Saltar al contenido principal

27 — Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació, matèries bituminoses i ceres minerals

  Descendentes
  Código Descripción
  2701 Hulles i briquetes, ovoides i combustibles sòlids similars obtinguts de l'hulla
  2702 Lignits -fins i tot aglomerats-, excepte atzabeja
  2703 Torba (inclosa la utilitzada per a llits d'animals i l'aglomerada)
  2704 Coc i semicoc d'hulla, lignit o torba -fins i tot aglomerats-, i carbó de retorta
  2705 Gas d'hulla, gas d'aigua, gas pobre i gasos similars, excepte gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos
  2706 Quitrans d'hulla, lignit o torba i altres quitrans minerals (inclosos els deshidratats o escapçats i els reconstituïts)
  2707 Olis i altres productes de la destil·lació dels quitrans d'hulla d'alta temperatura, i productes similars en què els compostos aromàtics predominin en pes sobre els no aromàtics
  2708 Brea i coc de brea de quitrà d'hulla o d'altres quitrans minerals
  2709 Olis crus de petroli o de minerals bituminosos
  2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (excepte olis crus); preparats amb un contingut d'olis de petroli o de minerals bituminosos que constitueixen l'element bàsic superior o igual al 70% en pes, no expressats ni compresos en altres partides; residus d'olis
  2711 Gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos
  2712 Vaselina, parafina, cera de petroli microcristal·lina, slack wax, ozocerita, cera de lignit, cera de torba i altres minerals i productes similars obtinguts per síntesi o per altres procediments -fins i tot acolorits-
  2713 Coc de petroli, betum de petroli i altres residus dels olis de petroli o de minerals bituminosos
  2714 Betums i asfalts naturals, esquists i sorres bituminoses, i asfaltites i roques asfàltiques
  2715 Mescles bituminoses a base d'asfalt o betum naturals, betum de petroli, quitrà mineral o brea de quitrà mineral (com ara màstics bituminosos i betum fluïdificat)
  2716 Energia elèctrica (posició facultativa)