Saltar al contenido principal

Aquesta divisió comprèn:

 • El lloguer o l'arrendament financer de béns tangibles i béns intangibles no financers, inclou una àmplia varietat de béns tangibles com ara els automòbils, els ordinadors, els béns de consum i els equips i maquinària industrial, realitzat amb els clients a canvi d'un pagament periòdic en concepte de lloguer o arrendament financer. Es subdivideix en:
  • El lloguer de vehicles de motor.
  • El lloguer d'equips esportius i recreatius, i equips personals i domèstics.
  • El lloguer d'altres equips i màquines similars que solen utilitzar-se per a les operacions comercials, inclosos altres equips per al transport.
  • La cessió d'actius intangibles no financers.

En aquesta divisió s'inclou només la prestació d'arrendaments financers operatius.

Aquesta divisió comprèn també:

 • El permís d'utilització de béns com ara patents, marques comercials, noms de marca i acords de franquícia per als quals es fa un pagament al titular del bé, un cànon o una quota de llicència.

Aquesta divisió no comprèn:

 • L'arrendament financer (vegeu 6491).
 • El lloguer de propietats immobiliàries (vegeu L).
 • El lloguer d'equips amb operari, per exemple d'equips de construcció (vegeu F) o d'equips de transport (vegeu H).

Propuesta de hashtag corto

Activitats lloguer

Correspondencia con CNAE-2009 (es)
Código Descripción
77 Actividades de alquiler
Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
Código Descripción
77 Rental and leasing activities