Saltar al contenido principal

40 — Cautxú amb les manufactures

  Descendentes
  Código Descripción
  4001 Cautxú natural, balata, gutaperxa, guayule, xiclet i gomes naturals similars en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
  4002 Cautxú sintètic i cautxú factici derivat dels olis en formes primàries o en plaques, fulls o bandes, i mescles de productes de la partida 4001 amb els d'aquesta partida en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
  4003 Cautxú regenerat en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
  4004 Rebutjos, deixalles i retalls de cautxú sense endurir -fins i tot en pols o granulats-
  4005 Cautxú mesclat sense vulcanitzar en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
  4006 Altres formes (com ara varetes, tubs o perfils) i articles (com ara discos o volanderes) de cautxú sense vulcanitzar
  4007 Fils i cordes de cautxú vulcanitzat
  4008 Plaques, fulls, bandes, varetes i perfils de cautxú vulcanitzat sense endurir
  4009 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir -fins i tot amb els seus accessoris (com ara juntes, colzes o ràcords)-
  4010 Corretges transportadores o de transmissió de cautxú vulcanitzat
  4011 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) nous de cautxú
  4012 Pneumàtics (llantes pneumàtiques) recautxutats o usats de cautxú i bandes, bandes de rodatge intercanviables per a pneumàtics i protectors (flaps) de cautxú
  4013 Cambres de cautxú per a pneumàtics (llantes pneumàtiques)
  4014 Articles d'higiene o de farmàcia (incloses les tetines) de cautxú vulcanitzat sense endurir -fins i tot amb components de cautxú endurit-
  4015 Peces, guants i altres complements de vestir de cautxú vulcanitzat sense endurir per a qualsevol ús
  4016 Altres manufactures de cautxú vulcanitzat sense endurir
  4017 Cautxú endurit (ebonita) en qualsevol forma (inclosos els rebutjos i deixalles) amb les manufactures
  Correspondencia con NC 2014 (ca)
  Código Descripción
  40 Cautxú amb les manufactures
  Correspondencia con NC 2016 (ca)
  Código Descripción
  40 Cautxú amb les manufactures