics, inclosos els incineradors
8418 Refrigeradors, congeladors conservadors i d'altres materials, màquines i aparells per a la producció de fred, encara que no siguin elèctrics, bombes de calor, excepte els condicionadors d'aire de la partida 8415
8419 Aparells i dispositius, encara que s'escalfin elèctricament (excepte els forns i aparells de la partida 8514), per al tractament de matèries mitjançant operacions que impliquin un canvi de temperatura, tals com escalfat, cocció, torrefacció, destil·lació, rectificació, esterilització, pasteurització, assecatge, evaporació, vaporització, condensació o refredament (excepte els aparells domèstics); escalfadors d'aigua d'escalfament instantani o d'acumulació, excepte els elèctrics
8420 Calàndries i laminadores, excepte les de metalls o vidre, i cilindres per a aquestes màquines
8421 Centrifugadores i assecadores centrífugues, aparells per filtrar o depurar líquids o gasos
8422 Màquines rentaplats, màquines i aparells per netejar o assecar ampolles i altres recipients, màquines i aparells per omplir, tancar, tapar o etiquetar ampolles, llaunes o pots, caixes, sacs (bosses) o altres continents, màquines i aparells per capsular ampolles, pots, tubs i continents anàlegs, altres màquines i aparells per empaquetar o embolicar mercaderies, incloses les màquines i aparells per embolicar amb pel·lícula termoretràctil i màquines i aparells per gasar begudes
8423 Aparells i instruments per pesar, incloses les bàscules i balances per a la comprovació de peces fabricades, excepte les balances sensibles a un pes inferior o igual a 5 cg i peses per a tota classe de balances
8424 Aparells mecànics (fins i tot manuals) per projectar, dispersar o polvoritzar matèries líquides o en pols; extintors, fins i tot carregats; pistoles aerogràfiques i aparells similars; màquines i aparells de raig de sorra o de vapor i aparells de raig similars
8425 Polipasts, torns i cabrestants, gats
8426 Grues i cables aeris ("blondines"), ponts rodadors, pòrtics de descàrrega o de manipulació, ponts grua, carretons pont i carretons grua
8427 Carretons apiladors; altres carretons de manipulació amb un dispositiu d'elevació
8428 Altres màquines i aparells d'elevació, càrrega, descàrrega o manipulació (com ara ascensors, escales mecàniques, transportadors o telefèrics)
8429 Topadores, fins i tot les angulars, anivelladores, tragelles, pales mecàniques, excavadores, carregadores, pales carregadores, piconadores i corrons piconadors, autopropulsats
8430 Altres màquines i aparells d'explanació, anivellament, escarificació, excavació, compactació, extracció o perforació del terra o de minerals, martinets i màquines per arrencar puntals, llevaneus
8431 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, a les màquines o aparells de les partides 8425 a 8430
8432 Màquines, aparells i artefactes agrícoles, hortícoles o silvícoles, per a la preparació o el treball de la terra per al conreu, rodets per a gespa o terrenys d'esport
8433 Màquines, aparells i artefactes per collir o trillar, incloses les premses per a palla o farratge, talladores de gespa i dalladores, màquines per a la neteja o la classificació d'ous, fruites o altres productes agrícoles, excepte les de la partida 8437
8434 Munyidores i màquines i aparells per a la indústria lletera
8435 Premses, trepitjadores i màquines i aparells similars per a la producció de vi, sidra, sucs de fruita o begudes similars
8436 Altres màquines i aparells, per a l'agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incloses les germinadores amb dispositius mecànics o tèrmics i les incubadores i criadores avícoles
8437 Màquines per a la neteja, classificació o crivellat de llavors, grans o llegums secs, màquines i aparells per a la mòlta o el tractament de cereals o llegums secs, excepte les de tipus rural
8438 Màquines i aparells, no expressats ni compresos en altres partides d'aquest capítol, per a la preparació o la fabricació industrial d'aliments o de begudes, excepte les màquines i aparells per a l'extracció o la preparació d'olis o grasses, animals o vegetals fixos
8439 Màquines i aparells per a la fabricació de pasta de matèries fibroses cel·lulòsiques o per a la fabricació i l'acabat de paper o cartó
8440 Màquines i aparells per a enquadernació, incloses les màquines per a cosir plecs
8441 Altres màquines i aparells per al treball de la pasta de paper, del paper o del cartó, incloses les talladores de qualsevol tipus
8442 Màquines, aparells i material (excepte les màquines eina de les partides 8456 a 8465) per preparar clixés, planxes, cilindres o altres elements impressors; clixés, planxes, cilindres i altres elements impressors; pedres litogràfiques, planxes, plaques i cilindres, preparats per a la impressió, com ara aplanats, granejats o polits
8443 Màquines i aparells per imprimir mitjançant planxes, cilindres i altres elements impressors de la partida 8442; altres impressores, màquines de copiar i telecopiar, fins i tot combinades entres elles; components i accessoris
8444 Màquines per a la filatura (extrusió), estiratge, texturació o tallament, de matèries tèxtils sintètiques o artificials
