Saltar al contenido principal

15 — Greixos i olis animals o vegetals; productes derivats; greixos alimentaris elaborats; ceres d'origen animal o vegetal

  Descendentes
  Código Descripción
  1501 Greix de porc (inclòs el llard de porc), i greix d'aviram, excepte les partides 0209 i 1503
  1502 Greixos de boví, oví o cabrú, excepte la partida 1503
  1503 Estearina, oli de llard, oleoestearina, oleomargarina i oli de sèu, sense emulsionar, mesclar o preparar d'una altra forma
  1504 Greixos i olis de peix o de mamífers marins amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
  1505 Greix de llana i substàncies grasses derivades (inclosa la lanolina)
  1506 Altres greixos i olis animals amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
  1507 Oli de soia amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques
  1508 Oli de cacauet amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques
  1509 Oli d'oliva amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques
  1510 Altres olis obtinguts exclusivament de l'oliva amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats- i mescles d'aquests olis o fraccions amb els olis o fraccions de la partida 1509
  1511 Oli de palma amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques
  1512 Olis de gira-sol, safranó (càrtam) o de llavor de cotó amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
  1513 Olis de copra (coco), palmist o babaçú, amb les fraccions, sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
  1514 Olis de nap, colza o mostassa amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
  1515 Altres greixos i olis vegetals fixos (inclòs l'oli de jojoba), amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
  1516 Greixos i olis, animals o vegetals, amb les fraccions, parcialment o totalment hidrogenats, interesterificats, reesterificats o elaïditzats -fins i tot refinats, però sense preparar d'una altra forma-
  1517 Margarina, mescles o preparats alimentaris de greixos o olis animals o vegetals, o de fraccions de diferents greixos o olis d'aquest capítol, excepte greixos i olis alimentaris, i les fraccions de la partida 1516
  1518 Greixos i olis animals o vegetals, amb les fraccions, cuits, oxidats, deshidratats, sulfurats, inflats, polimeritzats per calor, en buit o atmosfera inerta (estandolitzats) o modificats químicament d'altra forma, excepte la partida 1516; mescles o preparacions no alimentàries de greixos i olis animals o vegetals, o de fraccions de diferents greixos o olis del present capítol, no expressades ni compreses en altres partides
  1520 Glicerol en brut, aigües i lleixius glicerinosos
  1521 Ceres vegetals, d'abella o d'altres insectes, i esperma de balena o d'altres cetacis -fins i tot refinats o acolorits-, excepte els triglicèrids
  1522 Desgreixatge i residus provinents del tractament de greixos o ceres animals o vegetals