Saltar al contenido principal

744 — Operadors d'aparells de destil·lació i de reacció

    Les persones compreses en aquest grup primari destil·len i refinen substàncies químiques, llevat del petroli. Manegen alambins de funcionament discontinu o continu a través dels quals es fan passar productes químics líquids a fi de separar-ne o refinar-ne els components; atenen el funcionament d'aparells que efectuen, en cadena, una sèrie d'operacions en un procés de reacció química, cisternes d'evaporació, autoclaus en buit o aparells similars destinats a concentrar solucions i suspensions, digestors per extreure, per destil·lació en corrent de vapor, trementina bruta dels encenalls de fusta, i acompleixen altres tasques afins.