8445 Màquines per a la preparació de matèries tèxtils, màquines per a la filatura, doblegat o retorçat, de matèries tèxtils, i altres màquines i aparells per a la fabricació de filats tèxtils, bobinadores (incloses les bitlleres) o debanadores, per a matèries tèxtils, i màquines per a la preparació de filats tèxtils per a la seva utilització a les màquines de les partides 8446 o 8447
8446 Telers
8447 Tricotoses i altres màquines de punt, de cosit per cadeneta, de guipur, de tul, de puntes, de brodar, de passamaneria, de trenes, de xarxes o d'inserir flocs
8448 Màquines i aparells auxiliars per a les màquines de les partides 8444, 8445, 8446 o 8447 (com ara maquinetes, mecanismes Jacquard, per a ordit i per a trames, mecanismes de canvi de llançadora), components i accessoris identificables com els destinats, exclusivament o principalment, a les màquines d'aquesta partida o de les partides 8444, 8445, 8446 o 8447 (com ara fusos, aletes, guarnicions de cardes, pintes, barretes, fileres, llançadores, lliços i els bastidors, agulles, platines, ganxos)
8449 Màquines i aparells per a la fabricació o l'acabat del feltre o teles sense teixir, en peça o en forma, incloses les màquines i aparells per a la fabricació de barrets de feltre, formes de barreteria
8450 Màquines per rentar roba, fins i tot amb dispositiu d'assecatge
8451 Màquines i aparells (excepte de les màquines de la partida 8450) per rentar, netejar, escórrer, assecar, planxar, premsar (incloses les premses per fixar), blanquejar, tenyir, aprestar, acabar, revestir o impregnar els filats, teixits o manufactures tèxtils i màquines per al revestiment de teixits o altres suports utilitzats a la fabricació de revestiments de terres, com ara el linòleum, màquines per enrotllar, desenrotllar, plegar, tallar o dentar els teixits
8452 Màquines de cosir, mobles, basaments i tapes o cobertes especialment dissenyats per a màquines de cosir, agulles per a màquines de cosir, excepte les màquines de cosir plecs de la partida 8440
8453 Màquines i aparells per a la preparació, l'adobat o el treball de cuirs o pells o per a la fabricació o reparació de calçat o d'altres manufactures de cuir o de pell, excepte les màquines de cosir
8454 Convertidors, culleres de colada, lingoteres i màquines de colar (modelar), per a metal·lúrgia, acereries o foneries
8455 Laminadores per a metalls i els cilindres
8456 Màquines eina que treballin per arrencada de qualsevol matèria mitjançant làser o altres feixos de llum o de fotons, per ultrasò, electroerosió, processos electroquímics, feixos d'electrons, feixos iònics o per raig de plasma; màquines per tallar per raig d'aigua
8457 Centres de mecanització, màquines de llocs fixos i màquines de llocs múltiples, per treballar metalls
8458 Torns, inclosos els centres de tornejat, que treballin per arrencada de metall
8459 Màquines (incloses les unitats de mecanització de colisses) de trepar, mandrinar, fresar, filetejar o roscar metalls, per arrencada de matèria, excepte els torns, inclosos els centres de tornejat, de la partida 8458
8460 Màquines de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, polir o fer altres operacions d'acabat, per a metalls, cermets, mitjançant moles, abrasius o productes per polir, excepte les màquines per tallar o acabar engranatges de la partida 8461
8461 Planejadores, llimadores, mortasadores, brotxadores, màquines per tallar o acabar els engranatges, serres, trossejadores i altres màquines eina que treballin per arrencada de metall, cermets, no expressades ni compreses en altres partides
8462 Màquines (incloses les premses) per forjar o estampar, martells piló i martinets, per treballar metalls, màquines (incloses les premses) per enrotllar, corbar, plegar, redreçar, aplanar, cisallar, punxar o entallar metalls, premses per treballar metalls o carburs, no expressades anteriorment
8463 Altres màquines eina per treballar metalls, cermets, que no treballin per arrencada de matèria
8464 Màquines eina per treballar la pedra, ceràmica, formigó, amiantociment o matèries minerals similars, o per treballar el vidre en fred
8465 Màquines eina (incloses les de clavar, grapar, encolar o acoblar d'una altra manera) per treballar fusta, suro, os, cautxú endurit, plàstic o matèries dures similars
8466 Components i accessoris identificables com a destinats, exclusivament o principalment, a les màquines de les partides 8456 a 8465, inclosos els portapeces i portaeines, capçals de roscar retractables automàticament, divisors i altres dispositius especials per muntar a les màquines eina, portaeines per a eines de mà de qualsevol tipus
8467 Eines pneumàtiques, hidràuliques o amb motor incorporat, fins i tot elèctric, d'ús manual
8468 Màquines i aparells per a soldadura, encara que puguin tallar (excepte els de la partida 8515); màquines i aparells de gas per tremp superficial
8469 Màquines d'escriure, excepte les impressores de la partida 8443; màquines per al tractament o processament de textos
8470 Màquines de calcular i màquines de butxaca registradores, reproductores i visualitzadores de dades, amb funció de càlcul, màquines de comptabilitat, de franquejar, expedir bitllets (tiquets i canvi) i màquines similars, amb dispositiu de càlcul incorporat, caixes enregistradores
