Saltar al contenido principal

3310 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament