Saltar al contenido principal

8541 — Conductors de maquinària de moviments de terres i equips similars

  Els conductors de maquinària de moviments de terres i equips similars condueixen i vigilen maquinària per excavar, anivellar, esplanar i piconar terra o materials semblants i escampar asfalt o formigó.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Conduir i vigilar màquines excavadores i esplanadores provistes de pales mecàniques, catúfols, mordasses o dragues de tracció per excavar, esplanar i moure terra, roques, sorra, grava i materials anàlegs.
  • Conduir i vigilar màquines de demolir edificis o altres estructures.
  • Conduir i vigilar maquinària d'obrir rases per conductes de desguàs, drenatge, subministrament d'aigua, petroli, gas i altres.
  • Conduir i vigilar maquinària proveïda d'un tallant frontal còncau d'acer, per empènyer, repartir i anivellar terra, sorra, neu i altres materials.
  • Conduir i vigilar equips de dragatge per extreure sorra, grava i llim del fons marí o fluvial.
  • Conduir i vigilar martinets per clavar puntals de fusta, de formigó o d'acer.
  • Conduir i vigilar màquines picadores i esplanadores amb corrons per compactar i esplanar els materials utilitzats en la construcció i la pavimentació de carreteres, voreres i obres semblants.
  • Conduir i vigilar màquines que piconen o asfalten per estendre i aplanar capes de grava, formigó, asfalt o preparats a base de quitrà durant la construcció de carreteres, camins i obres semblants.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Conductor operador d'anivelladora amb ganiveta frontal
  • Conductor operador d'asfaltadora
  • Conductor operador d'excavadora
  • Conductor operador de formigonera de camió
  • Conductor operador de màquina clavadora de puntals
  • Conductor operador de martell pneumàtic
  • Conductor operador de piconadora

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Conductors maquinària de moviments terres

  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción Particiones
  8331 Operadors de maquinària de moviments de terres i equips similars 2