8471 Màquines automàtiques per al tractament o processament de dades amb les unitats, lectors magnètics o òptics, màquines per a registrament de dades sobre suport en forma codificada i màquines per a tractament o processament d'aquestes dades, no expressats ni compresos en una altra part
8472 Altres màquines i aparells d'oficina, com ara copiadores hectogràfiques o de clixés, màquines d'imprimir adreces, distribuïdors automàtics de bitllets de banc, màquines de classificar, comptar o encartutxar moneda, maquineta de fer punta, perforadores o grapadores
8473 Components i accessoris identificables com a destinats, exclusivament o principalment, a les màquines o aparells de les partides 8469 a 8472, excepte els estoigs, fundes i similars
8474 Màquines i aparells per classificar, garbellar, separar, rentar, trencar, triturar, moldre, mesclar o malaxar terres, pedres o altres matèries minerals sòlides (incloses la pols i les pastes), màquines per aglomerar, conformar, o modelar combustibles minerals sòlids, pastes ceràmiques, ciment, guix i altres matèries minerals en pols o en pasta, màquines per fer motlles de sorra per a fosa
8475 Màquines per muntar làmpades, tubs o vàlvules elèctrics o electrònics o làmpades de flaix, que tinguin l'envoltant de vidre, màquines per fabricar o treballar en calent el vidre o les manufactures de vidre
8476 Màquines automàtiques per a la venda de productes, com ara segells, cigarretes, aliments o begudes, incloses les màquines per canviar moneda
8477 Màquines i aparells per treballar cautxú o plàstics o per fabricar productes d'aquestes matèries, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
8478 Màquines i aparells per preparar o elaborar tabac, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
8479 Màquines i aparells mecànics amb una funció pròpia, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
8480 Caixes de fosa, plaques de fons per a motlles, models per a motlles, motlles per a metalls, carburs metàl·lics, vidre, matèries minerals, cautxú o plàstic, excepte les lingoteres
8481 Components d'aixetes i òrgans similars per a canonades, calderes, dipòsits, bótes o continents similars, incloses les vàlvules reductores de pressió i les vàlvules termostàtiques
8482 Rodaments de boles, de rodets o d'agulles
8483 Arbres de transmissió (inclosos els de lleves i els cigonyals) i manetes, caixes de coixinets i coixinets, engranatges i rodes de fricció, eixos filetejats de boles o de rodets, reductors, multiplicadors i variadors de velocitat, inclosos els convertidors de parell, volants i politges, inclosos els bossells, embragatges i òrgans d'acoblament, incloses les juntes d'articulació
8484 Juntes metal·loplàstiques, jocs o assortits de juntes de diferent composició presentats en bossetes, sobres o envasos similars, juntes mecàniques d'estanquitat
8486 Màquines i aparells utilitzats, exclusiva o principalment, per a la fabricació de semiconductors en forma de monocristalls periformes o oblies ("wafers"), dispositius semiconductors, circuits electrònics integrats o dispositius de visualització ("display") de pantalla plana; màquines i aparells descrits en la nota 9 c d'aquest capítol; components i accessoris
8487 Components de màquines o d'aparells no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, sense connexions elèctriques, components aïllats elèctricament, bobinatges, contactes ni altres característiques elèctriques
8501 Motors i generadors elèctrics, excepte els grups electrògens
8502 Grups electrògens i convertidors rotatius elèctrics
8503 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, a les màquines de les partides 8501 o 8502
8504 Transformadors elèctrics, convertidors elèctrics estàtics (com ara rectificadors), bobines de reactància i d'autoinducció
8505 Electroimants; imants permanents i articles destinats a ser imantats permanentment; plats, mandrins i dispositius magnètics o electromagnètics similars, de subjecció; acoblaments, embragatges, variadors de velocitat i frens, electromagnètics; caps elevadors electromagnètics
8506 Piles i bateries de piles elèctriques
8507 Acumuladors elèctrics, inclosos els separadors, encara que siguin quadrats o rectangulars
8508 Aspiradores
8509 Aparells electromecànics amb motor elèctric incorporat, d'ús domèstic, excepte les aspiradores de la partida 8508
8510 Màquines d'afaitar, tallar els cabells, depilar i esquilar, amb motor elèctric incorporat
8511 Aparells i dispositius elèctrics d'encesa o d'arrencada per a motors d'encesa per guspira o compressió (com ara magnetos, dinamomagnetos, bobines d'encesa, bugies d'encesa o d'escalfament o motors d'arrencada), generadors (com ara magnetos o alternadors) i reguladors i disjuntors per a aquests motors
8512 Aparells elèctrics d'enllumenat o de senyalització (excepte els articles de la partida 8539), eixugaparabrises, eliminadors de gebrada i de baf, elèctrics, per a cicles o per a automòbils
8513 Làmpades elèctriques portàtils que funcionin amb font d'energia pròpia (com ara de piles, d'acumuladors o electromagnètiques), excepte els aparells d'enllumenat de la partida 8512
8514 Forns elèctrics industrials o de laboratori, inclosos per inducció o per pèrdues dielèctriques, altres aparells industrials o de laboratori per al tractament tèrmic de matèries per inducció o per pèrdues dielèctriques
8515 Màquines i aparells per soldar (encara que puguin tallar), elèctrics (inclosos els de gasos escalfats elèctricament), de làser i altres feixos de llum o de fotons, d'ultrasons, de feixos d'electrons, d'impulsos magnètics o de rajos de plasma, màquines i aparells elèctrics per projectar en calent metalls o cermet
8516 Escalfadors elèctrics d'aigua i escalfadors elèctrics d'immersió, aparells per a la calefacció de locals, del sòl o per a usos similars; aparells electrotèrmics per a la cura dels cabells (com ara assecadors, molls o ferros de marcar) o per eixugar les mans, planxes elèctriques, altres aparells electrotèrmics d'ús domèstic; resistències escalfadores, excepte les de la partida 8545
8517 Telèfons, inclosos els telèfons mòbils i els d'altres xarxes inalàmbriques, els altres aparells de transmissió o recepció de veu, imatge o altres dades, inclosos els de comunicació en xarxa amb o sense cable (com xarxes locals (LAN) o estesos (WAN)), diferents dels aparells de transmissió o recepció de les partides 8443, 8525, 8527 o 8528
8518 Micròfons i els suports, altaveus, fins i tot muntats a les caixes; auriculars, fins i tot combinats amb un micròfon, i jocs o conjunts constituïts per un micròfon i un o diversos altaveus; amplificadors elèctrics d'audiofreqüència; aparells elèctrics per a amplificació de so
8519 Aparells d'enregistrament de so; aparells de reproducció de so; aparells d'enregistrament i reproducció de so
8521 Aparells d'enregistrament o reproducció d'imatge i so (vídeos), fins i tot amb receptor de senyals d'imatge i so incorporat
8522 Components i accessoris identificables com a destinats, exclusivament o principalment, als aparells de les partides 8519 a 8521
8523 Discos, cintes, dispositius d'emmagatzematge permanents de dades a base de semiconductors, targetes intel·ligents ("smart cards") i altres suports per a enregistraments de so o enregistraments similars, enregistrats o no, fins i tot matrius i motlles galavànics per a fabricació de discos, excepte els productes del capítol 37
8525 Emissors de radiodifusió o televisió, fins i tot amb aparell receptor o d'enregistrament o reproducció de so incorporat, càmeres de televisió, càmeres fotogràfiques digitals i videocàmeres
8526 Aparells de radiodetecció i radiosondatge (radar), de radionavegació i de radiotelecomandament
8527 Receptors de radiodifusió, fins i tot combinats en un mateix embolcall amb enregistradors o reproductors de so o amb aparell de rellotgeria
8528 Monitors i projectors, que no incorporin aparell receptor de televisió; aparells receptors de televisió, fins i tot amb aparell receptor de radiodifusió o enregistrament o reproducció de so o imatge incorporat
8529 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, als aparells de les partides 8525 a 8528
8530 Aparells elèctrics de senyalització (excepte els de transmissió de missatges), de seguretat, de control o de comandament, per a vies fèrries o similars, carreteres, vies fluvials, àrees de servei, estacionaments, instal·lacions portuàries o aeroports, excepte els de la partida 8608
8531 Aparells elèctrics de senyalització acústica o visual (com ara timbres, sirenes, taulers anunciadors, avisadors de protecció contra robatoris o incendis), excepte els de les partides 8512 o 8530
8532 Condensadors elèctrics fixos, variables o ajustables
8533 Resistències elèctriques, excepte d'escalfament (inclosos els reòstats i potenciòmetres)
8534 Circuits impresos
8535 Aparells per al tallament, el seccionament, la protecció, la derivació, l'empalmament o la connexió de circuits elèctrics (com ara interruptors, commutadors, tallacircuits, parallamps, limitadors de tensió, amortidors d'ones, preses de corrent i altres connectors, o caixes d'empalmament), per a una tensió superior a 1.000 V
8536 Aparells per al tallament, el seccionament, la protecció, la derivació, l'empalmament o la connexió de circuits elèctrics (com ara interruptors, commutadors, relés, tallacircuits, amortidors d'ones, clavilles, preses de corrent, portalàmpades i altres connectors, o caixes d'empalmament), per a una tensió inferior o igual a 1.000 V; connectors de fibres òptiques, feixos o cables de fibres òptiques
8537 Quadres, plafons, consoles, pupitres, armaris i altres suports equipats amb diversos aparells de les partides 8535 o 8536, per al control elèctric o la distribució d'energia elèctrica, inclosos els que incorporin instruments o aparells del capítol 90, així com els aparells de control numèric, excepte els aparells de commutació de la partida 8517
8538 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, als aparells de les partides 8535, 8536 o 8537
8539 Làmpades i tubs elèctrics d'incandescència o de descàrrega, inclosos els fars o unitats tancats i les làmpades i tubs de rajos ultraviolats o infrarojos, làmpades d'arc
8540 Làmpades, tubs i vàlvules electrònics de càtode calent de càtode fred o de fotocàtode (com ara làmpades, tubs i vàlvules, de buit, de vapor o de gas, tubs rectificadors de vapor de mercuri, tubs catòdics, tubs i vàlvules per a càmeres de televisió), excepte els de la partida 8539
8541 Díodes, transistors i dispositius semiconductors similars, dispositius semiconductors fotosensibles, incloses les cèl·lules solars fotovoltaiques, encara que estiguin acoblades en mòduls o plafons, díodes emissors de llum, cristalls piezoelèctrics muntats
8542 Circuits electrònics integrats
8543 Màquines i aparells elèctrics amb una funció pròpia, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
8544 Fils, cables (inclosos els coaxials) i altres conductors aïllats per a electricitat, encara que estiguin lacats, anoditzats o portin peces de connexió, cables de fibres òptiques constituïts per fibres enfundades individualment, fins i tot amb conductors elèctrics o peces de connexió
8545 Elèctrodes i escombretes de carbó, carbó per a làmpades o per a piles i altres articles de grafit o d'altres carbonis, fins i tot amb metall, per a usos elèctrics
8546 Aïlladors elèctrics de qualsevol matèria
8547 Peces aïllants totalment de matèria aïllador o amb simples components metàl·lics d'acoblament (com ara casquets roscats) embotides en la massa, per a màquines, aparells o instal·lacions elèctriques (excepte els aïlladors de la partida 8546), tubs amb les peces d'unió, de metalls comuns, aïllats interiorment
8548 Residus i rebutjos de piles, bateries de piles o acumuladors elèctrics, piles, bateries de piles i acumuladors, elèctrics, inservibles (usats), components elèctrics de màquines o aparells, no expressades ni compreses en una altra part d'aquest capítol
8601 Locomotores i locotractores, elèctrics, amb subministrament exterior d'energia elèctrica o d'acumuladors
8602 Altres locomotores i locotractores, i tènders
8603 Automotors i tramvies amb motor, excepte els de la partida 8604
8604 Vehicles de manteniment o de serveis de les vies fèrries o similars, inclosos els autopropulsats, com ara vagons taller, vagons grua, vagons equipats per piconar el balast, per alinear les vies, cotxes per a assajos i vagonetes
8605 Vagons de passatgers, furgons d'equipatges, vagons de correus i altres vagons especials, per a vies fèrries i similars, excepte els cotxes de la partida 8604
8606 Vagons per al transport de mercaderies sobre carrils
8607 Components de vehicles per a vies fèrries i similars
8608 Material fix de vies fèrries i similars, aparells mecànics (fins i tot electromecànics) de senyalització, seguretat, control i comandament, per a vies fèrries i similars, carreteres o vies fluvials, àrees de servei i estacionaments, instal·lacions portuàries i aeroports, amb els components
8609 Contenidors, inclosos els contenidors cisterna i els contenidors dipòsit, especialment projectats i equipats per a un o diversos mitjans de transport
8701 Tractors, excepte els carretons tractor de la partida 8709
8702 Vehicles automòbils per al transport de deu persones o més, fins i tot amb conductor
8703 Cotxes de turisme i altres vehicles automòbils projectats principalment per al transport de persones, inclosos els vehicles del tipus familiar i els de curses, excepte els de la partida 8702
8704 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies
8705 Vehicles automòbils per a usos especials (excepte els projectats principalment per al transport de persones o de mercaderies), com ara cotxes per a reparacions, camions grua, camions de bombers, camions formigonera, cotxes escombra, escampadores, cotxes taller o cotxes radiològics
8706 Xassissos de vehicles automòbils de les partides 8701 a 8705, amb el motor
8707 Carrosseries de vehicles de les partides 8701 a 8705, incloses les cabines
8708 Components i accessoris de vehicles automòbils de les partides 8701 a 8705
8709 Carretons automòbils sense dispositiu d'elevació utilitzats en fàbriques, magatzems, ports o aeroports, per al transport de mercaderies a curta distància, carretons tractor utilitzats en estacions amb els components
8710 Carros i automòbils blindats de combat, inclosos els armats, amb els components
8711 Motocicletes, amb pedals o sense, i cicles amb motor auxiliar, amb sidecar o sense, i sidecars
8712 Bicicletes i altres cicles, inclosos els tricicles, sense motor
8713 Cadires de rodes i altres vehicles per a persones amb discapacitat, fins i tot amb motor o un altre mecanisme de propulsió
8714 Components i accessoris dels vehicles de les partides 8711 a 8713
8715 Cotxes, cadires i vehicles similars per al transport d'infants, amb els components
8716 Remolcs i semiremolcs per a qualsevol vehicle, i altres vehicles no automòbils, amb els components
8801 Balons aerostàtics i dirigibles, planadors, ales delta i altres aeronaus sense propulsió amb motor
8802 Altres aeronaus (com ara helicòpters o avions), vehicles espacials (inclosos els satèl·lits), vehicles de llançament i vehicles suborbitals
8803 Components dels aparells de les partides 8801 i 8802
8804 Paracaigudes (inclosos els dirigibles, planadors o giratoris) amb els components
8805 Aparells i dispositius per al llançament d'aeronaus, aparells i dispositius per a l'aterratge en portaavions i aparells i dispositius similars, simuladors de vol, amb els components
