Saltar al contenido principal

8114 — Operadors de màquines de fabricar productes derivats de minerals no metàl·lics

  Els operadors de màquines de fabricar productes derivats de minerals no metàl·lics accionen i vigilen màquines per fabricar i acabar diversos prefabricats de formigó o pedra, fins i tot la pedra artificial, per a la indústria de la construcció.

  Entre els productes fabricats pels operadors dels equips i màquines inclosos en aquest grup primari, hi figuren els següents: formigó mesclat per a l'ús en projectes d'obres públiques i de construcció, vorades, maons i rajoles de formigó, pals per a tanques, tubs modelats, revestiments per a cunetes, travesses de formigó per a ferrocarrils, seccions de murs i envans, materials d'edificació, tubs de protecció de cables, conductes per a evacuació de fums i pols, rodes abrasives i mobles d'exterior.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar màquines extrusores, modelar, mesclar, , bombar, compactar, moldre i tallar per a la fabricació i acabat de prefabricats de formigó o pedra.
  • Accionar equips per produir ciment, calç i clínquer, inclosa la càrrega i descàrrega d'ingredients i el maneig d'equips d'alimentació contínua, com ara bombes i cintes transportadores.
  • Accionar i vigilar màquines que mesclen sorra, grava, ciment, aigua i altres ingredients per fabricar formigó.
  • Accionar equips i màquines que munten i omplen motlles amb mescles de formigó i pedra artificial, retiren els buidatges i acaben les superfícies dels prefabricats.
  • Tallar, moldre, perforar, sorrejar i polir productes de formigó, així com blocs i lloses, d'acord amb les especificacions establertes.
  • Comprovar els plànols de producció i les especificacions per determinar i seleccionar els materials, ingredients, procediments, components i ajustos per a les màquines d'extrusió, emmotllament, mescla i compactació.
  • Vigilar el funcionament dels equips i màquines observant instruments com els indicadors de temperatura i de pressió, ajustar els comandaments i informar dels casos de mal funcionament quan es requereixi.
  • Recollir i examinar mostres de mescles i de productes acabats per garantir que es compleixen les especificacions i ajustar les màquines corresponents.
  • Comprovar i mantenir registres de producció, incloent informació sobre les quantitats, dimensions i tipus dels materials i béns produïts.
  • Organitzar el manteniment i reparació de les màquines i equips i ajudar en aquestes tasques.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de màquines de fabricar pedra artificial
  • Operadors de màquines de productes prefabricats de formigó
  • Operadors de màquines en planta d'aglomerats asfàltics
  • Operadors de màquines en planta d'àrids
  • Operadors de màquines en planta de formigons
  • Operadors de màquines per a la fabricació de pedra artificial
  • Operadors de màquines per elaborar calç
  • Operadors de màquines per elaborar guix o escaiola
  • Operadors de màquines per llavorar pedra
  • Operadors de màquines polidores de pedres
  • Operadors en instal·lacions per a la producció de ciment

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de màquines de tractament de roques (vegeu 8112)
  • Operadors d'instal·lacions de productes ceràmics (vegeu 8191)
  • Polidors de pedra, amb eines manuals (vegeu 7122)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Operadors màquines derivats minerals no metàl·lics