8901 Transatlàntics, vaixells per a excursions, transbordadors, vaixells de càrrega, gavarres i vaixells similars per al transport de persones o de mercaderies
8902 Vaixells de pesca, vaixells factoria i altres vaixells per al tractament i conservació de productes de la pesca
8903 Iots i altres vaixells i embarcacions d'esbarjo i esportives, embarcacions de rems i piragües
8904 Remolcadors i vaixells empenyedors
8905 Vaixells far, vaixells bomba, dragues, pontons grua i altres vaixells en què la navegació sigui accessòria en relació amb la funció principal, dics flotants, plataformes de perforació o d'explotació, flotants o submergibles
8906 Altres vaixells, inclosos els vaixells de guerra i els vaixells de salvament que no siguin de rems
8907 Artefactes flotants, com ara rais, dipòsits, caixes, fins i tot d'amarratge, boies i balises
8908 Vaixells i altres artefactes flotants per a desballestament
9001 Fibres òptiques i feixos de fibres òptiques i cables de fibres òptiques (exccepte els de la partida 8544); matèries polaritzants en fulls o en plaques, lents (fins i tot les de contacte), prismes, miralls i altres elements d'òptica de qualsevol matèria, sense muntar, excepte els de vidre sense treballar òpticament
9002 Lents, prismes, miralls i altres elements d'òptica de qualsevol matèria muntats, per a instruments o aparells, excepte els de vidre sense treballar òpticament
9003 Muntures d'ulleres o d'articles similars amb els components
9004 Ulleres correctores, protectores o d'altres, i articles similars
9005 Bessons i prismàtics, ulleres de llarga vista (inclosos els astronòmics), telescopis òptics amb les armadures, altres instruments d'astronomia amb les armadures, excepte els aparells de radioastronomia
9006 Càmeres fotogràfiques, aparells i dispositius, inclosos els tubs i les làmpades, per a la producció de llampades en fotografia, excepte les làmpades i tubs de descàrrega de la partida 8539
9007 Càmeres i projectors cinematogràfics, fins i tot amb enregistradors o reproductors de so
9008 Projectors d'imatge fixa, ampliadores o reductores, fotogràfiques
9010 Aparells i material per a laboratoris fotogràfic o cinematogràfic, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, negatoscopis i pantalles de projecció
9011 Microscopis òptics, inclosos els de fotomicrografia o cinefotomicrografia o microprojecció
9012 Microscopis i difractògrafs, excepte els microscopis òptics
9013 Dispositius de cristalls líquids que no constitueixin articles compresos més específicament en altres partides, làsers (excepte els diodes làser), altres aparells i instruments d'òptica, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
9014 Brúixoles, inclosos els compassos de navegació, altres instruments i aparells de navegació
9015 Instruments i aparells de geodèsia, topografia, agrimensura, anivellament, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia o geofísica, excepte les brúixoles; telèmetres
9016 Balances sensibles a un pes inferior o igual a 5 cg, fins i tot amb peses
9017 Instruments de dibuix, traçat o càlcul, com ara màquines de dibuixar, pantògrafs, transportadors, estoigs de dibuix, regles i cercles de càlcul, instruments manuals de mesura de longitud, com ara metres, micròmetres i calibradors, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
9018 Instruments i aparells de medicina, cirurgia, odontologia o veterinària, inclosos els d'escintil·lografia i altres aparells electromèdics, així com aparells per a proves visuals
9019 Aparells de mecanoteràpia, aparells per a massatges, aparells de psicotècnia, aparells d'ozonoteràpia, oxigenoteràpia i aerosolteràpia, aparells respiratoris de reanimació i altres aparells de teràpia respiratòria
9020 Altres aparells respiratoris i màscares antigàs, excepte les màscares de protecció sense mecanisme ni element filtrant amovible
9021 Articles i aparells d'ortopèdia, incloses les faixes i bandes medicoquirúrgiques i les crosses, llistons, fèrules i altres articles i aparells per a fractures, articles i aparells de pròtesi, audiòfons i altres aparells que porti la mateixa persona o se li implantin per compensar un defecte o una incapacitat
9022 Aparells de raigs X i aparells que utilitzin les radiacions alfa, beta o gamma, fins i tot per a ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, inclosos els aparells de radiografia o radioteràpia, tubs de raigs X i altres dispositius generadors de raigs X, generadors de tensió, pupitres de comandament, pantalles, taules, butaques i suports similars per a examen o per a tractament
9023 Instruments, aparells i models, projectats per a demostracions (com ara en l'ensenyament o exposicions), que no siguin susceptibles d'altres usos
9024 Màquines i aparells per a assajos de duresa, tracció, compressió, elasticitat o altres propietats mecàniques dels materials (com ara metalls, fusta, tèxtils, paper o plàstic)
9025 Densímetres, areòmetres, pesalíquids i instruments flotants similars, termòmetres, piròmetres, baròmetres, higròmetres i psicròmetres, encara que siguin registradors, fins i tot combinats entre si
9026 Instruments i aparells per a la mesura o control del cabal, nivell, pressió o altres característiques variables dels líquids o dels gasos (com ara cabalímetres, indicadors de nivell, manòmetres o comptadors de calor), excepte els instruments i aparells de les partides 9014, 9015, 9028 o 9032
9027 Instruments i aparells per a anàlisis físiques o químiques (com ara polarímetres, refractòmetres, espectròmetres o analitzadors de gasos o de fums), instruments i aparells per a assaigs de viscositat, porositat, dilatació, tensió superficial o similars o per a mesures calorimètriques, acústiques o fotomètriques (inclosos els exposímetres); micròtoms
9028 Comptadors de gasos, de líquids o d'electricitat, inclosos els de calibratge
9029 Altres comptadors (com ara comptarevolucions, comptadors de producció, taxímetres, comptaquilòmetres o podòmetres), velocímetres, tacòmetres i estroboscopis, excepte els de les partides 9014 o 9015
9030 Oscil·loscopis, analitzadors d'espectre i altres instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques, instruments i aparells per a la mesura o detecció de radiacions alfa, beta, gamma, X, còsmiques o d'altres radiacions ionitzants
9031 Instruments, aparells i màquines de mesura o control, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol; projectors de perfils
9032 Instruments i aparells automàtics per a la regulació i el control
9033 Components i accessoris, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, per a màquines, aparells, instruments o articles del capítol 90
9101 Rellotges de polsera, de butxaca i rellotges similars (inclosos els comptadors de temps dels mateixos tipus), amb caixa de metalls preciosos o de xapats de metalls preciosos
9102 Rellotges de polsera, de butxaca i rellotges similars (inclosos els comptadors de temps dels mateixos tipus), excepte els de la partida 9101
9103 Despertadors i altres rellotges amb mecanisme petit de rellotgeria
9104 Rellotges de tauler d'instruments i rellotges similars per a automòbils, aeronaus, vaixells o altres vehicles
9105 Altres rellotges, excepte els que porten mecanisme petit
9106 Aparells de control de temps i comptadors de temps, amb mecanisme de rellotgeria o amb motor sincrònic (com ara registradors d'assistència, datadors i comptadors)
9107 Interruptors horaris i altres aparells que permeten accionar un dispositiu en un moment donat, amb mecanisme de rellotgeria o amb motor sincrònic
9108 Petits mecanismes de rellotgeria, complets i muntats
9109 Mecanismes de rellotgeria, complets i muntats, excepte els petits mecanismes
9110 Mecanismes de rellotgeria complets, sense muntar o parcialment muntats (chablons), mecanismes de rellotgeria incomplets, muntats i mecanismes de rellotgeria inacabats (ébauches)
9111 Caixes dels rellotges de les partides 9101 o 9102 i els components
9112 Caixes i similars per a aparells de rellotgeria i els components
9113 Polseres per a rellotges i els components
9114 Altres components de rellotgeria
9201 Pianos (inclosos els automàtics), clavicordis i altres instruments de corda amb teclat
9202 Altres instruments musicals de corda (com ara guitarres, violins o arpes)
9205 Altres instruments musicals de vent (com ara clarinets, trompetes, gaites)
9206 Instruments musicals de percussió (com ara tambors, caixes, xilòfons, platets, castanyoles o maraques)
9207 Instruments musicals en què el so es produeix o s'amplifica elèctricament (com ara orgues, guitarres o acordions)
9208 Caixes de música, orquestrions, orguenets, ocells cantaires, serres musicals i altres instruments musicals no compresos en altres partides d'aquest capítol, reclams de qualsevol classe, xiulets, banyes i altres instruments de boca, de crida o de senyalització
9209 Components (com ara mecanismes de caixes música) i accessoris d'instruments musicals (com ara targetes, discos i rotlles per a aparells mecànics), metrònoms i diapasons de qualsevol tipus
9301 Armes de guerra, excepte els revòlvers, pistoles i armes blanques
9302 Revòlvers i pistoles, excepte els de les partides 9303 o 9304
9303 Altres armes de foc i artefactes similars que utilitzin la deflagració de la pólvora (com ara escopetes i rifles de cacera, armes d'avantcàrrega, pistoles llançacoets de senyals, pistoles i revòlvers de fogueig i d'escorxador o canons llançacaps)
9304 Altres armes (com ara fusells, rifles i pistoles, de molla, d'aire comprimit o de gas, o porres), excepte les de la partida 9307
9305 Components i accessoris dels articles de les partides 9301 a 9304
9306 Bombes, granades, torpedes, mines, míssils, cartutxos i altres municions i projectils, i els components, inclosos els balins, perdigons i tacs per a cartutxos
9307 Sabres, espases, baionetes, llances i altres armes blanques, amb els components i les fundes
9401 Seients, fins i tot els transformables en llit amb els components, excepte els de la partida 9402
9402 Mobiliari per a la medicina, cirurgia, odontologia o veterinària (com ara taules d'operacions, taules de reconeixement, llits amb mecanisme per a usos clínics, cadires de dentista), cadires de perruqueria i cadires similars, amb dispositius d'orientació i elevació, amb els components
9403 Altres mobles amb els components
9404 Somiers, articles de llit i articles similars (com ara matalassos, abrigalls, edredons, coixins o pufs), amb molles o bé farcits o guarnits, interiorment amb qualsevol matèria, inclosos els de cautxú o plàstic cel·lulars, recoberts o no
9405 Aparells d'enllumenat (inclosos els projectors) amb els components, no expressats ni compresos en altres partides; anuncis, rètols i plaques indicadores, lluminosos, i articles similars, amb font de llum inseparable, amb els components no expressades ni compreses en altres partides
9406 Construccions prefabricades
9503 Joguines de rodes dissenyades per muntar-hi els nens (com ara tricicles, patinets o cotxes de pedals), cotxes i cadires de rodes per a nines, nines i ninos que representen éssers humans i altres joguines, models reduïts i models similars per a entreteniment, fins i tot animats, trencaclosques de qualsevol classe
9504 Articles per a jocs de societat, inclosos els jocs amb motor o amb mecanisme, billars, taules especials per a jocs de casino i jocs de bitlles automàtiques
9505 Articles per a festes, carnestoltes o altres diversions, inclosos els de màgia i els articles sorpresa
9506 Articles i material per a cultura física, gimnàstica, atletisme i altres esports (inclòs el tennis de taula) o per a jocs a l'aire lliure, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, piscines, fins i tot infantils
9507 Canyes de pescar, hams i altres articles per a la pesca amb canya, salabrets, caçapapallones i xarxes similars, cimbells i articles de caça similars, excepte els de les partides 9208 o 9705
9508 Cavallets, gronxadors, casetes de tir i altres atraccions de fira, circs, zoològics i teatres ambulants
9601 Vori, os, closca de tortuga, banya, asta, corall, nacre i altres matèries animals per tallar, treballades, i les manufactures, fins i tot obtingudes per emmotllament
9602 Matèries vegetals o minerals per tallar, treballades, i les manufactures, manufactures emmotllades o tallades de cera, parafina, estearina, gomes o resines naturals, o de pasta per modelar i altres manufactures modelades o tallades no expressades ni compreses en altres partides, gelatina sense endurir treballada, i manufactures de gelatina sense endurir, excepte de la partida 3503
9603 Escombres, raspalls i brotxes, encara que siguin components de màquines, d'aparells o de vehicles, escombres mecàniques d'ús manual, caps preparats per a articles de raspalleria, monyeques i rodets per pintar, rasquetes de cautxú o de matèries flexibles similars, excepte les de motor, pinzells i plomalls
9604 Tamisos, sedassos i garbells, de mà
9605 Assortiments de viatge per a la neteja personal, la costura o la neteja del calçat o de les peces de vestir
9606 Botons i botons de pressió, formes per a botons i altres components de botons o de botons de pressió, esbossos de botons
9607 Tancaments de cremallera amb els components
9608 Bolígrafs, retoladors i marcadors amb punta de feltre i altres puntes poroses, plomes estilogràfiques i altres plomes, estilets o punxons per a clixés, portamines, portaplomes, portallapis i articles similars amb els components, inclosos els caputxons i sostenidors, excepte els de la partida 9609
9609 Llapis, mines, pastels, carbonets, guixos per escriure o dibuixar i sabó de sastre
9610 Pissarres i taulers per escriure o dibuixar, fins i tot amb marc
9611 Datadors, segells, numeradors, timbradors i articles similars, inclosos els aparells per imprimir etiquetes, componedors i impremtes petites, manuals
9612 Cintes per a màquines d'escriure i cintes similars, tintades o preparades d'una altra manera, per imprimir, fins i tot en rodets o cartutxos, tampons, fins i tot impregnats o amb caixa
9613 Encenedors, fins i tot mecànics o elèctrics amb els components, excepte les pedres i les metxes
9614 Pipes, incloses les cassoletes, broquets per a cigars i cigarrets, amb els components
9615 Pintes, passadors i articles similars, agulles de ganxo, arrissadors, bigudins i articles similars per al pentinat, amb els components, excepte els de la partida 8516
9616 Polvoritzadors de tocador, amb les muntures i caps de muntura, bronges i similars per a l'aplicació de pólvores o cosmètics o productes de tocador
9617 Termos i altres recipients isotèrmics, muntats i aïllats al buit, amb els components, excepte les ampolles de vidre
9618 Maniquins i articles similars, autòmates i escenes animades per a aparadors
9619 Compreses i tampons higiènics, bolquers per a bebès i articles similars, de qualsevol matèria
9701 Quadres, pintures i dibuixos, fets totalment a mà, "collages" i quadres similars, excepte els dibuixos de la partida 4906 i els articles manufacturats decorats a mà
9702 Gravats, estampes i litografies originals
9703 Obres originals d'estatuària o d'escultura, de qualsevol matèria
9704 Segells de correus, timbres fiscals, marques postals, sobres primer dia, articles franquejats i similars, obliterats, o bé sense obliterar, excepte els de la partida 4907
9705 Col·leccions i espècimens per a col·leccions de zoologia, botànica, mineralogia o anatomia, o que tinguin interès històric, arqueològic, paleontològic, etnogràfic o numismàtic
9706 Antiguitats de més de cent anys